Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Darbą pradėjo naujos kadencijos Panevėžio kolegijos taryba

2017-12-22

Gruodžio 21 d. įvyko pirmasis naujos sudėties Panevėžio kolegijos tarybos posėdis. Posėdžio pradžioje kolegijos Akademinės tarybos pirmininko pavaduotoja dr. Jurgita Lieponienė paskelbė naujos kadencijos Tarybos sudėtį.

Technologijos mokslų fakulteto dekanė Birutė Dalmantienė apžvelgė 2012-2017 m. kadencijos Tarybos veiklą, priimtus sprendimus, Tarybos darbo ypatumus.

Kolegijos direktorius dr. Gediminas Sargūnas padėkojo 2012-2017 m. kadencijos Tarybos nariams už nuoširdų, atsakingą ir konstruktyvų darbą priimant kolegijai svarbius sprendimus.

Prisistatę naujos kadencijos Tarybos nariai pasirašė įsipareigojimus vadovautis Kolegijos ir visuomenės interesais ir sąžiningai atlikti Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Panevėžio kolegijos statute nustatytas funkcijas.

Darbą pradėjo į naująją Tarybą viešo konkurso būdu išrinkti: Juozo Balčikonio gimnazijos direktorius Raimondas Dambrauskas, Klaipėdos universiteto vyriausiasis mokslo darbuotojas prof. dr. Rimantas Didžiokas, Panevėžio pramonės, prekybos ir amatų rūmų prezidentas, AB “Lietkabelis” generalinis direktorius Sigitas Gailiūnas, Panevėžio regiono plėtros tarybos pirmininkas, Pasvalio rajono savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas.

Kolegijos akademinė bendruomenė į Tarybą išrinko Biomedicinos mokslų fakulteto lektorę Rimą Adomaitienę, Technologijos mokslų fakulteto docentą dr. Donatą Avižą, Socialinių mokslų fakulteto docentę dr. Rasą Glinskienę, Socialinių mokslų fakulteto lektorę Redą Jonušauskienę. Studentų atstovybės nustatyta tvarka į Tarybą buvo išrinkta Panevėžio kolegijos Studentų atstovybės prezidentė, Socialinių mokslų fakulteto Buhalterinės apskaitos studijų programos BA-15 studentė Gabija Dubauskaitė.

Posėdžio metu patvirtintas Panevėžio kolegijos tarybos darbo reglamentas ir išrinkti: Kolegijos tarybos pirmininkas – Sigitas Gailiūnas ir Tarybos pirmininko pavaduotojas – Gintautas Gegužinskas.

Naujos kadencijos Taryba taip pat aptarė veiklos perspektyvas, bendradarbiavimo su vietos savivalda bei regiono organizacijomis stiprinimo galimybes.

Panevėžio kolegijos taryba sudaroma 5 metų kadencijai. Šis kolegialus valdymo organas tvirtina kolegijos viziją, misiją, strateginį planą, struktūrines pertvarkas, metinę veiklos ataskaitą, renka, skiria ir atleidžia direktorių bei atlieka kitas esmines funkcijas. Jos nariais gali būti tik nepriekaištingos reputacijos asmenys, sukaupę pakankamai žinių ir kompetencijų, padedančių siekti kolegijos strateginių tikslų ir įgyvendinti kolegijos misiją.

Galimi darbdaviai: