Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Panevėžio kolegijoje užsienio ekspertai vertino Muzikos pedagogikos studijų programą

2015-05-06

Paskutinę balandžio mėnesio savaitę Panevėžio kolegijoje vyko išorinis tarptautinis Pedagogikos krypties studijų programų vertinimas.

Išorinį vykdomų studijų programų vertinimą koordinuoja Studijų ir kokybės vertinimo centras. Studijų programų akreditavimas Lietuvoje pradėtas 1999-2000 metais. Vertinimo procesas padeda aukštosioms mokykloms vykdyti kokybės kontrolę bei tobulinti studijas, o rezultatas leidžia informuoti visuomenę apie studijų kokybę. Be to, aukštosios mokyklos gali vykdyti tik akredituotas studijų programas.

Studijų programų vertinimas vykdomas pagal Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymu patvirtintą Vykdomų studijų programų vertinimo metodiką. Studijų programoms vertinti pasitelkiami ir Lietuvos, ir užsienio ekspertai. Vertinimas atliekamas ne rečiau kaip kartą per 6 metus. Studijų programų kokybė vertinama balais (4 balų vertinimo sistema) pagal 6 vertinimo sritis: programos tikslus ir numatomus studijų rezultatus, programos sandarą, personalą, materialiuosius išteklius, studijų eigą ir studentų pasiekimų vertinimą, programos vadybą. Remiantis bendru balų skaičiumi ir mažiausiu srities įvertinimu bei vadovaujantis Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašu, priimamas sprendimas dėl studijų programos akreditavimo. Programa akredituojama 6 metams, jeigu visos vertinamosios sritys yra įvertintos ,,labai gerai” (4 balai) arba ,,gerai” (3 balai). Trejų metų terminui akredituojama programa, jeigu nei viena vertinamoji sritis nėra įvertinta ,,nepatenkinamai” (1 balas). Programa neakredituojama, jeigu bent viena vertinamoji sritis yra įvertinama ,,nepatenkinamai” (1 balas).

Balandžio 29 d. ekspertai iš Olandijos, Jungtinės Karalystės, Bulgarijos bei Lietuvos atliko Muzikos pedagogikos studijų programos vertinimą. Ekspertų grupė apie Muzikos pedagogikos studijų programos stipriąsias ir tobulintinas puses diskutavo su kolegijos administracija, Muzikos pedagogikos studijų programos savianalizės rengimo grupe, dėstytojais, studentais ir absolventais bei socialiniais partneriais. Vertintojai apžiūrėjo Muzikos pedagogikos studijų programos materialinę bazę, instrumentus, susipažino su bibliotekos fondu bei Muzikos pedagogikos studijų programos studentų kursiniais, baigiamaisiais darbais, egzaminų medžiaga. Vizitas Panevėžyje baigėsi bendra diskusija apie šios studijų programos tobulinimo galimybes. Balandžio 30 d. ekspertai lankėsi Panevėžio kolegijos Rokiškio filiale, kur taip pat vykdoma Muzikos pedagogikos studijų programa. Čia jie susitiko su filialo akademine bendruomene, apsilankė keliose Muzikos pedagogikos studijų programos studentų užsiėmimuose – choro studijoje ir vargonavimo – apžiūrėjo materialinę bazę, bibliotekos fondą bei sukauptą fonoteką.

Galimi darbdaviai: