Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Elektronikos inžinerija ir robotika (+tikslinės stipendijos)

Studijų programos forma ir trukmė: nuolatinė (N) (3 metai).

Studijų programą vykdo: Panevėžio kolegijos Technologijos mokslų fakultetas.

Kvalifikacinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija: inžinerijos mokslų profesinis bakalauras.

Studijų programos apimtis kreditais: 180 ECTS kreditų.

Kodėl verta rinktis šią programą? Ši studijų programa skirta tiems, kurie nori projektuoti ir dirbti kompiuterinėmis projektavimo, duomenų valdymo, elektroninių sistemų valdymo, programavimo programomis, administruoti tinklines operacines sistemas ir naudoti duomenų apsaugos priemones, rinkti ir interpretuoti duomenis, reikalingus sprendimų priėmimui, perteikti informaciją, idėjas, problemas ir sprendimus bendraujant, todėl ši profesija yra paklausi ir perspektyvi šiuolaikinėje darbo rinkoje. Kartu su elektronikos inžinerijos krypties žiniomis ir gebėjimais absolventai įgyja pramoninės robotikos pagrindus.

Informacija stojantiesiems: Studentų priėmimas

Trūkstant kvalifikuotų inžinerinių bei informacinių technologijų specialistų, verslas prisideda prie jų rengimo.

Panevėžio kolegijos socialinis partneris, norvegiško privataus kapitalo įmonė ADAX, pasiryžusi motyvuoti studentus rinktis naują studijų programą Panevėžio kolegijoje – Elektronikos inžineriją ir robotiką, tad skiria 100 eur stipendijas dviems šios studijų programos studentams.

Dalykai

Studijuojami dalykai

1 kursas 2 kursas 3 kursas
Bendrieji koleginių studijų dalykai
Profesinė užsienio kalba Verslumo pagrindai
Profesinės kalbos kultūra
Taikomieji tyrimai
Studijų krypties dalykai
Praktinė informatika,
Elektrotechnika, technologiniai matavimai
Fizika
Taikomoji matematika
Medžiagotyra
Kompiuterių architektūra ir organizavimas
Elektronika
Mikroprocesoriai
Programavimas
Kompiuterinė grafika
Aplinkos ir žmonių sauga
Įterptinės sistemos
Kompiuterių tinklai
Teisės pagrindai
Skaitmeninės valdymo sistemos
Debesų kompiuterijos technologijos
Medijų technologijos
Kokybės vadyba A1
Projektų vadyba A2
Ekonomika
Daiktų Internetinės technologijos, A1
Išmaniųjų įrenginių technologijos A2
Ergonomika ir profesinė etika
Automatikos valdymo sistemos
Elektroninių sistemų projektavimas
Kompiuterių sistemų administravimas
Kolegijos nustatyti ir pasirenkami dalykai
Du laisvai pasirenkami dalykai iš direktoriaus įsakymu patvirtinto dalykų sąrašo:
PD1, PD2
Profesinės veiklos praktikos
Elektronikos praktika Mechatronikos praktika
Profesinė praktika
Technologinė praktika
Baigiamoji praktika
Baigiamasis projektas
Daugiau

Dėmesys praktikai: praktinius įgūdžius studentai tobulina kolegijos kompiuterizuotose kabinetuose ir laboratorijose, kompiuterių tinklų laboratorijoje (CISCO akademijoje), Panevėžio mechatronikos centre miesto ir regiono įmonėse, organizacijose.

Tarptautinių studijų galimybės: programos studentai gali vykti studijuoti į kitas šalis pagal ERASMUS mainų programą.

Karjeros galimybės: įgijęs kompiuterių inžinerijos profesinio bakalauro laipsnį, absolventas gali dirbti elektronikos ir kompiuterių verslo įmonėse, bankuose, transporto, sveikatos apsaugos, komunalinio ūkio ir kt. įmonėse, kuriose naudojami kompiuteriai, jų tinklai ir sistemos.

Kompiuterių technikos studijų programos studijų rezultatai:

 1. Žinos bendruosius gamtos mokslų ir matematikos sąvokas, dėsningumus bei dėsnius, reikalingus kompiuterių technikos studijų programą atitinkantiems fundamentiniams pagrindams suprasti.
 2. Turės pagrindinių praktikoje svarbių kompiuterių technikos studijų programą atitinkančių elektronikos ir elektros inžinerijos žinių. Žinos gretimų inžinerinių krypčių problemų ir jų sprendimų kontekstą.
 3. Gebės taikyti savo žinias ir supratimą, parinkti, analizuoti ir diegti mokslinius taikomuosius projektavimo metodus, specifikacijas, saugaus darbo normatyvus, kompiuterinės technikos standartus problemoms išspręsti kūrybiškai taikydamas žinomus metodus.
 4. Gebės taikyti analitinius ir modeliavimo metodus, diagnozuoti įrangos gedimus ir šalinti technines ir programinės įrangos problemas, modernizuoti bei valdyti kompiuterių sistemas.
 5. Gebės taikyti žinias ir supratimą formuluojant bei vykdant projektavimo užduotis pagal elektronikos sistemų bei kompiuterių tinklų organizavimo principus, sandarą, funkcionavimą, kiekybinius sistemų parametrus.
 6. Gebės rasti elektroninių sistemų bei kompiuterių tinklų organizavimo reikiamą profesinę informaciją naudodamasis duomenų bazėmis ir kitais šaltiniais.
 7. Gebės atlikti kompiuterinių technikos uždaviniams spręsti reikiamus eksperimentus, apdoroti jų rezultatus ir pateikti šių rezultatų praktines išvadas.
 8. Turės darbo su įranga, naudojama atitinkančioje kompiuterinių sistemų bei kompiuterių tinklų kryptyje, įgūdžių.
 9. Gebės taikyti savo žinias ir supratimą diegti ir derinti operacines sistemas, taikomąją bei specialiąją programinę įrangą ir organizuoti vartotojo aplinką, eksperimentinę bei gamybinę įrangą.
 10. Gebės parinkti, administruoti tinklines operacines sistemas ir naudoti etines ir komercines duomenų apsaugos priemones sprendimams įgyvendinti.
 11. Gebės spręsti inžinerinius uždavinius savarankiškai ir komandoje su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene. Suprasti kompiuterių technikos inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikytis profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų, suvokti atsakomybę už inžinerinės veiklos rezultatus.
 12. Gebės išmanyti inžinerinės veiklos lygmeniu pagrindinius projektų vykdymo ir valdymo aspektus. Suvokti individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengti.
Atsiliepimai

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE