(8 45) 46 03 22, (8 645) 04866

Socialinis darbas

Studijų programos forma ir trukmė: nuolatinė (3 metai), ištęstinė (4 metai).

Studijų programą vykdo: Panevėžio kolegijos Biomedicinos mokslų fakultetas.

Kvalifikacinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija: Socialinių mokslų profesinis bakalauras; socialinio darbuotojo profesinė kvalifikacija.

Studijų programos apimtis kreditais: 180 ECTS kreditų.

Kodėl verta rinktis šią programą: studijų programa skirta parengti socialinį darbuotoją. profesionalus socialinis darbuotojas galės dirbti savarankiškai arba komandoje socialines paslaugas teikiančiose institucijose.

2018 m. priėmimas į nuolatinę (studijų tvarkaraštis gali būti dieninis – NL arba sesijinis – NL(S)) ir ištęstinę studijų formas nuo Birželio 1 d. bendruoju priėmimu arba tiesiogiai.
Daugiau informacijos: Studijų programos 2018 m. – Priėmimas 2018 m.m.

Studijuojami dalykai

* Šis studijų planas taikomas nuo 2017 metų (nuolatinės studijos)

1 kursas 2 kursas 3 kursas
Bendrieji koleginių studijų dalykai
Saugus darbas ir civilinė sauga Profesinė užsienio kalba
Sociologija
Verslumo pagrindai
Studijų krypties dalykai
Įvadas į socialinio darbo studijas ir profesinė etika Žmogus ir sveikata Socialinio darbo teorija ir metodai. Kursinis darbas
Lietuvių kalbos ir elgesio kultūra Darbo ir socialinė ekonomika Bendruomenės psichinė sveikata
Teisė Socialinė rūpyba Socialinių programų ir projektų vadyba
Edukologija Socialinis darbas su klientų grupėmis Šeimos ir socialinės apsaugos teisė
Psichologija Socialinių tyrimų metodai Nevyriausybinių organizacijų socialinė veikla
Socialinė politika Informacinės technologijos ir tyrimo duomenų analizė Socialinė reabilitacija ir integracija
Politologija Socialinio darbo administravimas A1 Socialinis darbas su šeima/
Socialinis darbas bendruomenėje/
Socialinis darbas su jaunimu
Užimtumo teorija ir terapija Vaiko ir suaugusio gerovė
Socialinio darbo teorija ir metodai. Kursinis darbas  A2 Gatvės pedagogika / Krikščioniškasis socialinis mokymas
Kolegijos nustatyti ir pasirenkami dalykai
PD1
PD2
A3 Kultūros istorija/
Viešoji komunikacija užsienio kalba
Praktikos
Pažintinė praktika „Įvadas į socialinį darbą“ Įvadinė praktika „Socialinio darbo metodų raiška praktinėje veikloje“ Pagrindinė praktika „Socialinio darbo proceso organizavimas“
Baigiamasis darbas

 

Studijuojami dalykai

* Šis studijų planas taikomas nuo 2017 metų (ištęstinės studijos)

1 kursas 2 kursas 3 kursas 4 kursas
Bendrieji koleginių studijų dalykai
Saugus darbas ir civilinė sauga  Profesinė užsienio kalba
Sociologija
Verslumo pagrindai
Studijų krypties dalykai
Įvadas į socialinio darbo studijas ir profesinė etika Psichologija Socialinių tyrimų metodai Socialinio darbo teorija ir metodai. Kursinis darbas
Lietuvių kalbos ir elgesio kultūra Užimtumo teorija ir terapija Informacinės technologijos ir tyrimo duomenų analizė A1 Socialinis darbas su šeima/
Socialinis darbas bendruomenėje/
Socialinis darbas su jaunimu
Teisė Žmogus ir sveikata Socialinė reabilitacija ir integracija A2 Gatvės pedagogika /
Krikščioniškas socialinis mokymas
Bendruomenės psichinė sveikata Socialinė rūpyba Socialinių programų ir projektų vadyba
Edukologija Socialinio darbo teorija ir metodai. Kursinis darbas Socialinio darbo administravimas
Socialinė politika  Vaiko ir suaugusio gerovė
Politologija  Šeimos ir socialinės apsaugos teisė
Darbo ir socialinė ekonomika  Socialinis darbas su klientų grupėmis
 Nevyriausybinių organizacijų socialinė veikla
Kolegijos nustatyti ir pasirenkami dalykai
A3 Kultūros istorija/
Viešoji komunikacija užsienio kalba
 PD1
 PD2
Praktikos
Pažintinė praktika „Įvadas į socialinį darbą“ Įvadinė praktika „Socialinio darbo metodų raiška praktinėje veikloje“ Pagrindinė praktika „Socialinio darbo proceso organizavimas“
Baigiamasis darbas

Dėmesys praktikai:  praktinius įgūdžius studentai tobulina profesinės veiklos praktikų metu  socialines paslaugas teikiančiose organizacijose ir kitose institucijose, kuriose yra socialinių paslaugų poreikis. Tai socialinės ir sveikatos apsaugos, švietimo, vidaus reikalų sistemos įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, religinių bendruomenių institucijose, pabėgėlių reikalų tarnyboje bei privačiame sektoriuje.

 Tarptautinių studijų galimybės: programos studentai turi galimybę studijuoti pagal ERASMUS  studentų mainų programą.

Karjeros galimybės: absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.

Studijų programos „Socialinis darbas“ tikslas – parengti socialinio darbo specialistus gebančius nustatyti, įvertinti situaciją, planuoti, teikti, koordinuoti socialinę paramą, bei analizuoti socialinės paramos procesą ir vertinti rezultatus, taikant naujoves savo profesinėje veikloje.

Studijų rezultatai:

–      Turės naujausių žinių apie socialinio darbo teoriją ir metodus, socialinio darbo profesijos raidą šalyje, teorijas apie žmogaus elgesį socialinėje aplinkoje, socialines problemas  jų raišką, etikos principus ir gebės taikyti praktikoje.

–       Žinos mokslinių tyrimų metodologijos pagrindus, žmogaus teises ir socialinį teisingumą, nacionalinę socialinę apsaugą, socialinio darbo organizavimą ir taikys praktikoje.

–       Žinos socialinių, humanitarinių ir kitų mokslų teorijų pagrindus, gebės juos taikyti socialinio darbo praktikoje

–       Gebės atlikti į praktiką orientuotus empirinius tyrimus.

–      Gebės tyrimo rezultatus taikyti spręsdamas konkrečias socialines problemas, plėtodamas profesinę veiklą, diegdamas socialinio darbo inovacijas.

–      Gebės sklandžiai ir įtaigiai reikšti savo mintis žodžiu ir raštu, diskutuoti aktualiais profesiniais klausimais, efektyviai komunikuoti lietuvių ir užsienio kalbomis, profesinėje aplinkoje

–      Gebės kritiškai vertinti ir reflektuoti, savarankiškai priimti sprendimus., kurti socialinio darbo profesijos įvaizdį, rūpintis profesijos statusu.

–     Gebės rinkti ir sisteminti informaciją, naudotis informacinėmis technologijomis, tinkami elgtis su konfidencialia informacija.

–   Gebės atpažinti ir įvertinti kliento poreikius ir stiprybes, planuoti, vykdyti ir vertinti socialinės pagalbos procesą ir jo rezultatus, taikydamas įvairius socialinio darbo metodus

–    Gebės kurdamas abipusio pasitikėjimo su klientu santykius, atstovauti jų teisėms ir interesams, pasitelkdamas vidinius ir aplinkos išteklius motyvuoti ir įgalinti klientą

–   Gebės rengti ir įgyvendinti pagalbos klientui projektus, vertinti socialinių paslaugų kokybę ir  bendradarbiauti su įvairių institucijų atstovais, teikdamas socialinio darbo paslaugas.

–  Gebės analizuoti ir paaiškinti socialinės politikos įtaką žmogaus teisėms įtvirtinti, mažinti socialinę atskirtį ir praktinėje veikloje vadovautis socialinio teisingumo principais, socialinio darbo vertybėmis ir etika.

Galimi darbdaviai:

Keisti šrifto dydį