Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Projekto ReTeD išvyka į vaikų dar­že­lį „Cre­a­kids“ Rygoje

2019-04-26

Nordplus Horizontal 2017 Nr. NPHZ-2017/10067 “Reducing Teacher Drop-Out Rate” – ReTeD projekto veiklos artėja prie pabaigos. Balandžio 24 d., tęsiant kovo mėnesio mokymų tematiką, 30 ikimokyklinio ugdymo institucijose dirbančių pedagogų – mentorių, jaunųjų pedagogų ir Panevėžio kolegijos projekto komanda vyko į  Ry­gos vaikų dar­že­lį „Cre­a­kids“, ku­rio ap­lin­ka, ug­dy­mo pro­gra­ma su­kur­ta pri­tai­kant Nor­ve­gi­jos įstaigos „La­rins­verks­te­det AS“ pa­tir­tį.

Pedagogai su­si­pa­ži­no­ su gru­pių struk­tū­ra, veik­la, šiuo­lai­kiš­ko ug­dy­mo me­to­dais. Dar­že­lio ug­dy­mo pro­gra­mo­je vy­rau­jan­čioms ug­dy­mo sri­tims skir­tos at­ski­ros erd­vės, tai: mate­ma­ti­kos kam­ba­rys, kal­bos kam­ba­rys, dai­lės ir kū­ry­bi­nių darbe­lių dirb­tu­vė­lės, „šir­dies“ kam­ba­rys, ju­de­siams la­vin­ti – spor­to sa­lė ir ne­di­de­lis ba­sei­nas. Kiek­vie­na sa­vai­tės die­na skir­ta vis ki­tai sri­čiai ug­dy­ti. Ypa­tin­gas dė­me­sys ski­ria­mas fi­zi­niam ak­ty­vu­mui lau­ke, gam­tos ste­bė­ji­mui, ty­ri­nė­ji­mui. Šio dar­že­lio lau­ko te­ri­to­ri­joje su­pil­tas di­de­lis kal­nas, įreng­ta ke­le­tas sū­py­nių, me­di­nių kars­tyk­lių. Pe­da­go­gai ir vai­kai lau­ke kar­tu lei­džia­si nuo kal­no, taš­ko­si pur­ve. Žie­mą lau­ke pra­lei­džia­ma ne ma­žiau kaip dvi va­lan­das, o šil­tuo­ju metų lai­ku – vi­są die­ną. Tem­pe­ra­tū­ra tu­ri kris­ti iki mi­nus 20 ar 25 laips­nių, kai at­si­sa­ko­ma ei­ti į lau­ką. To­kia­me dar­že­ly­je vai­kai au­ga ar­ti­mes­ni gam­tai, tu­ri la­bai daug ga­li­my­bių la­vin­ti stam­bia­ją mo­to­ri­ką, ge­riau su­tel­kia dė­me­sį, yra kū­ry­biš­kes­ni, ma­žiau kon­flik­tuo­jan­tys. Latvijos pe­da­go­gių, kurios beje yra labai jaunos, tei­gi­mu, iš­vy­kos į gam­tą su vai­kais yra la­bai svar­bios, tam pa­pras­tai ski­ria­ma vie­na die­na per sa­vai­tę. Su­pla­na­vus to­kią die­ną ne­pai­so­ma oro są­ly­gų, tik pri­tai­ko­ma ap­ran­ga.

Bu­vo įdo­mu ap­tar­ti dar­že­lio pa­tal­pų funk­cio­na­lu­mo klau­si­mus ir prak­tiš­kai pa­ma­ty­ti re­konst­ruo­tą se­na­mies­čio dar­že­lį, rū­sy­je įreng­tas vir­tu­vės pa­tal­pas, tre­čio aukš­to pa­tal­po­se įkur­din­tus per­so­na­lo ka­bi­ne­tus, pe­da­go­gų po­il­sio kam­ba­rius, funk­cio­na­lią lau­ko žai­di­mų aikš­te­lę ma­ža­me se­na­mies­čio kie­me­ly­je.

Projekto dalyvius vienija noras tobulėti, o Panevėžio kolegija sudaro galimybę ikimokyklinio ugdymo institucijose dirbantiems pedagogams – mentoriams, jauniesiems pedagogams pa­si­da­ly­ti ge­rą­ja pa­tir­ti­mi, su­si­pa­žin­ti su kai­my­ni­nių ša­lių ikimokyklinio ugdymo sistema.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE