Studentų priėmimas: tel. 8 607 96 156

Veiklos etika

Etikos kodeksas

Kolegija vadovaujasi veiklos vertybiniais principais, dalykinio elgesio nuostatomis, laikosi visuotinai pripažintų etiško elgesio normų ir siekia pripažinti, palaikyti ir puoselėti teisingumą, sąžiningumą, pagarbą žmogui, toleranciją, profesinę, mokslinę, pilietinę ir socialinę atsakomybę, tiesos siekimą ir akademinę laisvę, kurti demokratišką, pasitikėjimą ir kūrybingumą skatinančią atmosferą Kolegijoje. Šių principų ir nuostatų laikymasis įtvirtintas Etikos kodekse.

Akademinės etikos kodeksas

Akademinėje veikloje Kolegija laikosi visuotinai pripažintų vertybių, užtikrinančių mokslo ir studijų proceso skaidrumą, sąžiningumą, teisingumą, šiame procese dalyvaujančių asmenų lygybę, nediskriminavimą, atsakingumą, tausų išteklių vartojimą, akademinę laisvę, mokslo ir studijų darbų vertinimo nešališkumą, pasitikėjimą, pagarbą ir intelektinės nuosavybės apsaugą. Šių vertybių ir nuostatų laikymasis įtvirtintas Akademinės etikos kodekse.

Ginčų atvejus sprendžia Panevėžio kolegijos Etikos komisija arba Lietuvos Respublikos Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba.

Studentai taip pat yra suinteresuoti sąžiningomis studijomis. Studijų sutartyje yra punktas, kuriuo studentas įsipareigoja studijuoti sąžiningai. Kolegijos studijų reglamente numatyti atvejai, kaip elgtis, jei studentas atsiskaitymo metu buvo nesąžiningas. Kolegija stengiasi sparčiai reaguoti į pokyčius, viešina ir supažindina visą Kolegijos akademinę bendruomenę su LR akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos parengtomis gairėmis, skirtomis sąžiningesnių ir kokybiškesnių studijų užtikrinimui.

Kolegijos plagiato prevencijos rengiant studijų rašto darbus tvarkos aprašas reglamentuoja studijų rašto darbų sutapties patikros ir plagiato nustatymo procedūras, akademinės etikos pažeidimų svarstymą ir sankcijų skyrimą.

Galimi darbdaviai: