Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

„Vidinės studijų kokybės vadybos sistemos Panevėžio kolegijoje tobulinimas“

2012-08-31

Panevėžio kolegija laimėjo konkursą ir gavo papildomą ES finansavimą, 938  296 litus, studijų kokybei gerinti. Parama gauta pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.1-ŠMM-04-Kpriemonės „Studijų sistemos efektyvumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2.

Pagal šį aprašą Lietuvos aukštosioms mokykloms bus skiriama 35 mln. Lt. Iš viso pateiktos 33 paraiškos, o prašoma lėšų suma jau viršija 51 mln. litų. Džiaugiamės, kad Studijų kokybės skyriaus ir darbo grupės parengta paraiška sėkmingai praėjo visus vertinimo etapus ir beveik metų darbas nenuėjo veltui. Naudos ir kokybės vertinimo etape Panevėžio kolegijos paraiška buvo labai gerai įvertinta – surinko net 87,25 balus (iš 100 galimų), o žemiausias balas paraiškos vertinimui turėjo būti ne mažiau 51 balas.

Projektinė veikla prasidės jau šią vasarą, kai bus pasirašyta sutartis su Europos socialinio fondo agentūra. Projekto trukmė 2 metai. Projekto vykdymo laikotarpiui pagal atskiras darbo sutartis numatyta įdarbinti 26 kolegijos darbuotojus, kurie tobulins kolegijos kokybės vadybos sistemos modelį, rengs Kokybės vadovą ir kitus dokumentus, teiks informaciją paslaugų teikėjams dėl IT įrankio sukūrimo. Projekto veiklose numatyta įsijungti į socialiai atsakingos veiklos partnerystės tinklus Global Compact, vizitai pagal partnerystės sutartis į užsienio aukštąsias mokyklas perimti gerąją patirtį studijų kokybės vadybos srityje, dalyvavimas konferencijose, tikslinės grupės mokymai. Informacija apie projekto eigą bus nuolat pateikiama  tinklapyje „Studijų kokybė“. Tikimės, kad į sistemos tobulinimą  įsijungs visa kolegijos bendruomenė. Siekiant, kad rezultatai būtų  maksimalūs, sistemą tobulinsime kartu. Bus atsižvelgta į visų suinteresuotų šalių ( studentų, dėstytojų, administracijos, darbdavių) nuomonę.

Siekiamas projekto rezultatas – veikla pagal Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo nuostatas ir gaires, ISO 9001:2008 reikalavimus ir Bendrojo vertinimo modelio (BVM) principus.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE