Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

ATNAUJINTA! INFORMACIJA DĖL 2021/2022 M.M. RUDENS SEMESTRO STUDIJŲ ORGANIZAVIMO

2021-10-01

Atsižvelgiant į nuolat kintančią epidemiologinę situaciją Lietuvoje, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Panevėžio kolegijos direktorius dr. Gediminas Sargūnas išleido įsakymą:

  1. Įsakymo 1.4. papunktį išdėstau taip:

„1.4. Studentams, negalintiems dalyvauti kontaktiniuose akademiniuose užsiėmimuose (išskyrus praktinius užsiėmimus, kuriuose naudojama specifinė laboratorinė įranga (medžiagos), ir/ar tarpinius ir galutinius modulių (dalykų) atsiskaitymus), studijos vykdomos, taikant hibridinį modelį: kai dalis studentų mokosi tiesioginio kontakto būdu Kolegijos patalpose, o kita dalis (t. y. studentai negalintys dalyvauti kontaktiniuose akademiniuose užsiėmimuose) dalyvauja užsiėmime sinchroniniu nuotoliniu būdu.“

  1. Įsakymo 2.1. papunktį išdėstau taip:

„2.1. Kontaktiniame studijų procese gali dalyvauti tik galimybių pasą ar jam prilygstantį dokumentą turintys Kolegijos studentai (1 priedas) arba asmenys, kuriems profilaktinis tyrimas COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti atliekamas ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau kaip kas 10 dienų nuo paskutinio tyrimo atlikimo.“

  1. Įsakymo 2.5. papunktį išdėstau taip:

„2.5. Fakultetų studijų administratorės/sekretorės skelbia ir nuolat atnaujina kontaktiniuose akademiniuose užsiėmimuose galinčių dalyvauti studentų sąrašus debesyje, kuriuos bendrina su kontaktinių akademinių užsiėmimų dėstytojais. Fakultetų studijų administratorės/sekretorės vykdo kontaktiniuose akademiniuose užsiėmimuose dalyvaujančių studentų galimybių pasų ar jam prilygstančių dokumentų patikrą ir pildo patikros žurnalą (patikros data, patikros laikas, grupė, patikrą vykdęs asmuo, parašas, pastabos). Kiekvieną dieną atsitiktine tvarka tikrinamos ne mažiau kaip dvi fakulteto akademinės grupės“.

  1. Įsakymo 3.4. papunktį išdėstau taip:

„3.4. Studentams ir dėstytojams visose uždarose Kolegijos patalpose privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) ir įėjus į patalpą dezinfekuoti rankas“.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE