(8 45) 46 03 22, (8 645) 04866

Bendrosios praktikos slauga

Studijų programos forma ir trukmė: nuolatinė (3,5 metų).

Studijų programą vykdo: Panevėžio kolegijos Biomedicinos mokslų fakultetas.

Kvalifikacinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija: Sveikatos mokslų profesinis bakalauras; bendrosios praktikos slaugytojo profesinė kvalifikacija.

Studijų programos apimtis kreditais: 210 ECTS kreditų.

Kodėl verta rinktis šią programą: studijų programa skirta parengti slaugytoją. Įgiję bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikaciją asmenys galės dirbti pirminio, antrinio ir tretinio lygio sveikatos priežiūros įstaigose, krašto apsaugos ir vidaus reikalų sistemos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, socialinių paslaugų institucijose – įvairaus amžiaus sveikų ir neįgaliųjų žmonių globos namuose, privačiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

2018 m. priėmimas į nuolatinę studijų formą nuo Birželio 1 d. bendruoju priėmimu arba tiesiogiai.
Daugiau informacijos: Studijų programos 2018 m. – Priėmimas 2018 m.m.

 

Studijuojami dalykai*

1 kursas 2 kursas 3 kursas 4 kursas
Bendrieji koleginių studijų dalykai
Saugus darbas ir civilinė sauga Profesinė užsienio kalba
Profesinės kalbos kultūra
Sociologija
Studijų krypties dalykai
Profesinė etika ir medicininė psichologija Farmakologija Chirurginė slauga
Higiena ir mikrobiologija Biochemijos, biofizikos ir radiologijos pagrindai Psichikos sveikatos slauga
Anatomija,  fiziologija ir patologijos pagrindai Informacinės technologijos Mokslo taikomųjų tyrimų metodologija. Kursinis darbas
Bendroji slauga Terapinė ir geriatrinė slauga Bendruomenės slauga
Lotynų kalba Vaikų slauga Būtinoji medicinos pagalba ir intensyvioji slauga
Akušerinė slauga ir vaikų sveikatos priežiūra Teisės, administravimo bei verslumo ugdymo pagrindai
Gerontologija
Kolegijos nustatyti ir pasirenkami dalykai
PD1 PD2 A1 Paliatyvioji pagalba / Onkologinė slauga
A2 Dermatovenerologinė slauga / Infektologinė slauga
A3 Fizinė medicina ir reabilitacija / Dietetika ir sveikatos mokymo pagrindai
Praktikos
Vaikų sveikatos priežiūra Geriatrinė slauga Chirurginė slauga Baigiamoji praktika
Akušerinė slauga Vaikų slauga Psichikos sveikatos slauga
Pagyvenusių žmonių sveikatos priežiūra Terapinė slauga Būtinoji medicinos pagalba ir intensyvioji slauga
Bendruomenės slauga
Baigiamasis egzaminas, Baigiamasis darbas 

* Šis studijų planas taikomas nuo 2016 metų.

Dėmesys praktikai:  praktinius įgūdžius studentai tobulina praktikų metu realioje aplinkoje įvairiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose bei pacientų namuose. Partneriai: VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė, VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė, VšĮ Panevėžio miesto poliklinika, VšĮ Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stotis, VšĮ Panevėžio Šv. Juozapo globos namai, šeimos klinikos Panevėžio mieste (VšĮ Panevėžio rajono poliklinika, UAB Kniaudiškių šeimos klinika, VšĮ Aukštaičių šeimos klinika, UAB Staniūnų g. šeimos gydytojų centras, UAB Panevėžio centro šeimos klinika ir kt.) bei kitos respublikos asmens sveikatos priežiūros įstaigos.

 Tarptautinių studijų galimybės: programos studentai turi galimybę studijuoti pagal ERASMUS  studentų mainų programą.

 Karjeros galimybės: absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas. Absolventas gali tęsti mokymąsi pagal neformaliojo švietimo specializuotų slaugos sričių programas: „Anestezija ir intensyvioji slauga“, „Bendruomenės slauga“, „Operacinės slauga“, „Psichikos sveikatos slauga“, „Skubioji medicinos pagalba“ ir „Anestezija“.

 Studijų programos „Bendrosios praktikos slauga“ tikslas – parengti slaugos specialistą, gebantį  holistiniu požiūriu visuose slaugos proceso etapuose slaugyti įvairaus amžiaus sveiką ar sergantį asmenį, šeimą ir bendruomenę, demonstruoti kritinį mąstymą, socialinį atsakingumą, savarankiškumą, mokantį dirbti komandoje bei vystyti mokslu pagrįstą praktinę veiklą.

 Studijų rezultatai:

–      Žinos nacionalinę ir tarptautinę sveikatos politiką, teisės aktus bei slaugos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teiks profesinę informaciją savo kompetencijos ribose.

–    Gebės taikyti gamtos, biomedicinos, socialinių, humanitarinių mokslų žinias asmens, šeimos bei bendruomenės sveikatos  praktikoje.

–       Gebės atlikti taikomuosius slaugos tyrimus ir  taikyti mokslo bei praktikos įrodymais grįstas žinias slaugos problemoms spręsti.

–       Gebės rinkti, kaupti, tvarkyti, analizuoti, apibendrinti reikalingus duomenis bei vykdyti slaugos mokslo ir praktikos sklaidą

–       Gebės nustatyti slaugos poreikius, problemas ir suplanuoti slaugą įvairaus amžiaus asmenims.

–       Gebės parinkti bei atlikti slaugos veiksmus ir procedūras esant tam tikroms profesinės veiklos situacijoms.

–       Gebės teikti būtinąją (pirmąją ir skubiąją) medicinos pagalbą gyvybei pavojingų būklių ir traumų metu.

–       Gebės vertinti slaugos rezultatus taikant administravimo principus praktinėje veikloje.

–       Gebės mokyti įvairaus amžiaus pacientus jų šeimos narius bei bendruomenę tausoti sveikatą ir ja rūpintis.

–     Gebės bendrauti ir bendradarbiauti su sveikatos priežiūros ir kitais specialistais bei pacientais ir jų artimaisiais sprendžiant asmens sveikatos problemas.

–       Gebės komunikuoti lietuvių ir užsienio kalbomis  perteikiant informaciją profesinėje veikloje.

–       Gebės suprasti profesinės atsakomybės ir mokymosi visą  gyvenimą  svarbą.

–       Gebės planuoti ir analizuoti savo profesinę veiklą, nuolat mokytis bei tobulėti atsižvelgiant į mokslo ir technikos pažangą.

Galimi darbdaviai:

Keisti šrifto dydį