Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Valstybės turto valdymo ir viešųjų pirkimų tarnyba

Skyriaus funkcijos

1. Valstybės turto valdymo srityje:

1.1. organizuoti Kolegijos Valstybės turto patikėjimo sutartimi valdomo valstybės materialiojo turto nuomą ir panaudą, vadovaujantis valstybės materialiojo turto nuomos bei panaudos tvarką reglamentuojančiais teisės aktais;

1.2. organizuoti valstybės materialiojo turto viešus nuomos konkursus;

1.3. rengti valstybės materialiojo turto nuomos, panaudos sutarčių projektus;

1.4. organizuoti valstybės materialiojo turto perdavimą, priėmimą;

1.5. atlikti išnuomoto ar panaudos pagrindais suteikto valstybės materialiojo turto apskaitą;

1.6. atlikti kitas funkcijas, susijusias su Kolegijos Valstybės turto patikėjimo sutartimi valdomo valstybės materialiojo turto valdymu, naudojimu ir disponavimu.

2. Viešųjų pirkimų srityje:

2.1. administruoti ir organizuoti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų vykdymą Kolegijoje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu, bei kitais teisės aktais;

2.2. organizuoti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų metinio plano ir pirkimų suvestinės parengimą bei paskelbimą teisės aktų nustatyta tvarka;

2.3. atlikti prekių, paslaugų ir darbų pirkimų verčių apskaičiavimą teisės aktų nustatyta tvarka;

2.4. rengti, derinti, vizuoti viešųjų pirkimų dokumentus, išskyrus technines užduotis/technines specifikacijas, Kolegijoje nustatyta tvarka;

2.5. organizuoti viešųjų pirkimų komisijos darbą bei rengti pirkimo dokumentus komisijai, išskyrus technines užduotis/technines specifikacijas;

2.6. konsultuoti Kolegijos darbuotojus viešųjų pirkimų vykdymo klausimais;

2.7. koordinuoti, kaupti ir analizuoti informaciją apie Kolegijoje vykdomus viešuosius pirkimus;

2.8. vykdyti savalaikį viešųjų pirkimų ataskaitų pateikimą Viešųjų pirkimų tarnybai teisės aktų nustatyta tvarka;

2.9. organizuoti ir koordinuoti informacijos apie Kolegijoje atliekamus viešuosius pirkimus paskelbimą Kolegijos tinklalapyje;

2.10. savalaikiai koreguoti Kolegijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles ir kitus Kolegijos dokumentus, reglamentuojančius prekių, paslaugų ir darbų įsigijimą.

3. Rengti Tarnybos dokumentų bylas bei perduoti jas saugoti į Kolegijos archyvą teisės aktų nustatyta tvarka.

4. Vykdyti kitas teisės aktais nustatytas funkcijas, Kolegijos direktoriaus bei direktoriaus pavaduotojo mokslui ir plėtrai pavedimus viešųjų pirkimų organizavimo ir Kolegijos Valstybės turto patikėjimo sutartimi valdomo valstybės materialiojo turto nuomos ir panaudos klausimais.

5. Dalyvauti Kolegijos kokybės vadybos sistemos atnaujinimo ir tobulinimo projektuose, prisidėti prie jų įgyvendinimo.

6. Teikti informaciją Kolegijos bendruomenei ir visuomenei apie Tarnybos veiklą ir pasiektus rezultatus.

Daiva Ponelytė
Vyresnioji viešųjų pirkimų specialistė
daiva.ponelyte@panko.lt
Tel. +370 45 586881

Vesta Juškienė
Viešųjų pirkimų specialistė
vesta.juskiene@panko.lt
Tel. +370 45 586881

Galimi darbdaviai: