Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Įgyvendiname projektą „Akademiškai sąžiningų nuotolinių studijų iššūkiai aukštojo mokslo įstaigose“

2021-06-28

Projektas finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 26 d. įsakymą Nr. V-125 „Dėl Studentų pilietinių, mokslinių, verslumo, kūrybinių ir sportinių projektų lėšų skyrimo, panaudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“. Valstybės studijų fondo organizuoto konkurso sprendimu projektui įgyvendinti skirta 12358,55 EUR.

PROJEKTO SANTRAUKA
Projekto pavadinimas Akademiškai sąžiningų nuotolinių studijų iššūkiai aukštojo mokslo įstaigose
Projekto vykdytojas Klaipėdos valstybinė kolegija
Projekto poreikio pagrindimas Klaipėdos valstybinės kolegijos (toliau – KVK) studentų mokslinės draugijos (toliau – SMD) nariai kartu su savo moksliniais kuratoriais (dėstytojais) gilinasi į korupcijos prevencijos tematiką nuo 2018 m. KVK SMD kartu su projektų partneriais 2019 m. ir 2020 m. atlikti tyrimai atskleidė, kad daugiau nei pusei tyrimuose dalyvavusių studentų akademinis sąžiningumas yra svarbus, o požiūris į šį reiškinį yra pozityvus, tačiau retas tyrimo dalyvis žino sąžiningumo deklaracijos esmines nuostatas. Tačiau įvairios priežastys ir veiksniai skatina aukštųjų mokyklų studentus ryžtis nesąžiningam elgesiui: asmeninės studento savybės (pvz., motyvacijos stoka) ir kitų asmenų pavyzdys, studijų dalyko ypatumai, įvairių kompetencijų trūkumai (pvz., negebėjimas dirbti su informacijos šaltiniais, cituoti, planuoti laiką) ir kt. O pats studentų akademinis nesąžiningumas pasireiškia skirtingomis atmainomis, pvz. nesavarankiškas užduočių atlikimas, nusirašinėjimas, plagijavimas, darbų pirkimas, falsifikavimas bei metodologinių reikalavimų nesilaikymas. 2020 m. studentų atliktame kokybiniame tyrime „Studijų darbų pirkimo-pardavimo prevencija plėtojant akademinį sąžiningumą: studentų požiūris“ dalis tyrime dalyvavusių studentų nurodė, kad yra girdėję apie įvairų nesąžiningą akademinį studentų elgesį, galėjo įvardinti konkrečius pavyzdžius. Nuo 2020 m. pavasario įsigalėjusios nuotolinės studijavimo formos reikšmingai veikia aukštųjų mokyklų studentų akademinį sąžiningumą. Spaudoje / viešumoje pasigirsta nuomonės apie mažėjančią studijuojančių asmenų motyvaciją, dar labiau paaštrėjusią jaunų žmonių problemą tikslingai planuoti laiką, nuotolinėse studijose atsiriboti nuo pašalinių trikdžių, susitelkti į studijų darbus. Tuo pačiu kardinaliai keičiasi studijų aplinka: atliekant darbus, rašant kontrolinius ir egzaminus nuotoliniu būdu nėra dėstytojo priežiūros, yra galimybės nusirašyti, naudotis įvairiomis priemonėmis (telefonu, papildoma medžiaga, kitų studentų pagalba ir kt.). Nuotolinės mokymo platformos ir nuotolinės studijos negali užtikrinti akademiškai sąžiningo studijavimo, nesinaudojimo neleistinomis priemonėmis. Taip pat ir akademinį sąžiningumą reglamentuojantys aukštųjų mokyklų vidaus dokumentai yra labiau pritaikyti tiesioginėms studijoms ir ne visada tinkami vykdant nuotolinį mokymą. Taigi, būtina studentus įtraukti į akademiškai sąžiningų nuotolinių studijų reiškinio tyrinėjimą, būdų bei priemonių jam užtikrinti paiešką.
Pasirinkta projekto tematika (akademinis sąžiningumas), forma (kokybinis tyrimas) bei renginiai skatins studentų įvairių kompetencijų ugdymą. Studentai, dalyvaudami mokymuose, dirbtuvėse, rinkdami ir apdorodami tyrimo duomenis, įgis kokybinių tyrimų organizavimo ir vykdymo žinių ir įgūdžių, tobulins kūrybiškumo bei bendradarbiavimo gebėjimus. Gilinimasis į akademinio sąžiningumo bei nesąžiningumo reiškinius skatins studentų kritinį mąstymą, pilietiškumą bei atsakomybės prisiėmimą. Bendra veikla dirbtuvėse ir kokybinių tyrimų organizavimas tobulins planavimo ir darbo organizavimo įgūdžius. Įsitraukimas į projekto paraiškos rengimą, dalyvavimas projekto veiklų organizavime, diskusijose, dalinimasis savo komandos rezultatais leis studentams tobulinti viešo kalbėjimo gebėjimus.
Projekto naujumas, inovatyvumas ir išskirtinumas pasireiškia sekančiais aspektais:
• Studentų mokslinės draugijos nariai įsitraukė į projekto paraiškos rengimą, veiklų planavimą.
• Projekto pradžioje organizuojamas projekto komandos susitikimas su LR Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos atstovu, kuris supažindins studentus su akademinio sąžiningumo reiškinio aspektais.
• Tyrimas vykdomas ir rezultatai apdorojami taikant įtraukų mokslinių dirbtuvių metodą.
• Į tyrimo organizavimą ir vykdymą, rezultatų sklaidą įsitrauks 5 aukštųjų mokyklų įvairių studijų programų (verslo vadybos, technologijų, edukologijos ir kt.) studentai.
Tyrime analizuojamas nuotolinių studijų akademinis sąžiningumas yra naujas, detaliai neištirtas reiškinys. Studentų tyrimo rezultatai ir išvados suteiks įžvalgų ir aukštųjų mokyklų vadovams sprendžiant akademiškai sąžiningų nuotolinių studijų iššūkius.
Projekto tikslas Formuoti studentų, kaip kokybinių tyrimų vykdytojų, kompetencijas.
Ištirti akademiškai sąžiningų nuotolinių studijų iššūkius aukštosiose mokyklose.
Projekto dalyviai, dalyvių skaičius Projekte dalyvaus verslo ir viešosios vadybos, technologijų ir sveikatos mokslų krypčių studijų programose studijuojantys studentai.
Tyrimo komandą sudarys po 6 studentus iš 5 Lietuvos aukštųjų mokyklų (30 studentų).
Focus grupių diskusijose ir kitose projekto veiklose dalyvaus 200 studentų.
Iš viso projekte dalyvaus 230 studentų.
Projekto veiklos 1. Projekto partnerių įvadinis susitikimas.
2. Projekto dalyvių susitikimas su LR Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos atstovu.
3. Tyrėjų komandos formavimo treniruotė.
4. Kokybinių tyrimų organizavimo ir vykdymo mokymai.5. Focus grupės metodo praktinio taikymo ir gautų rezultatų apdorojimo mokymai.
6. Focus grupės metodikos ir tyrimo instrumento parengimo mokslinės dirbtuvės.
7. Sukurtos metodikos ir instrumento pilotinio testavimo mokslinės dirbtuvės.
8. Galutinių tyrimo metodikos bei instrumento tobulinimo mokslinės dirbtuvės.
9. Focus grupės tyrimas ir rezultatų apdorojimo mokslinės dirbtuvės.
10. Focus grupės tyrimo rezultatų apibendrinimo ir interpretavimo mokslinės dirbtuvės.
11. Tyrimo rezultatų viešinimo seminaras.

Laukiami projekto įgyvendinimo rezultatai Įgyvendinus projektą numatomi tokie rezultatai bei jų įvertinimas:
1. 30 studentų, po 6 iš kiekvienos kolegijos, padidins savo gebėjimus atlikti kokybinius tyrimus (focus grupės diskusiją), tobulins bendradarbiavimo nacionaliniu mastu gebėjimus. Taip pat jie pagerins savo kritinio mąstymo, pilietiškumo, kūrybiškumo, iniciatyvumo, planavimo ir organizavimo, viešo kalbėjimo įgūdžius.
2. Penkių Lietuvos kolegijų studentai, dalyvavę susitikime su LR Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos atstovu, focus grupės diskusijose bei rezultatų viešinimo renginyje (230 studentų) supras akademinės etikos svarbą nuotolinėse studijose, bus akademiškai sąžiningesni. Taip pat jie pagerins savo kritinio mąstymo, pilietiškumo, kūrybiškumo, iniciatyvumo, viešo kalbėjimo įgūdžius. Taip bus pagerinta studijų kokybė projekto partnerių aukštosiose mokyklose.
3. Kokybinio tyrimo rezultatai (ataskaita) atskleis akademiškai sąžiningų nuotolinių studijų iššūkius bei pateiks įžvalgų aukštųjų mokyklų administraciniam ir pedagoginiam personalui akademinio sąžiningumo plėtrai.
4. Tyrimo rezultatų sklaida ir viešinimas paskatins ir kitas Lietuvos aukštąsias ir profesines mokyklas taikyti priemones padedančias įveikti akademiškai sąžiningų nuotolinių studijų iššūkius.
Projekto partnerių pavadinimai Kauno kolegija
Šiaulių valstybinė kolegija
Panevėžio kolegija
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla

 

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE