(8 45) 46 03 22, (8 645) 04866

Buhalterinė apskaita

Studijų programos forma ir trukmė: nuolatinė (3 metai), ištęstinė (4 metai).

Studijų programą vykdo: Panevėžio kolegijos Socialinių mokslų fakultetas (studijos vyksta ir Rokiškio filiale).

Kvalifikacinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija: Verslo vadybos profesinis bakalauras.

Studijų programos apimtis kreditais: 180 ECTS kreditų.

2018 m. priėmimas į nuolatinę ir ištęstinę studijų formas nuo Birželio 1 d. bendruoju priėmimu arba tiesiogiai.
Daugiau informacijos: Studijų programos 2018 m. – Priėmimas 2018 m.m.

Studijuojami dalykai 

 

I kursas  II kursas  III kursas 
I semestras II semestras III semestras IV semestras V semestras VI semestras
Saugus darbas ir civilinė sauga Profesinė užsienio kalba Profesinė užsienio kalba Profesinė užsienio kalba Valdymo apskaita Praktika Buhalterinės apskaitos programos
Praktinė informatika Sociologija Kompiuterinis dokumentų apdorojimas Verslo ekonomika
(+ Kursinis darbas)
Kompiuterizuota apskaita Baigiamoji praktika
Specialybės kalba ir dokumentų valdymas Taikomoji matematika Statistika Finansai Auditas Baigiamasis darbas
Ekonomikos pagrindai Apskaitos pagrindai Finansinė apskaita Finansinė apskaita Finansinė analizė
(+ Kursinis darbas)
Viešas administravimas/
Soc. apsaugos ekonomika
Teisė Vadybos ir marketingo pagrindai Mokesčiai Verslo organizavimo praktika (IB) Praktika Apskaita įmonėse Finansų rinkos/ Asmeninių finansų valdymas
Psichologija Apskaitos pagrindų praktika Karjeros valdymas/
Kūrybinės strategijos
Išlaidų sąmatų sudarymas ir vykdymo analizė/
Bankų vadyba ir kreditavimas
Apskaita biudžetinėse įstaigose/ Apskaita kredito ir finansų institucijose Apskaita biudžetinėse įstaigose/
Apskaita kredito ir finansų institucijose
Verslo etika / Etiketas ir bendravimas Pažintinė praktika įmonėje PD1 PD2  

Dėmesys praktikai: Studijų programos studentai dažniausiai atlieka praktikas šiose įmonėse: UAB „Tik apskaita“, UAB „Verslo kodas“, UAB „Apskaitos ir verslo paslaugų biuras“, UAB „Sabilė pactum“, UAB „Panevėžio būtų ūkis“, UAB „Aulaukis“.

Tarptautinių studijų galimybės: programos studentai turi galimybę studijuoti pagal ERASMUS  studentų mainų programą.

Karjeros galimybės: Absolventai baigę studijas galės dirbti įmonių, įstaigų ir organizacijų buhalterinės apskaitos tarnybose, steigti buhalterinių paslaugų įmones ir teikti buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas.

Studijų programos  tikslas: Studijų programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos buhalterius, gebančius organizuoti ir tvarkyti ūkio subjekto buhalterinę apskaitą, analizuoti ūkio subjekto veiklos finansinius  rezultatus, rengti  biudžetus, kontroliuoti ūkinius procesus nuolat mokytis besikeičiančios globalios aplinkos sąlygomis.

Studijų programos rezultatai:

 1. Žino pamatines teorijas, įgalinančias suprasti išorinius (mikro ir makroekonominius, politinius, socialinius, kultūrinius, teisinius, informacinius, gamtos ir kitus) ir vidinius (žmogiškuosius, technologinius, finansinius, informacinius ir kitus) organizacijų aplinkos veiksnius, valdymo ir vertinimo metodus;
 2. Žino bendruosius ekonomikos, vadybos, finansų ir apskaitos mokslų principus ir supranta jų taikymo ypatumus apskaitos srities praktinėje veikloje;
 3. Supranta finansų sistemos struktūrą, finansų rinkų tipus ir paskirtį, viešojo ir privataus sektorių finansų ir apskaitos funkcijas;
 4. Geba rinkti ir analizuoti duomenis, reikalingus apskaitos profesinės veiklos ir naujovių diegimo problemoms spręsti;
 5. Geba naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, taikyti efektyvius tyrimo metodus ir modelius, kryptingai kaupdamas informaciją apskaitos klausimams nagrinėti;
 6. Žino buhalterių profesionalų etikos kodekso nuostatų taikymo principus ir geba jais vadovautis. Tinkamai taiko apskaitą reglamentuojančius teisės aktus, tarptautinius finansinės atskaitomybės ir nacionalinius apskaitos standartus bei kitus norminius dokumentus;
 7. Supranta apskaitos politikos formavimo principus ir tikslus, geba tinkamai parinkti apskaitos metodus ir adaptuoja konkrečiai organizacijai tinkamą apskaitos politiką, ją įgyvendina bei kontroliuoja jos teisėtumą;
 8. Geba planuoti, organizuoti ir vykdyti praktines veiklas apskaitos profesinėse srityse, savarankiškai pasirinkti ir naudoti informacines technologijas, specialias kompiuterines apskaitos programas, jomis apdoroti apskaitos informaciją;
 9. Geba įforminti ūkines operacijas, remdamasis teisinę galią turinčiais dokumentais, ir kontroliuoti jų teisėtumą; tvarkyti organizacijų ir fizinių asmenų apskaitą: apskaityti ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, nuosavą kapitalą, mokėtinas sumas ir įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas, atlikti ataskaitinių metų pabaigos apskaitos procedūras, parengti finansinių ataskaitų rinkinį, statistinę atskaitomybę, deklaruoti mokesčius, taikyti vidaus kontrolės sistemą;
 10. Geba apibendrinti, analizuoti ir sisteminti organizacijos finansinių ataskaitų duomenis, vertinti finansinės būklės ir veiklos rezultatus, teikti siūlymus valdymo, finansavimo, investavimo ir kitais klausimais; geba rengti organizacijos biudžetą, verslo planą ar projektą, pagrįsti išteklių panaudojimo efektyvumą ir įvertinti riziką;
 11. Geba efektyviai ir tolerantiškai bendrauti su specialistais ir kitais asmenimis spręsdamas profesinės veiklos uždavinius, perteikti žinias ir supratimą vadovaudamasis profesine etika ir pilietiškumu;
 12. Geba atsakingai, kritiškai, nuosekliai reikšti mintis, iškelti problemas ir jas spręsti, lanksčiai, nestereotipiškai vertinti reiškinius, siekdamas visapusiško pažinimo;
 13. Geba savarankiškai tobulintis profesinės veiklos srityje per visą gyvenimą trunkantį mokymąsi, domisi naujovėmis, taip pat ir mokslo pažangia patirtimi, suvokia moralinę atsakomybę už savo veiklos rezultatų poveikį visuomenės, ekonomikos, kultūros raidai, gerovei ir aplinkai;
 14. Geba vykdyti įvairią projektinę, kūrybingumu, saviraiška, novatoriškumu grindžiamą veiklą kintančioje aplinkoje.

Galimi darbdaviai:

Keisti šrifto dydį