(8 45) 46 03 22, (8 645) 04866

Biblioteka

Panevėžio kolegijos biblioteka – integrali kolegijos dalis, teikianti informacines paslaugas kolegijos bendruomenės nariams. Įkurta buvusių aukštesniųjų mokyklų bibliotekų bazėje. Savo veikloje biblioteka vadovaujasi Lietuvos Respublikos Aukštojo mokslo ir Bibliotekų įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, bibliotekiniais standartais, kolegijos Statutu, direktoriaus įsakymais ir bibliotekos nuostatais.

Bibliotekos vizija

Kolegijos biblioteka – modernus akademinės bendruomenės interesus ir poreikius tenkinantis informacinis centras, veikiantis trijuose Panevėžio kolegijos padaliniuose, pasižymintis teikiamos informacijos įvairove, gebantis padėti naudotis pasaulyje sukauptais informacijos ištekliais.

Aukšta aptarnavimo kultūra, profesionalūs darbuotojai, ugdantys studentų gebėjimą savarankiškai orientuotis Lietuvos ir pasaulio informacijos ištekliuose.

Bibliotekos misija

Teikti informacines paslaugas kolegijos akademinei bendruomenei, padėti įgyvendinti studijų, mokslo ir mokymosi tikslus, kaupti dokumentų fondą ir užtikrinti prieigą prie informacinių resursų.

Panevėžio kolegijos bibliotekos strateginiai tikslai

Pagrindinės veiklos kryptys

Struktūra

Materialinė bazė

Bendras kolegijos bibliotekos patalpų plotas 762 m2. Visi kolegijos bibliotekos padaliniai vartotojus aptarnauja abonementuose ir skaityklose. Bibliotekos padaliniuose yra 139 vartotojams skirtos darbo vietos.

Fondai: 2016 m. sausio 1d. bibliotekos fondą sudarė 83415 fiz. vnt. 54179 pavad. įvairių dokumentų: knygų, serialinių, natų, elektroninių ir kt. Biblioteka prenumeruoja 47 pavadinimų periodinius leidinius lietuvių ir užsienio kalbomis.

Techninė įranga: Kolegijos bibliotekoje šiuo metu yra 54 kompiuteriai. 45 iš jų skirti vartotojams, 9 – personalui. Bibliotekos padaliniuose yra kopijavimo aparatai, spausdintuvai, laminavimo įranga. Šios priemonės naudojamos teikiant mokamas paslaugas vartotojams.

Katalogai ir kartotekos

Panevėžio kolegijos biblioteka yra Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) narė, dirba su bibliotekine informacine sistema ALEPH, dalyvauja kuriant Lietuvos kolegijų bibliotekų suvestinį katalogą. Šiuo metu dirbama su leidinių paieškos, katalogavimo, komplektavimo, cirkuliacijos (dokumentų išdavimo) moduliais. 2008-2009 m. m. pradžioje įgyvendinus ALEPH programos cirkuliacijos (dokumentų išdavimo) modulį visi pagrindiniai kolegijos bibliotekos veiklos procesai  visiškai kompiuterizuoti. Bibliotekos padaliniuose taip pat yra tradiciniai abėcėlinis bei sisteminis katalogai, įvairios kartotekos.

Vartotojai

Bibliotekos vartotojais gali būti visi kolegijos bendruomenės nariai. Vartotojai aptarnaujami vadovaujantis naudojimosi Panevėžio kolegijos biblioteka taisyklėmis, patvirtintomis kolegijos direktoriaus įsakymu.

2016 m. sausio 1d. Panevėžio kolegijos biblioteka turėjo 1965 registruotus vartotojus.

2016 m. sausio 1d. bibliotekos vartotojams buvo išduota 90979 fiz. vnt. įvairių dokumentų.

Dalyvaujame

Galimi darbdaviai: