(8 45) 46 03 22, (8 645) 04866

Kokybės užtikrinimas

Panevėžio kolegijoje veikia Kokybės vadybos sistemos modelis, kuriame integruotos Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo nuostatos ir gairės (ESG), ISO 9001:2015 standarto reikalavimai, visuotinės kokybės vadybos principai. Kolegijos Kokybės vadybos sistema sertifikuota pagal tarptautinio standarto LST EN ISO 9001:2015 reikalavimus.

Kokybės vadybos sistema (KVS) apima visą organizacijos veiklą ir yra nukreipta į stebėsenos organizavimą ir esminių Kolegijos veiklos sričių (studijos, taikomoji mokslo ir meno veikla, bendruomenė, infrastruktūra, valdymas) įsivertinimą, siekiant nuolatinio šių veiklų tobulinimo. Kolegijos kokybės užtikrinimo sistema sudaro prielaidas:

KVS sudaro Kokybės vadovas, Vidinės studijų kokybės užtikrinimo sistemos vadovas (VSKUS), 20-ies procedūrų aprašai, kuriuose yra nustatyti reikalavimai procesams, atsakomybė už atliekamus veiksmus, bei sąsajos su kitais vidaus ir išorės dokumentais.

Pagrindinis prioritetas Kolegijoje yra teikiamas studijų kokybei. Kolegijoje veikia vidinė studijų kokybės užtikrinimo sistema, kurios tikslas – užtikrinti studijų kokybę ir studijoms keliamų strateginių tikslų įgyvendinimą, puoselėti kokybės kultūrą. Joje pateikiamas Vidinės studijų kokybės užtikrinimo sistemos modelis ir kokybės politika, reglamentuojamas studijų programų kūrimas, vykdymas, stebėsena, atnaujinimas ir vertinimas, į studentus orientuoto mokymo ir mokymosi organizavimas, studijų eiga, studijų ištekliai, reikalavimai dėstytojų kvalifikacijos tobulinimui, informacijos valdymo, ir viešo informavimo procesai, nustatomi vertinimo kriterijai.

Kolegija nuolat interneto tinklalapyje ir kitais būdais skelbia naujausią ir nešališką kiekybinę ir kokybinę informaciją apie:

Taip pat Kolegijos tinklalapiuose viešai skelbiami:

Grįžtamojo ryšio studentams užtikrinimas vykdomas skelbiant jų pastebėjimų ir pageidavimų įgyvendinamą Kolegijos tinklalapyje Kokybės užtikrinimo skyrelyje, aptariant susitikimuose.

Kokybės politika

Kokybės politika patvirtinta Panevėžio kolegijos Akademinės tarybos posėdžio 2021 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. V4-9 (nauja redakcija)

Veiklos vertinimas

Studijų kokybė

 

Galimi darbdaviai:

Keisti šrifto dydį