Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

DARBĄ PRADĖJO NAUJOS KADENCIJOS PANEVĖŽIO KOLEGIJOS TARYBA

2022-12-30

Gruodžio 28 d. įvyko pirmasis naujos sudėties Panevėžio kolegijos tarybos posėdis. Posėdžio pradžioje Kolegijos akademinės tarybos pirmininkė dr. Jurgita Lieponienė paskelbė naujos kadencijos Tarybos sudėtį.

Kolegijos direktorius dr. Gediminas Sargūnas padėkojo 2017-2022 m. kadencijos Tarybos nariams už nuoširdų, atsakingą ir konstruktyvų darbą priimant Kolegijai svarbius sprendimus.

Kadenciją baigiantys Kolegijos tarybos nariai dalijosi patirtimi, kalbėjo apie pareigas, tęstinius darbus ir tiesiog linkėjo sėkmės naujajai Kolegijos tarybai.

Prisistatę naujos kadencijos Tarybos nariai pasirašė įsipareigojimus vadovautis Kolegijos ir visuomenės interesais ir sąžiningai atlikti Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Panevėžio kolegijos statute nustatytas funkcijas.

Darbą pradėjo į naująją Tarybą viešo konkurso būdu išrinkti: Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Algirdas Kęstutis Rimkus, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas, AB “Lietkabelis” generalinis direktorius Sigitas Gailiūnas, VšĮ Panevėžio plėtros agentūros direktorė Monika Miniotaitė.

Kolegijos akademinė bendruomenė į Tarybą išrinko Biomedicinos mokslų fakulteto lektorę Donatą Jesiūnienę, Technologijos mokslų fakulteto asistentą Edgarą Sriubą, Socialinių mokslų fakulteto docentę dr. Rasą Glinskienę, Socialinių mokslų fakulteto lektorių Česlovą Bartkų. Studentų atstovybės nustatyta tvarka į Tarybą buvo išrinktas Klaipėdos universiteto vyriausiasis mokslo darbuotojas prof. dr. Rimantas Didžiokas ir deleguota Panevėžio kolegijos studentų atstovybės prezidentė Vaiva Binkytė.

Posėdžio metu išrinkti: Kolegijos tarybos pirmininkas – Sigitas Gailiūnas ir Tarybos pirmininko pavaduotojas – prof. dr. Rimantas Didžiokas.

Naujos kadencijos Taryba taip pat aptarė veiklos perspektyvas, bendradarbiavimo su vietos savivalda bei regiono organizacijomis stiprinimo galimybes.

Panevėžio kolegijos taryba sudaroma 5 metų kadencijai. Šis kolegialus valdymo organas tvirtina kolegijos viziją, misiją, strateginį planą, struktūrines pertvarkas, metinę veiklos ataskaitą, renka, skiria ir atleidžia direktorių bei atlieka kitas esmines funkcijas. Jos nariais gali būti tik nepriekaištingos reputacijos asmenys, sukaupę pakankamai žinių ir kompetencijų, padedančių siekti kolegijos strateginių tikslų ir įgyvendinti kolegijos misiją.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE