(8 45) 46 03 22, (8 645) 04866

Aplinkos apsauga

Studijų programos forma ir trukmė: nuolatinė (3 metai), ištęstinė (4 metai).

Studijų programą vykdo: Panevėžio kolegijos Technologijos mokslų fakultetas.

Kvalifikacinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija: suteikiamas aplinkos inžinerijos profesinis bakalauras.

Studijų programos apimtis kreditais: 180 ECTS kreditų.

2019 m. priėmimas į šią studijų programą nebus vykdomas.

Kodėl verta rinktis šią programą? Aplinkos pokyčiai yra neatsiejama žemėje vykstančių procesų dalis, kurią reikia stebėti, analizuoti, vertinti kontroliuoti bei prognozuoti. Nuolat vykstant globaliems pokyčiams vis didesnis dėmesys skiriamas aplinkos kokybei ir gyventojų teisių į saugią ir švarią aplinką užtikrinimui, aplinkos kaitos ir užterštumo mažinimui. Studijų metu mokoma gebėti atlikti aplinkos komplekso – oro, vandens, atliekų, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės monitoringą, taikant įvairias priemones ir metodus minimizuoti aplinkai daromą žalą, gerinti aplinkos būklę, racionaliai naudoti išteklius, analizuoti rodiklius ir pan.

 

Studijuojami dalykai

1 kursas 2 kursas 3 kursas
Bendrieji koleginių studijų dalykai
Užsienio kalba Filosofija / Psichologija / Etika, Bendroji ir specialybės kalbos kultūra Taikomieji tyrimai / Kultūros istorija / Sociologija
Studijų krypties dalykai
Fizika,Taikomoji ekologija, Taikomoji matematika, Chemija,Inžinerinė grafika, Praktinė informatika, Aplinkotyra,Hidraulika ir hidrologija Ekonomikos pagrindai, Inžinerinė geologija ir hidrogeologija, Aplinkos mikrobiologija ir toksikologija,Vandentieka, Vadyba ir verslo ekonomika, Aplinkos ir žmonių sauga, Vandenvalos technologijos Vandenvalos technologijos, Atmosferos apsauga, Technologinių procesų valdymas, Teisės pagrindai
Kolegijos nustatyti ir pasirenkami dalykai
2 laisvai pasirenkami dalykai Dirvožemio ir ekosistemų apsauga / Biologinės įvairovės apsauga, Antroji užsienio kalba (anglų) / Antroji užsienio kalba (rusų, prancūzų, vokiečių), Pramonės objektų vandentvarka / Mažieji vandenvalos  įrenginiai, Atliekų tvarkymas ir įranga / Atliekų tvarkymo technologijos
Praktikos
Pažintinė praktika,Aplinkos kokybės kontrolės praktika Technologinė I praktika, Technologinė II praktika Aplinkosaugos organizacinė praktika, Baigiamoji praktika
Baigiamasis darbas

Dėmesys praktikai: praktinius įgūdžius studentai tobulina kolegijos kompiuterizuotose kabinetuose ir laboratorijose, ūkinę veiklą vykdančiuose pramonės, energetikos ir žemės ūkio objektuose, valstybinėse ir privačiose aplinkosauginėse institucijose, saugomų teritorijų direkcijose, miškų urėdijose.

Tarptautinių studijų galimybės: programos studentai turi galimybę studijuoti pagal ERASMUS  studentų mainų programą.

Karjeros galimybės: įgijęs aplinkos inžinerijos profesinio bakalauro laipsnį, absolventas gali dirbti aplinkos apsaugos regioniniuose departamentuose, rajonų agentūrose, savivaldos institucijose aplinkos apsaugos specialistu, inspektoriumi, privačiose ir valstybinėse ūkinės veiklos įmonėse – ekologu, projektuotoju, technologu.

Studijų programos tikslas – parengti aplinkosaugos inžinerijos specialistus, gebančius organizuoti aplinkosauginę veiklą įmonėse, valstybinėse ir privačiose institucijose, projektuoti, realizuoti naujas aplinkosaugines technologijas, vykdyti aplinkos kokybės tyrimus, rinkti ir interpretuoti aplinkosauginę informaciją ir ją teikti visuomenei, gebančius integruotis konkurencinėje darbo rinkoje.

Studijų rezultatai:

  1. Žinos ir taikys pasaulio konvencijų nuostatas ir Lietuvos Respublikos valstybinių institucijų aplinkosauginius teisės dokumentus.
  2. Gebės atlikti informacijos paiešką tarptautinėse ir respublikinėse duomenų bazėse, ją vertinti ir sisteminti rengiant aplinkosauginius dokumentus.
  3. Analizuos ir vertins antropogeninių procesų (pramonės, žemės ūkio, energetikos, transporto) poveikį aplinkos komponentams, gyvajai gamtai ir žmogui.
  4. Gebės rengti paraiškas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimams gauti bei smulkių objektų aplinkosaugines programas ir jas įgyvendinti.
  5. Gebės atlikti smulkių projektuojamų ir vykdančių veiklą objektų poveikio aplinkai vertinimą, vertinti ekstremalias situacijas, ir numatyti priemones avarijų prevencijai ir jų padarinių likvidavimui.
  6. Gebės stebėti ir kontroliuoti regiono aplinkos būklę, racionalų gamtos išteklių naudojimą, rengti dokumentus aplinkosauginės veiklos organizavimui ir vykdymui.
  7. Gebės planuoti ir parinkti aplinkosaugines priemones aplinkos oro taršos mažinimui, racionaliam vandens išteklių naudojimui, geriamojo vandens kokybės gerinimui, nuotekų kiekio ir taršos mažinimui, atliekų tvarkymui, gyvosios gamtos išsaugojimui.
  8. Gebės taikyti metodus ir technologijas rengiant nedidelių objektų aplinkosauginius projektus.
  9. Gebės rengti vietines atliekų tvarkymo programas, vykdys atliekų surinkimą, rūšiavimą, taikys naujas ir efektyvias atliekų perdirbimo technologijas.
  10. Gebės teikti aplinkosauginę informaciją visuomenei ir vykdyti ekologinį švietimą.

 SVARBU. Po I kurso studentai gali pasirinkti gretutines studijas, mokslai pailgėja 1 semestru. Baigę studijas šalia pagrindinio laipsnio įgyja gretutinį kvalifikacinį laipsnį.

Aplinkos apsaugos studijų programa su gretutine vadybos kryptimi.

Galimi darbdaviai:

Keisti šrifto dydį