Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

PRISTATYTI BIBLIOTEKŲ VARTOTOJŲ TYRIMO REZULTATAI

2018-01-30

2018 m. sausio 26 d. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios  bibliotekos (PAVB) salėje vyko tyrimų, analizuojančių skaitytojų pasitenkinimą viešųjų bibliotekų teikiamomis paslaugomis, pristatymas. 2017 m. pabaigoje Panevėžio kolegijos Socialinių mokslų fakulteto lektorės dr. Zita Malcienė, Reda Jonušauskienė, Rimanta Pagirienė, Laima Mateikienė, Daiva Ramanauskienė, Daiva Laurinavičienė ir  kolegijos bibliotekos vedėja Vilija Raubienė PAVB užsakymu atliko tris tyrimus: „Panevėžio miesto vartotojų pasitenkinimas bibliotekų teikiamomis elektroninėmis paslaugomis“, „Panevėžio ir Utenos apskričių vartotojų pasitenkinimas savivaldybių viešųjų bibliotekų teikiamomis elektroninėmis paslaugomis“ ir „Panevėžio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos vartotojų pasitenkinimas teikiamomis paslaugomis“.

Įvertinti elektroninių paslaugų privalumai Panevėžio miesto bibliotekose

Socialinių mokslų fakulteto lektorė Rimanta Pagirienė supažindino PAVB darbuotojus su Panevėžio miesto bibliotekų teikiamų elektroninių paslaugų privalumais ir trūkumais bei vartotojų poreikiais. Tyrimas, kuriame dalyvavo PAVB, Panevėžio miesto ir rajono savivaldybių viešųjų bibliotekų ir Panevėžio miesto mokyklų bibliotekų darbuotojai, teikiantys el. paslaugas, bei šių paslaugų vartotojai, atliktas pagal PAVB parengtą ir Panevėžio miesto savivaldybės finansuotą  projektą.

Tyrimo duomenimis visose Panevėžio mieste veikiančiose viešosiose bibliotekose plačiai išvystytas elektroninių paslaugų tinklas: skaitytojams įrengtos kompiuterizuotos darbo vietos su interneto prieiga, naudojama Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) skaitytojų aptarnavimo posistemė, užsakomi ir rezervuojami dokumentai elektroniniame kataloge ir t.t. Per 2017 metus Panevėžio bibliotekose užsakyta daugiau kaip 16 500, o rezervuota apie 24 000 dokumentų. Miesto mokyklų bibliotekose situacija kiek kitokia. Pasak 19-kos apklausoje dalyvavusių miesto mokyklų bibliotekų darbuotojų, daugumos bibliotekų teikiamos elektroninės paslaugos atitinka vietos bendruomenių poreikius: naudojamos „Mokyklų bibliotekų informacinės sistemos“ (MOBIS) ir vadovėlių apskaitos programos, elektroniniai katalogai, bibliotekos turi savo rubrikas mokyklos internetinėje svetainėje. Tačiau ne visose mokyklų bibliotekose elektroninės paslaugos vienodai išplėtotos, todėl mokyklų bibliotekos yra numatę jas plėtoti, pvz. užtikrinti bibliotekos elektroninio katalogo prieinamumą internete ir jo pritaikymą mobiliems įrenginiams ar įdiegti MOBIS programą. Bet šiems darbams vien gerų norų nepakanka, kai kuriose mokyklose tai riboja techninės galimybės.

Vartotojų apklausoje dalyvavo per šimtą panevėžiečių. Apibendrintas Panevėžio miesto bibliotekų elektroninių paslaugų vartotojo portretas būtų toks: maždaug 50-55 m. amžiaus moteris, dirbanti ir turinti aukštąjį išsilavinimą. Apklausa parodė, kad skaitytojai dažnai lankosi bibliotekų interneto svetainėse, aktyviai naudojasi elektroniniais katalogais, teigiamai vertina bibliotekų teikiamą informaciją socialiniuose tinkluose. Nemažai apklausos dalyvių pripažino, kad elektroninės paslaugos patogios vartotojams, bet kartais trūksta žinių, kaip jomis efektyviai naudotis, todėl jie norėtų gauti daugiau informacijos šia tema. Pageidavimai šiek tiek skiriasi: vieni norėtų individualių konsultacijų ar mokymų grupėje, kiti – paprastesnės ir patogesnės paieškos elektroniniame kataloge. Taip pat vartotojai siūlo ieškoti galimybių įsigyti naujesnę, modernesnę techninę įrangą.

PAVB svarbūs visų skaitytojų lūkesčiai

Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad bibliotekų lankytojų lūkesčiai skiriasi: vieni bibliotekų vartotojai taupo laiką naudodamiesi elektroninėmis paslaugomis, kiti labiau vertina tradicines paslaugas: skaito knygas, periodinius leidinius, lankosi renginiuose, renkasi tiesioginį bendravimą su bibliotekos darbuotojais. PAVB, siekdama išsiaiškinti kuo įvairesnių skaitytojų grupių nuomonę apie savo teikiamas paslaugomis, pasitelkė Panevėžio kolegijos tyrėjus atlikti vartotojų pasitenkinimo tyrimą pagal LR Kultūros ministerijos pasiūlytą tyrimo metodiką. Tyrimo grupei vadovavo Panevėžio kolegijos Socialinių mokslų fakulteto dėstytoja dr. Zita Malcienė, o jo rezultatus PAVB bendruomenei pristatė tyrimo grupės narė,  fakulteto praktinio mokymo vadovė Laima Mateikienė.

Anketinėje apklausoje dalyvavo 383 PAVB skaitytojai. Tyrimo rezultatai parodė, kad  PAVB – patraukli, atvira bendruomenei įstaiga, kurioje kiekvienas gali mokytis, tobulėti, turiningai leisti laisvalaikį ir nevaržomai bendrauti. Kas septintas apklausos dalyvis lankosi PAVB bent vieną kartą per savaitę. Respondentai teigė, esantys patenkinti jaukia bibliotekos aplinka, maloniu kolektyvo bendravimu, teikiamų paslaugų kokybe. Skaitytojai gerai įvertino bibliotekos kuriamas virtualias parodas, skirtas žymioms Panevėžio miesto ir krašto asmenybėms, reikšmingiems įvykiams paminėti, publikuojamas bibliotekos sukurtame portale krašto istorijai ir kultūrai pažinti „Panevėžio kraštas virtualiai“ paneveziokrastas.pavb.lt.Vyresnio amžiaus apklausos dalyviai ypač suinteresuoti bibliotekose vykstančiais mokymais, kaip dirbti kompiuteriu. Vartotojų išsakyti pageidavimai (atnaujinti knygų užsienio kalbomis fondą, pagreitinti užsakytų leidinių gavimą, sudaryti palankesnes galimybes išsinešti leidinius į namus ir t.t.) padės PAVB kolektyvui numatyti veiklos gaires gerinant teikiamų paslaugų kokybę.

Situacija Panevėžio ir Utenos apskričių bibliotekose skiriasi

Didelio susidomėjimo sulaukė Panevėžio ir Utenos apskričių vartotojų pasitenkinimo viešųjų bibliotekų teikiamomis elektroninėmis paslaugomis tyrimas, pristatytas  Socialinių mokslų fakulteto dėstytojos Redos Jonušauskienės. Po renginio lektorė sulaukė PAVB administracijos prašymo pristatyti tyrimą dar kartą, dalyvaujant visų Panevėžio ir Utenos apskričių viešųjų bibliotekų atstovams.

Tyrime dalyvavo Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių,  Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio, Ignalinos rajono savivaldybės, Kupiškio rajono savivaldybės, Molėtų rajono savivaldybės, PAVB,  Panevėžio miesto ir rajono savivaldybių, Pasvalio Mariaus Katiliškio, Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio, Utenos A. ir M. Miškinių, Visagino, Zarasų rajono savivaldybės viešųjų bibliotekų  darbuotojai ir 431 šių bibliotekų vartotojas.

Darbuotojų anketinės apklausos rezultatai parodė, kad visos minėtos bibliotekos ir dauguma jų padalinių teikia vartotojams elektronines paslaugas, tačiau jų apimtis nevienoda. Daugiausia dokumentų užsako ir rezervuoja PAVB, Panevėžio miesto savivaldybės ir Utenos viešosios bibliotekos. Tačiau kai kurių Utenos apskrities bibliotekų (pvz. Molėtų ir Visagino) vartotojai mažai naudojasi elektroninėmis paslaugomis. Ir pačios bibliotekos tą pripažįsta ir supranta, todėl artimiausiu laiku planuoja elektroninių paslaugų plėtrą. Deja ne viskas priklauso vien nuo gerų bibliotekų norų. Kurti ir teikti vartotojams elektronines paslaugas kai kurių bibliotekų darbuotojams trukdo ribotos techninės galimybės, įrangos ir darbuotojų trūkumas. Tačiau Panevėžio ir Utenos apskričių bibliotekų darbuotojai atviri pokyčiams, jie norėtų mokymų savoje bibliotekoje ar PAVB įvairiais bibliotekų veiklos klausimais, o ypač pageidaujama susipažinti su šiuolaikinių technologijų pritaikymu bibliotekose: kaip kurti multimedijas, rengti virtualias parodas, naudoti socialinius tinklus.

Tyrimas atskleidė, kad populiariausios elektroninės paslaugos Panevėžio ir Utenos apskričių vartotojų tarpe yra bibliotekos interneto svetainė, internetas bibliotekoje, informacija socialiniuose tinkluose (Facebook ir kt.). Gana svarbios paslaugos, vartotojų nuomone,  leidinių paieška bibliotekos elektroniniame kataloge, leidinių grąžinimo termino pratęsimas internetu, el. paštu, leidinių užsakymas ir jų rezervavimas bibliotekos elektroniniame kataloge. Kiek mažiau populiarūs nuotoliniai mokymai bibliotekos svetainėje, paslauga „Klausk bibliotekininko“. Kai kuriose bibliotekose vartotojų naudojimąsi elektroninėmis  paslaugomis riboja pasenę, nusidėvėję kompiuteriai, prastas interneto ryšys bei sudėtinga informacijos paieška bibliotekos interneto svetainėje ar elektroninėse duomenų bazėse.

Po renginio Panevėžio kolegijos Socialinių mokslų fakulteto dėstytojai-tyrėjai ir kolegijos bibliotekos vedėja Vilija Raubienė aptarė su PAVB administracija tyrimo rezultatus bei tolesnio bendradarbiavimo galimybes.

Rimanta Pagirienė

Panevėžio kolegijos Socialinių mokslų fakulteto

dekano pavaduotoja MTEPI veiklai

Vilija Raubienė

Galimi darbdaviai: