(8 45) 46 03 22, (8 645) 04866

Pramoginė muzika

Studijų programos forma ir trukmė: nuolatinė (3 metai).

Studijų programą vykdo: Panevėžio kolegijos Socialinių mokslų katedra.

Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos – stojamasis muzikos egzaminas.

Kvalifikacinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija: suteikiamas Muzikos atlikimo profesinis bakalauras.

Studijų programos apimtis kreditais: 180 ECTS kreditų.

Kodėl verta rinktis šią programą: ši programa skirta įgyti muzikos atlikėjo praktinių įgūdžių bei gebėjimų, kurie leistų dirbti muzikos kolektyvuose, muzikiniuose klubuose, garso įrašų studijose, kultūros ir pramogų centruose ir kitose kultūrinės veiklos įmonėse ir organizacijose atlikėju (vokalistu, instrumentalistu).

Studijuojami dalykai

1 kursas 2 kursas 3 kursas
Bendrieji koleginių studijų dalyka
Profesinės kalbos kultūraInformacinės technologijosTeisė, saugus darbas ir civilinė saugaProfesinė užsienio kalba (pirmoji).
Studijų krypties dalykai
Bendroji, socialinė ir profesinės veiklos psichologijaMuzikos kalba.Praktinių muzikinių gebėjimų ugdymas.Muzikos studijų kursinis darbas (projektas).Pramogų verslo pagrindai ir kultūros vadyba.Muzikinių renginių ir projektų organizavimas.Kompozicijos pagrindai. Muzikos kalba.Praktinių muzikinių gebėjimų ugdymas.Pramogų verslo pagrindai ir kultūros vadyba.Improvizacija (pagrindinis instrumentas).Mokslo taikomųjų tyrimų metodologija. Filosofija/Sociologija.Praktinių muzikinių gebėjimų ugdymas.Improvizacija (pagrindinis instrumentas).Aranžuotė ir instrumentinė orkestruotė.Papildomas instrumentas.Muzikinių renginių ir projektų organizavimas.Muzikos įrašymas ir garsinimo technika.
Kolegijos nustatyti ir pasirenkami dalykai
Choreografija/ Kūno kultūra. Vienas iš laisvai pasirenkamųjų bendrakoleginių dalykų, numatytų direktoriaus įsakymu. Aktoriaus meistriškumas/Kompiuterinės muzikos trechnologijos.Kultūrologijos įvadas/Etnokultūra.
Praktikos
  Ansamblinė praktika Solinė koncertinė praktikaMuzikos technologijų praktika
Baigiamasis darbas

Dėmesys praktikai: profesinės veiklos praktikas studentai atlieka muzikiniuose klubuose, įvairiuose kolektyvuose, laisvalaikio centruose, vaikų ir suaugusiųjų muzikinio ugdymo įstaigose, rengia koncertines programas. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami dainavimo, grojimo muzikos instrumentu ir kt. gebėjimai.

Karjeros galimybės: įgijus Muzikos atlikimo profesijos bakalaurą studijas gebės sudaryti, rengti ir viešai atlikti muzikines programas kaip solistas ar ansamblio dalyvis, burti muzikos atlikėjų kolektyvą, organizuoti koncertinę veiklą, bendrauti ir bendradarbiauti su socialiniais partneriais, skleisti ir populiarinti muzikines tradicijas. Pramoginės muzikos atlikėjas galės atlikti muzikos kūrinius solo arba muzikos grupėje, kolektyve, orkestre, estrados ir džiazo ansamblyje. Instrumentininkai yra skirtomi pagal instrumentus, kuriais jie groja: fortepijonu, klasikine (akustine) gitara, elektrine gitara, bosine gitara (kontrabosu), saksofonu, trimitu, trombonu, klarnetu, sintetizatoriumi.

Po koleginių studijų galės siekti bakalauro ir magistro laipsnio Muzikos ir teatro akademijoje ar universitete pagal muzikos atlikimo krypties šakų studijų programas.

Studijų programos tikslas – parengti pramoginės muzikos atlikėją, gebantį viešai atlikti pramoginės muzikos kūrinius pasirinktu pagrindiniu instrumentu/balsu, gebantį integruotis į kultūrinės veiklos pokyčius, gebantį savarankiškai planuoti, organizuoti ir vykdyti įvairiapusę profesinę veiklą, vertinti kultūrinės veiklos aktualijas.

Studijų rezultatai: 

  1. Gebės valdyti pagrindinį instrumentą/balsą.
  2. Gebės  naudoti  papildomus instrumentus.
  3. Suvoks solinio bei ansamblinio muzikavimo, sceninės kultūros principus ir gebės juos  kūrybiškai taikyti savo atlikėjo veikloje.
  4. Gebės analizuoti pramoginės muzikos kalbos elementus, pramoginio žanro bruožus ir stilius.
  5. Gebės vertinti savo muzikos atlikimo kompetenciją ir jos tobulinimo perspektyvas.
  6. Gebės parinkti, taikyti ir aranžuoti pramoginio žanro kūrinius naudojant kompiuterines technologijas, atsižvelgiant į pasirinkto stiliaus reikalavimus, atlikėjų ir instrumentų galimybes.
  7. Išmanys įvairių muzikos atlikimo sričių veiklos organizavimo ir vadybos principus.
  8. Išmanys socialinės partnerystės principus, gebės bendrauti bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio pramoginės muzikos atlikėjais, įvairių poreikių pramogų vartotojais.
  9. Vertins kultūrinių renginių poreikį ir įtaką klausytojų auditorijai.

Galimi darbdaviai:

Keisti šrifto dydį