Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

STUDENTŲ DĖMESIUI!

2020-10-27

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. spalio 21 d. nutarimu Nr. V-152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ ir siekdamas užtikrinti tinkamą 2020-2021 m. m. rudens semestro studijų organizavimą,

  1. Keičiu Panevėžio kolegijos (toliau – Kolegija) direktoriaus 2020 m. spalio 5 d. įsakymą Nr. V1-184 „Dėl 2020-2021 m. m. rudens semestro studijų organizavimo“ ir 1.5. papunktį išdėstau taip:

„1.5. 2020-2021 m. m. rudens semestre nuolatinių, nuolatinių vakarinių, ištęstinių ir nuolatinių sesijinių studijų studentams egzaminų sesijos vykdomos nuotoliniu būdu. Dėstytojas, egzaminuodamas studentus nuotoliniu būdu, privalo vadovautis Panevėžio kolegijos studijų pasiekimų vertinimo tvarkos apraše nustatyta egzaminų organizavimo nuotoliniu būdu tvarka.

Fakulteto dekano sprendimu, suderinus su studijų krypties (krypčių) programos (programų) komiteto pirmininku ir direktoriaus pavaduotoju studijoms, egzaminai gali būti vykdomi ir tiesioginio kontakto būdu. Egzamino vykdymo būdas nurodomas egzaminų tvarkaraštyje“.

Galimi darbdaviai: