Studentų priėmimas: tel. 8 607 96 156

Kokybės užtikrinimas

Panevėžio kolegijoje veikia Kokybės vadybos ir aplinkos apsaugos sistemos modelis, kuriame integruotos Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo nuostatos ir gairės (ESG), ISO 9001:2015 ir ISO 14001:2015 standartų reikalavimai, visuotinės kokybės vadybos principai. Kolegijos Kokybės vadybos sistema sertifikuota pagal tarptautinių standartų LST EN ISO 9001:2015 ir LST EN ISO 14001:2015 reikalavimus.

Panevėžio kolegijoje plėtojama kokybės kultūra, užtikrinanti studentų ir kitų suinteresuotų šalių lūkesčių ir poreikių tenkinimą, aukštojo mokslo kokybę bei teisės aktų reikalavimų atitikimą ir nuolatinį kokybės vadybos sistemos rezultatyvumo gerinimą. Kokybės ir aplinkos apsaugos politika suponuoja kolegijos strategiją ir jos tikslus, todėl kokybę ir aplinkos išsaugojimą suprantame kaip veiksmingą iškeltų kolegijos strateginio veiklos tikslo prioritetų, Bolonijos procesų bei Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo nuostatų ir gairių (ESG) bei aplinkos apsaugos ir socialinio atsakingumo principų įgyvendinimą.

Kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistema (KAVS) apima visą organizacijos veiklą ir yra nukreipta į stebėsenos organizavimą ir esminių Kolegijos veiklos sričių (studijos, taikomoji mokslo ir meno veikla, bendruomenė, infrastruktūra, valdymas) įsivertinimą, siekiant nuolatinio šių veiklų tobulinimo. Kolegijos kokybės užtikrinimo sistema sudaro prielaidas:

KAVS sudaro Kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos aprašas, Vidinės studijų kokybės užtikrinimo sistemos vadovas (VSKUS), 20-ies procedūrų aprašai, kuriuose yra nustatyti reikalavimai procesams, atsakomybė už atliekamus veiksmus, bei sąsajos su kitais vidaus ir išorės dokumentais.

Pagrindinis prioritetas Kolegijoje yra teikiamas studijų kokybei. Kolegijoje veikia vidinė studijų kokybės užtikrinimo sistema, kurios tikslas – užtikrinti studijų kokybę ir studijoms keliamų strateginių tikslų įgyvendinimą, puoselėti kokybės kultūrą. Joje pateikiamas Vidinės studijų kokybės užtikrinimo sistemos modelis ir kokybės politika, reglamentuojamas studijų programų kūrimas, vykdymas, stebėsena, atnaujinimas ir vertinimas, į studentus orientuoto mokymo ir mokymosi organizavimas, studijų eiga, studijų ištekliai, reikalavimai dėstytojų kvalifikacijos tobulinimui, informacijos valdymo, ir viešo informavimo procesai, nustatomi vertinimo kriterijai.

Kolegija nuolat interneto tinklalapyje ir kitais būdais skelbia naujausią ir nešališką kiekybinę ir kokybinę informaciją apie:

Taip pat Kolegijos tinklalapiuose viešai skelbiami:

Grįžtamojo ryšio studentams užtikrinimas vykdomas skelbiant jų pastebėjimų ir pageidavimų įgyvendinamą Kolegijos tinklalapyje Kokybės užtikrinimo skyrelyje, aptariant susitikimuose.

 

Veiklos vertinimas

Studijų kokybė

 

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE