Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Apie kolegiją

Panevėžio kolegija – aukštoji valstybinė mokykla

Teisinė forma – viešoji įstaiga
Laisvės a. 23, LT-35200 Panevėžys
Kodas: 111968437
Duomenys kaupiami ir saugomi LR Juridinių asmenų registre

Panevėžio kolegija (toliau – Kolegija) yra Lietuvos Respublikos valstybinė aukštoji mokykla, kurioje vykdomos aukštosios koleginės studijos, plėtojami taikomieji moksliniai tyrimai ir (arba) profesionalusis menas.

Kolegijos veiklos etapai

  1. Kolegija įsteigta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 30 d. nutarimu Nr. 1376 ,,Dėl valstybinių Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos, Kauno technikos, Klaipėdos verslo ir technologijų, Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus statybos ir dizaino, Vilniaus technikos ir Žemaitijos kolegijų steigimo“ (Žin., 2002, Nr. 86-3703).
  2. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr.ISAK-667 kolegijai leista teikti profesinio bakalauro laipsnį.
  3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 6 nutarimu Nr. 1429 „Dėl Panevėžio kolegijos pertvarkymo“ biudžetinė įstaiga Panevėžio kolegija pertvarkyta į viešąją įstaigą Panevėžio kolegija ir patvirtintas naujas kolegijos Statutas.

Kolegijos vizija

Moderni, socialiai atsakinga, skatinanti studentų verslumą, palaikanti darnų ir tvarų vystymąsi aukštojo mokslo ir studijų institucija – regiono taikomojo mokslo centras.

Kolegijos misija

Vykdome mokslo žiniomis ir praktiniais gebėjimais grįstas aukštojo mokslo studijas, suteikiančias studentams šiuolaikines kompetencijas, turinčias pridėtinę vertę sumanioje visuomenėje. Telkiame regiono potencialą mokymosi visą gyvenimą principo įgyvendinimui ir mokslo taikomosios veiklos plėtrai.

Veiklos tikslai

Vertybės

Mes profesionalūs – Nuolatiniu tobulėjimu prisidedame prie Kolegijos veiklos tikslų įgyvendinimo ugdant profesionalius specialistus, darbą atliekant efektyviai ir kompetentingai, prisiimant atsakomybę už jį bei daromus sprendimus.

Mes patikimi – Mūsų darbai atitinka mūsų pažadus. Dirbame ir priimame sprendimus skaidriai. Turime aiškius tikslus ir dedame visas pastangas juos įgyvendinti siekiant užsitikrinti darbdavių pasitikėjimą.

Mes už savirealizaciją – Ją suprantame kaip kelią į sėkmę. Esame atviri naujovėms, asmeniniu augimu ir atkakliu darbu kuriame potencialą studentams atsiskleisti, prisidedame prie Kolegijos tvaraus augimo organizuojant šiuolaikiškas studijas ir vykdant taikomuosius mokslinius tyrimus.

Mes bendruomeniški – Dirbdami kartu kaip vieninga komanda, kuriame savitarpio supratimu grįstą palankią darbo atmosferą, glaudžiai bendradarbiaujame pasitelkdami kūrybingumą, dalijamės žiniomis, patirtimi ir informacija su kolegomis, studentais ir partneriais.

Mes tolerantiški – Kolegijoje gerbiamas ir vertinamas kiekvieno savitumas ir nuomonė. Laikomės aukščiausių bendravimo etikos standartų.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE