Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Mokslo taikomosios veiklos ir neformaliojo švietimo skyrius

Skyriaus funkcijos

 1. Rengti mokslo taikomosios ir konsultacinės veiklos strategijas ir programas, koordinuoti jų įgyvendinimą.
 2. Koordinuoti Kolegijos padalinių MTEP veiklą.
 3. Kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją apie Kolegijos bendruomenės ir atskirų jos narių atliekamą MTEP darbą ir konsultacinę veiklą.
 4. Teikti fakultetams informaciją apie vykdomas MTEP programas ir projektus, atitinkančius Kolegijos tiriamosios veiklos strategines nuostatas.
 5. Vykdyti MTEP darbų paiešką, inicijuoti, derinti, dalyvauti jų pritraukime ar konkursuose, vesti derybas su įvairiomis organizacijomis dėl MTEP darbų galimybių.
 6. Bendradarbiauti su Lietuvos bei kitų šalių mokymo įstaigomis, valstybinėmis organizacijomis ir įstaigomis MTEP veiklos klausimais.
 7. Planuoti, organizuoti ir kontroliuoti Kolegijos vykdomą neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklą.
 8. Tirti suaugusiųjų neformaliojo švietimo poreikius Panevėžio regione.
 9. Bendradarbiauti su fakultetų dekanais, neformalaus švietimo programų rengimo koordinatoriais, dėstytojais ir Kolegijos socialiniais partneriais, planuojant, organizuojant ir vykdant suaugusiųjų neformalaus švietimo veiklas.
 10. Tvarkyti Kolegijos neformalaus mokymo sutarčių, Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų aplankų, Kompetencijų vertinimo komisijų posėdžių protokolų registrus, kitus dokumentus.
 11. Analizuoti neformalaus suaugusiųjų švietimo poreikius, siūlomus projektus, akcijas, renginius ir inicijuoti Kolegijos įsitraukimą į juos.
 12. Organizuoti įgytų kompetencijų pripažinimą, vadovaujantis „Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo Panevėžio kolegijoje tvarkos aprašu”.
 13. Organizuoti Aukštaitijos savišvietos akademijos veiklą.
 14. Dalyvauti Kolegijos kokybės vadybos sistemos atnaujinimo ir tobulinimo projektuose, prisidėti prie jų įgyvendinimo.
 15. Teikti informaciją Kolegijos bendruomenei ir visuomenei apie Skyriaus veiklą ir pasiektus rezultatus.

Mokslo taikomoji veikla
Dr. Evaldas Sapeliauskas
evaldas.sapeliauskas@panko.lt
Tel. +370 45 462919

Neformalusis švietimas
Rimanta Pagirienė
rimanta.pagiriene@panko.lt
Tel. +370 671 42261

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE