Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

ATVIRASIS MOKSLAS

Atvirasis mokslas, grindžiamas esminiais akademinės laisvės, mokslinių tyrimų sąžiningumo ir mokslinės kompetencijos principais, formuoja naują paradigmą, į mokslo sritį integruojančią atkuriamumo, skaidrumo, dalijimosi ir bendradarbiavimo praktiką, kurią lemia didesnis mokslinio turinio, priemonių ir procesų atvirumas.

2021 m. UNESCO Rekomendacijoje atvirasis mokslas apibrėžiamas kaip įvairialypė sąvoka, jungianti įvairius judėjimus ir veiklą, kuriais siekiama, kad daugiakalbės mokslo žinios būtų visiems atvirai pateikiamos, prieinamos ir pakartotinai panaudojamos, kad mokslininkų bendradarbiavimas ir dalijimasis informacija būtų naudingi mokslui ir visuomenei, kad mokslo žinių kūrimo, vertinimo ir komunikavimo procesai būtų atviri ne tik tradicinei mokslo bendruomenei, bet ir kitai visuomenės daliai. Ji taikoma visoms mokslo ir mokslo praktikos sritims, apima fundamentaliuosius ir taikomuosius, gamtos, socialinius ir humanitarinius mokslus ir yra grindžiama šiais pagrindiniais ramsčiais: atvirosiomis mokslo žiniomis, atvirosiomis mokslo infrastruktūromis, mokslo komunikacija, atviru visuomenės subjektų dalyvavimu ir atviru dialogu su kitomis žinių sistemomis.

Išsamiau apie atvirojo mokslo principus ir veiklos sritis galima rasti:

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE