Studentų priėmimas: tel. 8 607 96 156

Praktinio mokymo centras

Centro funkcijos

  1. Užtikrinti Kolegijoje vykdomų studijų programų praktikų ir praktikumų atlikimo galimybę Centro laboratorijose ir kabinetuose.
  2. Užtikrinti efektyvų Centro techninės įrangos panaudojimą, įgyvendinant Kolegijos studijų programų tikslus.
  3. Rūpintis praktinio mokymo laboratorijų ir kabinetų funkcionavimu, įrangos atnaujinimu ir aukšto techninio lygio palaikymu.
  4. Rengti ir koordinuoti kolegijinių ir kitų studijų bei profesinio mokymo institucijų studentų, mokinių, klausytojų užsiėmimų, kvalifikacijos tobulinimo renginių grafikus.
  5. Bendradarbiauti su kitais Lietuvos bei užsienio aukštųjų mokyklų praktinio mokymo centrais ir profesinės veiklos praktikos bazėmis.
  6. Sudaryti sąlygas studentams, dėstytojams bei tyrėjams pasiekti studijų programose numatytus akademinius tikslus, vykdyti mokslo tiriamuosius ir taikomuosius tyrimus.
  7. Įgyvendinti inovatyvias neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo bei ugdymo programas, užtikrinti jų techninį laboratorinį aprūpinimą ir sąlygas.
  8. Dalyvauti Kolegijos kokybės vadybos sistemos atnaujinimo ir tobulinimo projektuose, prisidėti prie jų įgyvendinimo.
  9. Teikti informaciją Kolegijos bendruomenei ir visuomenei apie Centro veiklą ir pasiektus rezultatus.

 

Praktinio mokymo centro vadovas
Kęstutis Lukoševičius
kestutis.lukosevicius@panko.lt
Tel. (8 618) 26241

Praktinio mokymo centro mokomosios laboratorijos vedėjas
Vaidas Pribušauskas
vaidas.pribusauskas@panko.lt
Tel. (8 679) 11134

Praktinio mokymo centro mokomosios laboratorijos vedėjas
Vaidas Gasiūnas
vaidas.gasiunas@panko.lt

Laborantė
Virginija Mudurienė
virginija.muduriene@panko.lt

Galimi darbdaviai: