Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Tyrimo „Neigiamų socialinių veiksnių prevencija ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ pristatymas

2023-02-27

2023 vasario 23 d. Panevėžio kolegijoje vyko tyrimo „Neigiamų socialinių veiksnių prevencija ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ pristatymas. Renginyje dalyvavo Panevėžio miesto savivaldybės Komisijos neigiamų socialinių veiksnių prevencijai koordinuoti atstovai bei miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovai.

Tyrimas buvo atliktas vykdant Panevėžio miesto savivaldybės administracijos finansuotą neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektą „Auk budrus ir atsparus“.  Socialinių mokslų fakulteto lektorės Rimanta Pagirienė ir Daiva Ramanauskienė pristatė neigiamų socialinių veiksnių prevencijos situaciją Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Tyrėjų grupė išnagrinėjo  lopšelių-darželių parengtas ikimokyklinio ugdymo programas bei atliko ikimokyklinio ugdymo pedagogų nuomonės apklausą, kurioje dalyvavo 262 respondentai.

Tyrimu nustatyta, kad Panevėžio miesto lopšeliuose – darželiuose skiriama daug dėmesio vaikų atsparumo neigiamiems socialiniams veiksniams ugdymui. Pedagogai savo darbe taiko Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rekomenduotas prevencines programas „Kimochi“, „Zipio draugai“ ir kt. Prevencinio ugdymo temos integruojamos į ugdymo turinį, vaikai mokomi pažinti ir valdyti emocijas, atpažinti neigiamus socialinius reiškinius, tinkamai į juos reaguoti, nepasiduoti neigiamai išorinei įtakai, būti atsakingais už savo ir kitų elgesį.

Lopšeliuose – darželiuose yra didelė prevencinės veiklos formų ir būdų įvairovė, atsparumui neigiamiems socialiniams veiksniams ugdyti pasitelkiami žaidimai, meninė kūrybinė veikla, įvairios informavimo priemonės (plakatai, lankstinukai, laikraštukai ir kt.) ir kt. Taip pat vykdomi teminiai prevenciniai renginiai tėvams ir įstaigos bendruomenei, organizuojami bendri renginiai vaikams ir tėvams, į susitikimus kviečiami psichologai ir t.t.

Vykdydamos prevencinį ugdymą kai kurios ikimokyklinio ugdymo įstaigos susiduria su iššūkiais, kurie susiję su šios veiklos nuoseklumo, tęstinumo stoka, menku įstaigos bendruomenės, ypač tėvų įsitraukimu, lėšų priemonėms stygiumi. Daliai pedagogų trūksta specifinių žinių ir prevencinio darbo patirties. Atsižvelgiant į tai, buvo pateiktos konkrečios rekomendacijos.

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Audronė Bagdanskienė dėkojo tyrėjams už atliktą darbą, teigdama, kad tyrimo rezultatai aktualūs Panevėžio miesto lopšelių – darželių pedagogams, ugdant vaikų atsparumą neigiamiems mūsų visuomenės reiškiniams nuo mažens.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE