Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Projektas „Mokinių ir profesijos mokytojų tarpkultūrinės kompetencijos tobulinimas Europos Sąjungos profesinio mokymo įstaigose“ INCOM-VET NR. LLP-LdV-TOI-2013-LT-0145

2013-11-11

Panevėžio kolegija drauge su partneriais iš Lietuvos, Italijos, Šveicarijos, Suomijos ir Estijos pradeda įgyvendinti 24 mėn. projektą „Mokinių ir profesijos mokytojų tarpkultūrinės kompetencijos tobulinimas Europos Sąjungos profesinio mokymo įstaigose“ INCOM-VET Nr. LLP-LdV-TOI-2013-LT-0145. Projektą finansuoja Mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinčio „Naujovių perkėlimo“ paprogramė. Projektą koordinuojanti institucija – ilgamečiai kolegijos partneriai Vilniaus statybininkų rengimo centras.

Projekto pagrindinė idėja yra paskatinti profesijos mokytojus ir besimokančiuosius tobulinti tarpkultūrinę kompetenciją, nes asmens, gyvenančio ir dirbančio Europos Sąjungoje darbo rinkoje, tarpkultūrinė kompetencija šiuo metu yra labai svarbi daugiatautėje, daugiakalbėje ir daugiakultūrinėje Europoje.

Briugės komunikatas dėl glaudesnio Europos bendradarbiavimo profesinio rengimo ir mokymo srityje pateikė strateginius tikslus 2011-2020 metams. Vienas iš tikslų yra profesinio rengimo ir mokymo internacionalizavimas. Šio tikslo siekimas gali būti siejamas su tarpkultūrinės kompetencijos tobulinimu, kuris, savo ruožtu, didintų besimokančiųjų įsidarbinimo galimybes, skatintų socialinę sanglaudą, šalintų besimokančiųjų tarpvalstybinio judumo kliūtis, gerintų profesijos mokytojų darbo kokybę.

Vadovaujantis Europos Komisijos švietimo politikos gairėmis ir pritaikius vadovėlio „Building Intercultural Competencies: a Handbook for Professionals in Education, Social Work and Health Care” (sudarytojai M. G. Onorati ir F. Bednarz, 2010) medžiagą, buvo iškelti projekto tikslai ir uždaviniai:

1. Adaptuoti tarpkultūrinių kompetencijų tobulinimo metodologiją.

2. Paruošti ir išleisti (spausdintame leidinyje ir CD/DVD formate) „Tarpkultūrinės kompetencijos tobulinimo VADOVĄ“, susidedantį iš:

2.1.  „Tarpkultūrinės kompetencijos tobulinimo Vadovas profesijos mokytojams ir profesinio mokymo įstaigų mokiniams“

2.2.    „Mokomosios medžiagos pavyzdžiai, praktinės užduotys, atvejų analizė, vaizdo įrašai (filmuota medžiaga)“.

3. Įkurti gyvąją laboratoriją interaktyviam tarpkultūrinės kompetencijos tobulinimui.

4. Paruošti projekto produktų testavimo struktūrą, organizuoti testavimo procesą, suvesti testavimo rezultatus ir pateikti rekomendacijas sukurtiems produktams tobulinti.

5. Sukurti internetinį puslapį „Tarpkultūrinės kompetencijos tobulinimo gairės“. Sukurtame internetiniame puslapyje skleisti tarpkultūrinę kompetenciją sudarančias žinias, ugdyti gebėjimus ir formuoti nuostatas.

6. Organizuoti seminarų, skirtų tarpkultūrinės kompetencijos tobulinimui, ciklus.

7. Atlikti projekto rezultatų sklaidą/valorizaciją: perkėlimą ir pripažinimą.

8. Paruošti projekto kokybės gaires ir vykdyti projekto kokybės užtikrinimo planą.

Projekto tikslinės grupės: profesinio mokymo įstaigų administracija, profesijos mokytojai, profesinio mokymo įstaigų mokiniai, socialiniai pedagogai, psichologai, politikai, atsakingi už profesinio mokymo politikos formavimą, socialiniai partneriai/darbdaviai.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE