(8 45) 46 03 22, (8 645) 04866

Muzikos pedagogika

Studijų programos forma ir trukmė: nuolatinė (3 metai).

Studijų programą vykdo: Panevėžio kolegijos Socialinių mokslų fakultetas

Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos – stojamasis muzikos egzaminas bei motyvacinis testas.

Kvalifikacinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija: suteikiamas Muzikos pedagogikos profesinio bakalauro laipsnis ir pedagogo kvalifikacija

Studijų programos apimtis kreditais: 180 ECTS kreditų.

Kodėl verta rinktis šią programą: ši programa skirta įgyti pagrindinės mokyklos muzikos mokytojo išsilavinimą ir vieną iš laisvai pasirenkamų specializacijų: vargonavimą, vadovavimą liaudies muzikos kolektyvui, akompanavimą muzikos kolektyvams, ansamblinį muzikavimą, ikimokyklinį muzikinį ugdymą, vadovavimą pučiamųjų kolektyvui, vadovavimą vokaliniam kolektyvui bei specialųjį muzikinį ugdymą.

2020 m. priėmimas nebus vykdomas

Studijuojami dalykai

1 kursas 2 kursas 3 kursas
Bendrieji koleginių studijų dalykai
Profesinės kalbos kultūra Informacinės technologijos Teisė, saugus darbas ir civilinė sauga Profesinė užsienio kalba (pirmoji)
Studijų krypties dalykai
Ugdymo teorija ir praktika. Šiuolaikinio muzikinio ugdymo didaktika ir sistemos.Bendroji, raidos ir pedagoginė psichologija. Muzikos kalba. Praktinių muzikinių gebėjimų ugdymas. Ugdymo filosofija Specialioji pedagogika Mokslo taikomųjų tyrimų metodologija.Muzikos studijų kursinis darbas (projektas). Muzikos kalba. Praktinių muzikinių gebėjimų ugdymas. Pasirinkta specializacija. Muzikinių renginių ir projektų organizavimas Švietimo vadyba ir profesinė etika Praktinių muzikinių gebėjimų ugdymas.Pasirinkta specializacija.
Kolegijos nustatyti ir pasirenkami dalykai
Choreografija/ Kūno kultūra Alternatyvusis instrumentas/Kompiuterinės muzikos trechnologijos. Vienas iš laisvai pasirenkamųjų bendrakoleginių dalykų, numatytų direktoriaus įsakymu. Kultūrologijos įvadas/Etnokultūra
Praktikos
Pažintinė praktika Mokomoji pedagoginė praktika I, II.Specializacijos praktika Mokomoji pedagoginė praktika IIIBaigiamoji praktika
Baigiamasis darbas

Dėmesys praktikai: praktinius įgūdžius studentai tobulina Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose, vaikų darželiuose, neformalaus ugdymo įstaigose, užimtumo ar neįgaliųjų ugdymo centruose, bažnyčiose, vadovauja liaudies muzikos kolektyvams, orkestrams, akompanuoja įvairiems muzikos kolektyvams. Pedagoginė praktika grindžiama tiesioginiu studentų dalyvavimu profesinėje pedagoginėje veikloje, kurios procesas ir rezultatai nuolat aptariami individualių ir grupinių paskaitų metu.

Tarptautinių studijų galimybės: programos studentai turi galimybę studijuoti pagal ERASMUS  studentų mainų programą.

Karjeros galimybės: įgijęs Muzikos pedagogikos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, absolventas gali dirbti muzikos mokytoju pagrindinėje mokykloje, studijuoti aukštojoje universitetinėje mokykloje siekiant bakalauro ir magistro kvalifikacinio laipsnio.

Studijų programos „Muzikos pedagogika“ tikslas – parengti kvalifikuotą pagrindinės mokyklos muzikos mokytoją, gebantį ugdyti mokinių bendrąją muzikinę kultūrą, organizuoti muzikinį ugdymą, valdyti muzikinių gebėjimų tobulinimo procesą, bendrauti ir  bendradarbiauti su ugdymo proceso dalyviais, tobulinti profesines ir specialiąsias kompetencijas.

Studijų rezultatai:

  1. Gebės analizuoti ugdytinių muzikinius interesus ir poreikius bei parinkti tinkamiausias muzikinės saviraiškos formas
  2. Gebės lavinti mokinių meninius, kūrybinius gebėjimus ir praktinius muzikavimo įgūdžius bei analizuoti pasiekimų pažangą.
  3. Gebės modeliuoti,  kurti,  individualizuoti, diferencijuoti  ir integruoti ugdymo turinį.
  4. Gebės valdyti vaikų muzikinio ugdymo procesą, taikant motyvaciją skatinančius ugdymo/si metodus,  formas ir būdus.
  5. Plėtos mokinių kūrybinę ir praktinę patirtį, gebės kurti mokinių meninei raiškai palankią aplinką.
  6. Gebės ugdyti mokinių vertybines muzikos suvokimo, tautines ir tarpkultūrines nuostatas.
  7. Gebės lavinti ir muzikinės veiklos procese taikyti asmeninius kūrybinius bei praktinius muzikavimo įgūdžius.
  8. Objektyviai vertindamas savo galias profesinėje veikloje gebės reflektuoti ir sistemingai plėsti bendrąją kultūrinę ir profesinę kompetenciją.
  9. Gebės atlikti taikomosios veiklos tyrimus ir jų rezultatus panaudoti profesinės veiklos tobulinimui.
  10. Išmanys pedagoginės  partnerystės principus, gebės bendrauti ir sąveikauti su mokyklos bendruomene.

Galimi darbdaviai:

Keisti šrifto dydį