(8 45) 46 03 22, (8 645) 04866

Kokybės užtikrinimas

Panevėžio kolegijoje veikia Kokybės vadybos sistemos modelis, kuriame integruotos Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo nuostatos ir gairės (ESG), ISO 9001:2015 standarto reikalavimai, visuotinės kokybės vadybos principai. Kolegijos Kokybės vadybos sistema sertifikuota pagal tarptautinio standarto LST EN ISO 9001:2015 reikalavimus.

Kokybės vadybos sistema apima visą organizacijos veiklą ir yra nukreipta į stebėsenos organizavimą ir esminių Kolegijos veiklos sričių (studijos, taikomoji mokslo ir meno veikla, bendruomenė, infrastruktūra, valdymas) įsivertinimą, siekiant nuolatinio šių veiklų tobulinimo. Kolegijos kokybės užtikrinimo sistema sudaro prielaidas:

Pagrindinis prioritetas Kolegijoje yra teikiamas studijų kokybei. Kolegijoje veikia vidinė studijų kokybės užtikrinimo sistema, kurios tikslas – užtikrinti studijų kokybę ir studijoms keliamų strateginių tikslų įgyvendinimą, puoselėti kokybės kultūrą. Joje pateikiamas Vidinės studijų kokybės užtikrinimo sistemos modelis ir kokybės politika, reglamentuojamas studijų programų kūrimas, vykdymas, stebėsena, atnaujinimas ir vertinimas, į studentus orientuoto mokymo ir mokymosi organizavimas, studijų eiga, studijų ištekliai, reikalavimai dėstytojų kvalifikacijos tobulinimui, informacijos valdymo, ir viešo informavimo procesai, nustatomi vertinimo kriterijai.

Kolegija nuolat interneto tinklalapyje ir kitais būdais skelbia naujausią ir nešališką kiekybinę ir kokybinę informaciją apie:

Taip pat Kolegijos tinklalapiuose viešai skelbiami:

Grįžtamojo ryšio studentams užtikrinimas vykdomas skelbiant jų pastebėjimų ir pageidavimų įgyvendinamą Kolegijos tinklalapyje Kokybės užtikrinimo skyrelyje https://panko.lt/2019/04/16/griztamasis-rysys-studentams/, aptariant susitikimuose.

Kokybės politika

Kokybės politika patvirtinta Panevėžio kolegijos Akademinės tarybos posėdžio 2018 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu Nr. V4-8 (nauja redakcija)

Atsisiųsti: Kokybės politika

Veiklos vertinimas

Studijų kokybė

Socialinė atsakomybė

Global Compact: Nuo 2011 metų Kolegija yra Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) „Pasaulinio susitarimo“ (UN Global Compact) narė ir taip prisideda prie darnaus vystymosi ir socialinės atsakomybės siekių įgyvendinimo. Kolegija savo veikloje siekia, kad dešimt šio susitarimo principų taptų organizacijos kultūros ir kasdienio darbo dalimi. Kas du metus Kolegija teikia Jungtinių Tautų Organizacijos Pasaulinio Susitarimo Pažangos ataskaitas.

Aplinkosaugos politika: Panevėžio kolegijos aplinkos apsaugos politika patvirtinta Panevėžio kolegijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V1-134

Atsisiųsti: Aplinkosaugos politika 3 versija

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE
Keisti šrifto dydį