Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

INFORMUOJAME, KAD PRASIDĖJO RINKIMAI Į PANEVĖŽIO KOLEGIJOS TARYBĄ

2017-09-26

Panevėžio kolegijos taryba tvirtina kolegijos viziją, misiją, strateginį planą, struktūrines pertvarkas, metinę veiklos ataskaitą, renka, skiria ir atleidžia direktorių bei atlieka kitas esmines funkcijas. Jos nariais gali būti tik nepriekaištingos reputacijos asmenys, sukaupę pakankamai žinių ir kompetencijų, padedančių siekti kolegijos strateginių tikslų ir įgyvendinti kolegijos misiją.

Taryba sudaroma 5 (penkerių) metų kadencijai iš 9 (devynių) asmenų – Tarybos narių.

Taryboje yra 2 (du) studentų atstovai: 1 (vieną) narį skiria studentų atstovybė savo nustatyta tvarka, jeigu jos nėra, – visuotinis studentų susirinkimas (konferencija), taip pat 1 (vienas) narys, nepriklausantis kolegijos personalui (kolegijos dėstytojai, mokslo darbuotojai, kiti tyrėjai, administracija ir kiti darbuotojai) ir studentams, renkamas studentų atstovybės savo nustatyta tvarka.

4 (keturi) Tarybos nariai išrenkami iš kandidatų priklausančių kolegijos personalui bei atstovaujančių kaip įprastai nurodytas studijų krypčių grupes bei įvertinant akademiniuose padaliniuose vykdomų studijų programų skaičių, akademinės bendruomenės narių, išskyrus studentus, skaičių. Studijų krypčių grupės:

• Ugdymo mokslų, verslo ir viešosios vadybos, teisės studijų krypčių grupė – 2 (du) atstovai;
• Socialinių mokslų, sveikatos mokslų studijų krypčių grupė – 1 (vienas) atstovas;
• Inžinerijos mokslų, informatikos mokslų studijų krypčių grupė – 1 (vienas) atstovas.

3 (trys) Tarybos nariai išrenkami iš kandidatų – nepriklausančių kolegijos personalui ar studentams. Šie nariai renkami viešo konkurso būdu, atstovaujant šias sritis:

• Regiono socialinė partnerystė;
• Regiono savivalda;
• Šalies aukštasis mokslas.

2017 m. rugsėjo 23 d. jau paskelbtas viešas konkursas išoriniams kandidatams į Panevėžio kolegijos tarybos narius. Viešas konkursas vyks spalio 25 d.

Vidinių kandidatų į Tarybos narius kėlimas ir rinkimai akademiniuose padaliniuose vyks iki spalio 13 d. Visuotiniame akademinės bendruomenės susirinkime, kurio datą paskelbs kolegijos direktorius, bus išrinkti 4 (keturi) Tarybos nariai, atstovaujantys minėtas studijų krypčių grupes. Rinkimų rezultatai skelbiami viešai.

2017 m. lapkričio 15 d. neeiliniame Akademinės tarybos posėdyje vyks kolegijos Tarybos narių skyrimo, tvirtinimo procedūra. 2017 m. gruodžio 21 d. vyks pirmasis Tarybos posėdis kartu su Akademine taryba, kur Tarybos nariai pasirašys pasižadėjimą vadovautis kolegijos ir visuomenės interesais ir sąžiningai atlikti Mokslo ir studijų įstatyme numatytas funkcijas.

Su Panevėžio kolegijos tarybos narių rinkimų ir įgaliojimų pasibaigimo tvarkos aprašu galite susipažinti čia.

Galimi darbdaviai: