(8 45) 46 03 22, (8 645) 04866

Pradinio ugdymo pedagogika

Studijų programos forma ir trukmė: nuolatinė (3 metai).

Studijų programą vykdo: Panevėžio kolegijos Socialinių mokslų fakultetas.

Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos – motyvacinis testas (nelaikiusiems motyvacinio testo valstybės finansavimas neskiriamas).

Kvalifikacinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija: Ugdymo mokslų profesinis bakalauras; pedagogo profesinė kvalifikacija.

Studijų programos apimtis kreditais: 180 ECTS kreditų.

Kodėl verta rinktis šią programą: Pradinio ugdymo pedagogikos programa skirta tiems, kas myli ir nori ugdyti vaikus pagal pradinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. Baigus studijas yra didelė tikimybė įsidarbinti pradinėse klasėse ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, kadangi nuo šių metų priešmokyklinis ugdymas yra privalomas.

Kas antras pedagoginių specialybių studentas, studijuojantis valstybės finansuojamoje vietoje, gauna papildomą tikslinę stipendiją –115,85 Eur.

2018 m. priėmimas nebus vykdomas.

Studijuojami dalykai

1 kursas 2 kursas 3 kursas
Bendrieji koleginių studijų dalykai
Profesinės kalbos kultūra Saugus darbas ir civilinė sauga Profesinė užsienio kalba Teisė ir vaiko teisių apsauga
Studijų krypties dalykai
Ugdymo teorija ir praktika Bendroji ir raidos psichologija Pradinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogika Neformalusis ugdymas Informacinės komunikacinės technologijos  (IKT) ir jų  naudojimas ugdymo procese Lietuvių k. didaktika ir vaikų literatūra Dailės ir technologijų didaktika Specialioji pedagogika ir specialioji psichologija Pedagoginių tyrimų metodologija Dailės ir technologijų didaktika Pasaulio pažinimo didaktika Matematikos didaktika Vaiko sveikata ir fizinis ugdymas Ugdymo filosofija Pedagoginių studijų baigiamasis darbas Muzikinis ugdymas Dorinis ugdymas Švietimo vadyba ir profesinė etika Meninė raiška  (teatras, šokis) Etninė kultūra ir etninis ugdymas
Kolegijos nustatyti ir pasirenkami dalykai
Kūno kultūra Pasirenkamasis dalykas PD1 Pasirenkamasis dalykas PD1 Netradicinės ugdymo sistemos / verslumas ir finansinis raštingumas / Edukacinių projektų rengimas Antroji užsienio kalba / Instrumentinis muzikavimas / Informacijos valdymas
Praktikos
Pedagogo asistento praktika Pedagoginė praktika globojant mentoriui Savarankiška pedagoginė praktika
Baigiamasis darbas

Dėmesys praktikai: praktinius įgūdžius studentai tobulina profesinės veiklos praktikose, kurios atliekamos įvairių tipų švietimo įstaigų pradinėse klasėse ir priešmokyklinio ugdymo(si) grupėse.

Tarptautinių studijų galimybės: programos studentai turi galimybę studijuoti pagal ERASMUS studentų mainų programą.

Karjeros galimybės: įgijęs pradinio ugdymo pedagogikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir pedagogo kvalifikaciją, absolventas gali dirbti pradinių klasių mokytoju ir /ar priešmokyklinio ugdymo pedagogu valstybinėse ir privačiose švietimo institucijose, taip pat organizuoti popamokinę veiklą, vadovauti būreliams, plėtoti individualią veiklą pagal įgytą kvalifikaciją.

Studijų programos tikslas parengti aukštąjį koleginį išsilavinimą turintį pradinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogą, gebantį modeliuoti ugdymo turinį ir vadovauti ugdymo procesui, pažinti mokinį, kurti saugią aplinką, leidžiančią mokiniui visapusiškai tobulėti ir skleistis jo individualybei, vertinti mokinio pasiekimus ir pažangą, bendradarbiauti su kitais ugdymo proceso dalyviais, organizuoti profesinės veiklos tyrimus, nuolat tobulinti savo profesines ir asmenines kompetencijas.

Studijų rezultatai:

  1. Žinos šiuolaikines ugdymo(si) teorijas, švietimo tendencijas, pradinio ir priešmokyklinio mokymo(si) strategijas, metodus, technologijas, mokomųjų dalykų didaktikas, pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo metodus.
  2. Supras švietimo politikos kryptingumą, įgys žinių apie asmens ir visuomenės darnų vystymąsi, sveiką gyvenseną ir žmogaus saugą, švietimo vadybą, lyderystę.
  3. Gebės analizuoti mokyklos veiklos veiksmingumą, organizuoti ir vykdyti profesinės veiklos tyrimus, spręsti švietimo ir ugdymo problemas, taikydamas naujausias informacijos ir komunikacijos technologijas.
  4.  Atpažins mokinių bendrus, individualius raidos dėsningumus, ypatumus ir raišką, suvoks specialiųjų ugdymo poreikių turinčių ir gabių vaikų ugdymo kontekstą, įvertins jų ugdymo(si) poreikius ir individualizuos jų tenkinimo būdus.
  5. Gebės modeliuoti, individualizuoti, diferencijuoti pradinio ir priešmokyklinio ugdymo turinį, planuoti, organizuoti ugdymo procesą.
  6. Gebės taikyti mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ir įsivertinimo metodus, skatinti individualią ugdymosi pažangą, padės mokiniams susikurti asmeninę motyvaciją, tobulins jų mokėjimą mokytis.
  7. Gebės kurti saugią, tolerantišką, mokymąsi skatinančią aplinką, sudarys sąlygas mokinių vertybinių nuostatų, socialinių įgūdžių formavimui(si), visapusiškam asmenybės tobulėjimui ir saviraiškai.
  8. Gebės naudoti ugdymo procese įvairias mokymo(si) priemones, skaitmenines technologijas ir įrangą, taisyklingai vartoti gimtąją kalbą, bendrauti užsienio kalba profesinėje veikloje.
  9.  Gebės konstruktyviai bendrauti ir bendradarbiauti su ugdymo proceso dalyviais, dirbti komandoje, koordinuoti projektinę veiklą.
  10. Gebės reflektuoti savo pedagoginę veiklą, prisiimti atsakomybę už savo veiklos rezultatus, sistemingai plėsti bendrąją, kultūrinę, socialinę ir profesinę kompetencijas, ugdysis profesines vertybines nuostatas.

Galimi darbdaviai:

Keisti šrifto dydį