Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Finansinės ataskaitos 2011 m.

2011-12-31

Atsisiųsti: 2011-03-31 tarpinės finansinės ir biudžeto vykdymo ataskaitos

Atsisiųsti: 2011-03-31 tarpinės finansinės ir biudžeto vykdymo ataskaitos

Atsisiųsti: 2011-03-31 tarpinių finansinių ir ketvirtinių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Atsisiųsti: 2011-12-31 finansinės nuomos paslaugos gavėjo įsipareigojimai pagal laikotarpius

Atsisiųsti: 2011-12-31 finansinės būklės ataskaita

Atsisiųsti: 2011-12-31 veiklos rezultatų ataskaita

Atsisiųsti: 2011-12-31 grynojo turto pokyčių ataskaita

Atsisiųsti: 2011-12-31 pinigų srautų ataskaita

Atsisiųsti: 2011-12-31 finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Atsisiųsti: 2011-12-31 informacija apie ilgalaikį finansinį turtą

Atsisiųsti: 2011-12-31 informacija apie išankstinius apmokėjimus

Atsisiųsti: 2011-12-31 atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Atsisiųsti: 2011-12-31 kitos pajamos

Atsisiųsti: 2011-12-31 ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas

Atsisiųsti: 2011-12-31 nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimai per ataskaitinį laikotarpį

Atsisiųsti: 2011-12-31 informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas

Atsisiųsti: 2011-12-31 informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis

Atsisiųsti: 2011-12-31 informacija apie per vienus metus gautinas sumas

Atsisiųsti: 2011-12-31 informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus

Atsisiųsti: 2011-12-31 ilgalaikiai finansinės nuomos įsipareigojimai ir jų einamųjų metų dalis

Atsisiųsti: 2011-12-31 būsimos pagrindinės nuomos įmokos, numatomos gauti pagal pasirašytas veiklos nuomos sutartis

Atsisiųsti: 2011-12-31 finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Atsisiųsti: 2011-12-31 finansavimo sumų likučiai

Atsisiųsti: 2011-12-31 informacija pagal veiklos segmentus

Atsisiųsti: 2011-12-31 įmokų į biudžetą, skiriamų specialiosioms programoms finansuoti

Atsisiųsti: 2011-12-31 biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Atsisiųsti: 2011-12-31 finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų

Atsisiųsti: 2011-12-31  mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

Atsisiųsti: 2011-12-31 informacija apie mokslo ir studijų institucijų struktūros, pareigybių ir darbo užmokesčio vykdymą

Atsisiųsti: 2011-12-31 apie išlaidų sąmatų vykdymo (nevykdymo) rodiklius

Atsisiųsti: 2012-03-20 kolegijos pajamų už teikiamas paslaugas išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Atsisiųsti: Valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2011 m. ataskaita

Atsisiųsti: Kolegijos pajamų už teikiamas paslaugas išlaidų sąmata 2011 m.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE