Studentų priėmimas: tel. 8 607 96 156

Socialinė atsakomybė ir tvarumas

Global Compact: Nuo 2011 metų Kolegija yra Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) „Pasaulinio susitarimo“ (UN Global Compact) narė ir taip prisideda prie darnaus vystymosi ir socialinės atsakomybės siekių įgyvendinimo. Kolegija savo veikloje siekia, kad dešimt šio susitarimo principų ir 17 pasaulio darnaus vystymosi tikslų taptų organizacijos kultūros ir kasdienio darbo dalimi.

Pasaulio darnaus vystymosi tikslai iki 2030:
1. Panaikinti visų formų skurdą;
2. Panaikinti badą, užtikrinti apsirūpinimą maistu ir geresnę mitybą, skatinti darnų žemės ūkį;
3. Užtikrinti sveiką gyvenimą ir skatinti visų amžiaus grupių gerovę;
4. Užtikrinti visaapimantį ir lygiavertį kokybišką švietimą ir skatinti visą gyvenimą trunkantį mokymąsi;
5. Pasiekti lyčių lygybę ir įgalinti moteris ir mergaites;
6. Užtikrinti visiems vandens prieinamumą, darnų valdymą ir sanitariją;
7. Užtikrinti visiems prieigą prie prieinamos, patikimos, darnios ir modernios energijos;
8. Skatinti tvarų, visaapimantį ir darnų ekonominį augimą, produktyvų įdarbinimą ir tinkamą darbą;
9. Plėtoti atsparią infrastruktūrą, skatinti visa apimančią ir darnią industrializaciją ir skatinti inovacijas;
10. Sumažinti nelygybę valstybėse ir tarp valstybių;
11. Padaryti miestus ir žmonių apgyventas vietoves saugias, atsparias ir darnias;
12. Užtikrinti darnaus vartojimo ir gamybos modelius;
13. Imtis skubių kovos su klimato kaita ir jos padariniais veiksmų;
14. Išsaugoti ir darniam vystymui naudoti vandenynų ir jūrų išteklius;
15. Saugoti, atkurti, skatinti darnų žemės ekosistemų naudojimą, darniai valdyti miškus, kovoti su dykumėjimu, sustabdyti žemės degradaciją, sustabdyti bioįvairovės praradimą;
16. Skatinti taikias visuomenes darniam vystymuisi, užtikrinti prieigą prie teisingumo visiems ir sukurti efektyvias, atskaitingas visų lygių institucijas;
17. Stiprinti vystymosi darbotvarkės įgyvendinimo priemones ir pagyvinti globalią partnerystę darniam vystymuisi.

Dešimt pasaulinio susitarimo principų
Žmogaus teisės
1 principas. Siekiama, kad verslo organizacijos remtų ir gerbtų tarptautinę žmogaus teisių apsaugą savo įtakos srityje;
2 principas. Užtikrintų, kad jos pačios neprisidėtų prie žmogaus teisių pažeidinėjimo.
Darbo jėga
3 principas. Siekiama, kad verslo organizacijos paremtų asociacijų laisvę ir pripažintų teisę į veiksmingas bendras derybas;
4 principas. Bet kokios formos privalomojo ar priverstinio darbo eliminavimas;
5 principas. Vaikų darbo panaikinimas;
6 principas. Diskriminacijos, susijusios su įdarbinimu ir profesija, panaikinimas.

Aplinkos apsauga
7 principas. Siekiama, kad verslo organizacijos paremtų prevencines programas, užtikrinančias aplinkos apsaugą;
8 principas. Imtųsi iniciatyvų aplinkosaugos atsakomybei didinti;
9 principas. Skatintų aplinkai palankių technologijų vystymąsi ir platinimą.
Kova su korupcija
10 principas. Verslo organizacijos turi kovoti prieš visas korupcijos formas (tarp jų ir papirkinėjimą bei kyšininkavimą)

Jungtinių Tautų Organizacijos Pasaulinio Susitarimo Pažangos ataskaita
Panevėžio kolegija, rengdama Pasaulinio susitarimo pažangos ataskaitą, vadovaujasi Jungtinių Tautų (JT) inicijuoto Pasaulinio susitarimo (angl. Global Compact) principais ir Pasaulinės ataskaitų rengimo iniciatyvos (angl. Global Reporting Initiative, GRI) rekomendacijomis. Kolegija jaučia atsakomybę visuomenei, savo miestui, valstybei. Esame neabejingi šių dienų aktualijoms ir problemoms, stengiamės visokeriopai prisidėti prie tvarių sprendimų būdų paieškų. Suprantame, kad tik keisdami save, galime keisti ir mūsų aplinką. Tai pasiekiama dirbant atidžiai ir atsakingai.

2019-2020 metų Pasaulinio susitarimo pažangos ataskaita
2017-2018 metų Pasaulinio susitarimo pažangos ataskaita
2015-2016 metų pasaulinio susitarimo pažangos ataskaita
2014 metų Pasaulinio susitarimo pažangos ataskaita

Aplinkosauga
Kolegija savo veikloje vadovaujasi tarptautinio standarto ISO 14001 Aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimais. Kolegijos vadovybė ir visa bendruomenė įgyvendindama savo ilgalaikę strategiją, didelį dėmesį skiria inovatyvių sprendimų kūrimui ir tvariai plėtrai, laikantis aplinkos apsaugos, socialinio atsakingumo bei gerosios įmonių valdysenos principų ir įsipareigoja savo veikloje visuotinai laikytis teisės aktų reikalavimų aplinkosaugos srityje ir Aplinkosaugos politikoje patvirtintų nuostatų.

Galimi darbdaviai: