Studentų priėmimas: tel. 8 607 96 156

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

Studijų programos forma ir trukmė: nuolatinė (3 metai), ištęstinė (4 metai).

Studijų programą vykdo: Panevėžio kolegijos Socialinių mokslų fakultetas.

Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos – motyvacinis testas (nelaikiusiems motyvacinio testo valstybės finansavimas neskiriamas)

Kvalifikacinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija: Ugdymo mokslų profesinis bakalauras; pedagogo profesinė kvalifikacija.

Studijų programos apimtis kreditais: 180 ECTS kreditų.

Kodėl verta rinktis šią programą: Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos programa skirta tiems, kas myli vaikus, nori rūpintis jų brandinimu, kurti jiems saugią ugdomąją aplinką, organizuoti ugdymą pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. Baigus studijas yra didelė tikimybė įsidarbinti valstybiniuose lopšeliuose-darželiuose arba kurti ankstyvojo amžiaus vaikų užimtumo centrus, privačias ikimokyklinio ugdymo įstaigas. Darbo vietų miesto lopšeliuose-darželiuose kasmet daugėja iš darbo rinkos pasitraukiant vyresnio amžiaus pedagogams, todėl absolventų įsidarbinimo pagal įgytą specialybę rodikliai mieste ir rajone yra gana aukšti.

Informacija stojantiesiems: Studentų priėmimas

Studijų kokybės vertinimo centro išvados: Peržiūrėkite čia

Studijuojami dalykai
1 kursas 2 kursas 3 kursas
Bendrieji koleginių studijų dalykai
Profesinės kalbos kultūra Informacinės technologijos Saugus darbas ir civilinė sauga Profesinė užsienio kalba
Studijų krypties dalykai
Ugdymo teorija ir praktika. Bendroji ir raidos psichologija Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika Vaikų dailė ir darbeliai Aplinkos pažinimas Muzikinis ugdymas Ugdymo filosofija Specialioji pedagogika Pedagoginių tyrimų metodologija Pedagoginių studijų baigiamasis darbas Šeimos pedagogika ir psichologija Aplinkos pažinimas Muzikinis ugdymas Vaiko kalbos ugdymas ir vaikų literatūra Vaiko sveikata ir fizinis ugdymas Vaiko sveikata ir fizinis ugdymas Teatrinė ir choreografinė raiška Etninis ugdymas Profesinė etika Renginių organizavimas Teisė ir vaiko teisių apsauga Švietimo vadyba
Kolegijos nustatyti ir pasirenkami dalykai
Kūno kultūra / Elgesio ir buities kultūra PDF1 PDF2 Karjeros valdymas / Edukacinių projektų rengimas Antroji užsienio kalba / Informacijos valdymas
Praktikos
Pažintinė Auklėtojo asistento Integruota ikimokyklinio ugdymo(si) grupėse Integruota priešmokyklinio ugdymo(si) grupėse Baigiamoji praktika
Baigiamasis darbas
Dėmesys praktikai: praktinius įgūdžius studentai tobulina profesinės veiklos praktikose, kurios atliekamos ikimokyklinėse įstaigose, įvairaus amžiaus vaikų grupėse. Tarptautinių studijų galimybės: programos studentai turi galimybę studijuoti pagal ERASMUS  studentų mainų programą. Karjeros galimybės: įgijęs ikimokyklinio ugdymo pedagogikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, absolventas gali dirbti visų tipų valstybinėse ir privačiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo institucijose su vaikais nuo gimimo iki jiems pradedant lankyti mokyklą, plėtoti individualią veiklą pagal kvalifikaciją. Asmuo, baigęs Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos studijų programą ir papildomas studijas arba įvykdęs kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į magistrantūros studijas. Kita informacija: gali būti įskaitomi dalykai, teikiama parama, studijuojantiems valstybės finansuojamose vietose gali būti skiriama skatinamoji stipendija, atsižvelgiant į studijų rezultatus, taip pat socialinę stipendiją. Pedagoginių specialybių studentai turi galimybę gauti papildomą tikslinę stipendiją – 115,85 Eur. Studijų programos tikslas - parengti ikimokyklinio amžiaus vaikų auklėtoją ir priešmokyklinio ugdymo pedagogą, kuris gebėtų atlikti ikimokyklinio ugdymo institucijos auklėtojo funkcijas: globoti ir ugdyti vaiką, kurti psichologiškai bei fiziškai saugią ir vaiko dvasines galias stimuliuojančią aplinką, rūpintis tėvų švietimu, bendrauti ir bendradarbiauti su kitais pedagogais, bendruomene, tobulinti savo profesinę kompetenciją. Studijų rezultatai:
  1. Gebės atpažinti kokybiškam ugdymui(si) būtinus bendruosius ir individualiuosius vaiko raidos ypatumus
  2. Gebės nustatyti esminius ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko poreikius, individualizuoja jų tenkinimo būdus
  3. Gebės modeliuoti, kurti, individualizuoti, diferencijuoti ir integruoti ugdymo turinį.
  4. Interaktyvios pedagoginės sąveikos procese gebės planuoti, organizuoti, vertinti, analizuoti, dokumentuoti vaikų veiklą
  5. Gebės rūpintis psichine bei fizine vaiko sveikata, kurti sveiką, saugią, vaiko fizines ir psichines galias stimuliuojančią aplinką
  6. Atsižvelgdamas į vaiko ugdymo šeimoje specifiką, gebės įtraukti šeimą į aktyvią pedagoginę sąveiką.
  7. Objektyviai vertindamas savo galias profesinėje veikloje gebės reflektuoti ir sistemingai plėsti bendrąją kultūrinę, socialinę ir profesinę kompetenciją.
  8. Gebės naudotis informacinėmis komunikacijos priemonėmis, taisyklingai vartos gimtąją kalbą, bendraus užsienio kalba realioje ir virtualioje profesinėje veikloje.

Galimi darbdaviai: