(8 45) 46 03 22, (8 645) 04866

Informacijos sistemų kūrimas ir priežiūra

Studijų programos forma ir trukmė: nuolatinė 3 metai, ištęstinė 4 metai.

Studijų programą vykdo: Panevėžio kolegijos Technologijos mokslų fakultetas.

Kvalifikacinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija: Informatikos mokslų profesinis bakalauras.

Studijų programos apimtis kreditais: 180 ECTS kreditų.

Kodėl verta rinktis šią programą? Informacijos sistemų kūrimo ir priežiūros studijų programos studentai mokosi šiuolaikinių programavimo, duomenų bazių, informacijos sistemų kūrimo technologijų. Studentai išmoksta taikyti gerąsias informacijos sistemų projektavimo, programavimo, IT paslaugų valdymo praktikas, komandoje kurti ar modernizuoti informacijos sistemas, vykdyti informacijos sistemų priežiūrą. Baigę studijas informacijos sistemų specialistai galės dirbti informacijos sistemų kūrimo, vystymo ir priežiūros srityse. Absolventai vykdys informacijos sistemų planavimo, projektavimo, programavimo, diegimo ir priežiūros darbus įvairiose įmonėse bei organizacijose.

NAUJA STUDIJŲ PROGRAMA, priėmimas į nuolatinę studijų formą (studijų tvarkaraštis gali būti dieninis – NL arba sesijinis – NL(S)) nuo Birželio 1 d. bendruoju priėmimu arba tiesiogiai.
Daugiau informacijos: Studijų programos 2018 m.Priėmimas 2018 m.m.

Studijuojami dalykai

I kursas II kursas III kursas
Bendrieji koleginių studijų dalykai
Profesinės kalbos kultūra, Profesinė užsienio kalba Vienas iš alternatyviai pasirenkamų dalykų:
Filosofija A1
Sociologija A1
Profesinė etika A1
Vienas iš alternatyviai pasirenkamų dalykų:
Taikomieji tyrimai A2
Psichologija A2
Studijų krypties dalykai
Praktinė informatika Programavimo modulis Ekonomika
Taikomoji matematika Saugus darbas ir civilinė sauga Vadybos pagrindai
Fizika Internetinės technologijos Programų sistemų inžinerija
Programavimo modulis Kompiuterių tinklai Teisės pagrindai
Kompiuterių techninė ir programinė įranga Diskrečioji matematika
Duomenų bazės ir informacinės sistemos Programavimas mobiliesiems įrenginiams
Duomenų struktūros ir algoritmai
Kolegijos nustatyti ir pasirenkami dalykai
Du laisvai  pasirenkami dalykai iš direktoriaus įsakymu patvirtinto dalykų sąrašo:
PD1, PD2
Vienas iš alternatyviai pasirenkamų dalykų:
Kompiuterinė braižyba A4
Multimedija ir kompiuterinis dizainas A4
Vienas iš alternatyviai pasirenkamų dalykų:
Mikroprocesorinės valdymo sistemos A3
Valdikliai A3
Duomenų bazių programavimas A5
Mobiliosios tinklų technologijos A5
Verslo programinė įranga A6
Elektroninė komercija A6
Duomenų gavyba A6
Internetinių sistemų projektavimas A7
Karkasinis programavimas A7
Projektų valdymas A8
Programų sistemų projektų ir kokybės valdymas A8
Profesinės veiklos praktikos
Kompiuterinė mokomoji Internetinių sistemų valdymo IS projektavimo
Programavimo mokomoji Profesinė Baigiamoji
Baigiamasis projektas

Dėmesys praktikai: praktinius įgūdžius studentai tobulina kolegijos kompiuterizuotose kabinetuose ir laboratorijose, miesto ir regiono įmonėse, organizacijose.

Tarptautinių studijų galimybės: programos studentai turi galimybę studijuoti pagal ERASMUS  studentų mainų programą.

Karjeros galimybės: įgijęs informacinių sistemų inžinerijos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, absolventas gali dirbti dirbti inžinieriumi, informacijos sistemų projektuotoju, programuotoju, testuotoju, diegimo ir eksploatacijos specialistu, duomenų bazių, kompiuterių sistemų administratoriumi, projektų vadovu įvairiuose biuruose, įmonėse, įstaigose ar organizacijose, sumaniosios specializacijos informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūros kryptyje.

Studijų programos tikslas – rengti informacinių sistemų inžinerijos specialistus, gebančius analizuoti įmonių ir organizacijų informacinius poreikius, planuoti, projektuoti, programuoti, diegti bei prižiūrėti informacines sistemas, taikomąsias programas, mobiliąsias aplikacijas.

Studijų rezultatai:

 1.  Žinos bendruosius gamtos mokslų ir matematikos dėsningumus ir dėsnius, reikalingus informatikos inžinerijos fundamentiniams pagrindams suprasti.Gebės projektuoti informacines sistemos bei duomenų bazes.
 2.   Įgys algoritmų ir jų analizės, programavimo technologijų ir metodų, programų sistemų kūrimo procesų žinių.Gebės įdiegti programinę įrangą ir prižiūrėti ją.
 3.    Gebės rasti ir apdoroti reikiamą profesinę informaciją naudojant duomenų bazes ir kitus mokslinės bei inžinerinės informacijos šaltinius.
 4.    Taikys įvairius tyrimų metodus, sprendžiant informatikos inžinerijos problemas, apdoros tyrimų rezultatus, pateiks šių rezultatų praktines išvadas.
 5.  Gebės atlikti įmonių ir organizacijų kompiuterizavimo tikslų ir poreikių analizę, specifikuoti reikalavimus informacinėms sistemoms, taikomosioms programoms, mobiliųjų aplikacijų kurimui ir modernizavimui.
 6.   Gebės projektuoti įvairios apimties ir paskirties programų sistemas.
 7.   Gebės programuoti, testuoti, modernizuoti informacines sistemas, taikomąsias programas, mobiliąsias aplikacijas.
 8.   Gebės diegti, derinti ir prižiūrėti įvairios apimties ir paskirties programų sistemas, administruoti kompiuterių tinklus ir serverius.
 9.   Gebės planuoti, valdyti programų sistemų kūrimo, diegimo ir modernizavimo projektus, vertinti programinės įrangos atitikimą šiuolaikiniams reikalavimams.
 10. Gebės spręsti informatikos inžinerijos problemas pavieniui ir komandoje, pristatys specialistams ir plačiai auditorijai jų sprendimus raštu ir žodžiu, taisyklinga lietuvių kalba ir bent viena iš užsienio kalbų.
 11.  Įgys būtinus mokymosi ir praktinius įgūdžius toliau tęsti studijas, tobulėti profesinėje veikloje.

Galimi darbdaviai:

Keisti šrifto dydį