Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Ieškome komandos pastiprinimo

2024-02-08

Taikomųjų tyrimų ir inovacijų centro vadovas (1 etatas, 40 val. darbo laiko norma)

Pareiginės algos ribiniai dydžiai  2250 eur – 2620 eur.

Taikomųjų tyrimų ir inovacijų centro vadovas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

Taikomųjų tyrimų ir inovacijų centro vadovas:

 1. Organizuoja Taikomųjų tyrimų ir inovacijų centro veiklą taip, kad centro laboratorijose vykdoma mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veikla atitiktų strateginius Panevėžio kolegijos tikslus.
 2. Formuoja Taikomųjų tyrimų ir inovacijų centro metinius veiklos tikslus, tiesiogiai vadovauja Taikomųjų tyrimų ir inovacijų centro darbuotojams ir moksliniam bendradarbiavimui.
 3. Analizuoja rinkos poreikius, inicijuoja ir koordinuoja veiklas, susijusias su mokslų projektų paraiškų rengimu ir vykdymu bei MTEPI darbų ir paslaugų vykdymu išorės užsakovams.
 4. Rūpinasi Taikomųjų tyrimų ir inovacijų centro materialinės bazės atnaujinimu, medžiagų reikalingų tyrimams, įsigijimu.
 5. Bendradarbiauja su Panevėžio kolegijos fakultetų dekanais, siekiant efektyvaus materialinės bazės naudojimo studentų mokymui, su fakultetų tyrėjų grupėmis – MTEPI darbų kompleksiškumo ir studijų integracijos.
 6. Užtikrina Taikomųjų tyrimų ir inovacijų centre vykdomų veiklų viešinimą mokslo populiarinimo ir kituose renginiuose.
 7. Seka naujausius mokslo ir technologijų pasiekimus, teikia pasiūlymus direktoriaus pavaduotojui mokslui ir plėtrai dėl jų panaudojimo ar pritaikymo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veikloje.
 8. Įgyvendina Kolegijos direktoriaus įsakymus, direktoriaus pavaduotojo mokslui ir plėtrai nurodymus.
 9. Vykdo kitus su Taikomųjų tyrimų ir inovacijų centro funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Kolegijos strateginiai tikslai.
 10. Kartu su Tarptautinių ryšių, marketingo ir projektų skyriumi organizuoja Kolegijos Taikomųjų tyrimų ir inovacijų centro teikiamų paslaugų ir sėkmės istorijų viešinimą.

Tarptautinių ryšių, marketingo ir projektų skyriaus tarptautinių studijų koordinatorius (1 etatas, 40 val. darbo laiko norma)

Pareiginės algos ribiniai dydžiai 1720 eur – 2000 eur.

Tarptautinių ryšių, marketingo ir projektų  skyriaus tarptautinių studijų koordinatorius rengia Kolegijos marketingo plano priemones tarptautinėms rinkoms, susijusias su būsimų tarptautinių studentų pritraukimu, bei organizuoja studijų programų viešinimo kampanijas tarptautinėje erdvėje įvairioms tikslinėms grupėms, planuoja ir koordinuoja viešinimo ir reklamos priemonių įsigijimą bei betarpišką bendradarbiavimą su tarptautiniais studentų pritraukimo agentais.

Tarptautinių studijų koordinatorius turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

–  aukštasis išsilavinimas;

– geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai, dirbant su pagrindinėmis MS Office programų paketo programomis MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Publisher;

– gebėti laisvai bendrauti anglų kalba (ne žemesnis nei B2 lygis).

Tarptautinių studijų koordinatorius:

 1. Organizuoja Kolegijos atstovų dalyvavimą ir atstovavimą tarptautinėse parodose bei mugėse.
 2. Teikia siūlymus dėl tarptautinio bendradarbiavimo sutarčių sudarymo, naujų bendradarbiavimo su tarptautine visuomene formų, Kolegijos įvaizdžio gerinimo tarptautinėje erdvėje formų ir veiksmų.
 3. Planuoja ir vyko informavimo kampanijas tarptautinėje erdvėje apie Kolegijos studijų programas, stojimo sąlygas bei karjeros galimybes.
 4. Užtikrina nuolatinį bendradarbiavimą su tarptautiniais studentų pritraukimo agentais;
 5. Ieško įvairių užsienio mokymo institucijų potencialiems studentams pritraukti.
 6. Pritraukia tarptautinius studentus iš tikslinių užsienio rinkų pilnoms studijoms Kolegijoje.
 7. vykdo kandidatų užsienyje įgytų kvalifikacijų vertinimą bei akademinį pripažinimą Kolegijoje nustatyta tvarka.
 8. Tvarko kandidatų priėmimo dokumentus.
 9. Teikia paramą atvykusiems tarptautiniams studentams.

Technologijos mokslų fakulteto studijų administratorius (1 etatas, 40 val. darbo laiko norma)

Pareiginės algos ribiniai dydžiai  1410 eur – 1690 eur.

Fakulteto studijų administratoriaus pareigybės paskirtis – padėti fakulteto dekanui ir studijų programų komitetų pirmininkams organizuoti ir vykdyti darbą, susijusį su studijų programų vykdymu ir tobulinimu, dėstytojų akademinės veiklos planavimu ir vertinimu.

Studijų administratorius turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

– ne žemesnis kaip fakulteto studijų srities arba vadybos studijų krypčių grupės profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis;

– gebėti puikiai valdyti informacines technologijas;

–  gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą ir gebėti bendrauti anglų kalba.

Studijų administratorius administruoja studijų procesą:

 1. Apibendrinus studijų programų komitetų siūlymus, rengia studijų grafikų ir akademinių grupių krūvio kortelių projektus.
 2. Kontroliuoja tvarkaraščio vykdymą, renka ir analizuoja informaciją apie studentų lankomumą ir tarpinių vertinimų rezultatus.
 3. Administruoja studijų informacinės sistemos AKADIS fakulteto posistemį.
 4. Organizuoja alternatyvių studijų dalykų pasirinkimą.
 5. Derina dalinių studijų, neformalaus švietimo, neformaliuoju būdu įgytų gebėjimų pripažinimo sutartis ir grafikus, rengia studijų rezultatų įskaitymo kortelių projektus.

Mes siūlome:

Kviečiame visus susidomėjusius darbo pasiūlymu iki 2024 m. vasario 23 d. siųsti motyvuotus prašymus ir CV  el.paštu ramune.svegzdiene@panko.lt

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE