Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

Studijų programos forma ir trukmė: nuolatinė (3 metai), ištęstinė (4 metai).

Studijų programą vykdo: Panevėžio kolegijos Socialinių mokslų fakultetas.

Kvalifikacinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija: Ugdymo mokslų profesinis bakalauras; pedagogo profesinė kvalifikacija.

Studijų programos apimtis kreditais: 180 ECTS kreditų.

Kodėl verta rinktis šią programą: Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo studijų programa skirta tiems, kurie myli vaikus, nori išmanyti jų ugdymo(si) procesą, siekia tapti profesionalais, gebančiais sėkmingai integruotis į darbo rinką ir pedagoginę visuomenę, tikisi įdomaus bei kūrybiško darbo. Šiuo metu ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai – labai paklausi profesija, tai rodo aukštas programos absolventų įsidarbinimo pagal įgytą išsilavinimą lygis.

Informacija stojantiesiems: Studentų priėmimas

Studijų kokybės vertinimo centro išvados: Peržiūrėkite čia

Dalykai

Studijuojami dalykai (nuolatinė studijų forma)

1 kursas 2 kursas 3 kursas
Bendrieji koleginių studijų dalykai
Profesinės kalbos kultūra. Saugus darbas ir civilinė sauga. Profesinė užsienio kalba. Verslumo pagrindai.
Studijų krypties dalykai
Ugdymo teorija ir praktika. Bendroji ir raidos psichologija. Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika. Vizualinė raiška. Aplinkos pažinimas. Vaiko sveikata ir higiena. Informacinės komunikacinės technologijos ir jų naudojimas ugdymo procese. Ugdymo programų modeliavimas. Specialioji pedagogika ir specialioji psichologija. Šeimos pedagogika ir psichologija. Vizualinė raiška. Matematikos pažinimas. Muzikinė ir teatrinė raiška. Vaiko kalbos ugdymas ir vaikų literatūra. Pedagoginių tyrimų metodologija. Pedagoginių studijų baigiamasis darbas. Dorinis ugdymas ir socialinių įgūdžių formavimas. Vaiko fizinio aktyvumo ugdymas. Renginių organizavimas. Teisė ir vaiko teisių apsauga. Švietimo vadyba ir profesinė etika.
Kolegijos nustatyti ir pasirenkami dalykai
PD1. PD2. A1 Edukacinių projektų vadyba / A1 Lyderystė ir komandos formavimas. A2 Judrieji žaidimai ir šokis vaikų darželyje / A2 Sportiniai žaidimai vaikų darželyje. A3 Tarpkultūrinis ugdymas / A3 Etnokultūra ir tautosaka.
Praktikos
Pažintinė Pedagogo asistento praktika. Integruota praktika ikimokyklinio ugdymo(si) grupėse. Integruota praktika priešmokyklinio ugdymo(si) grupėse. Baigiamoji praktika.
Baigiamasis darbas
Baigiamasis darbas.

Studijuojami dalykai (ištęstinė studijų forma)

1 kursas 2 kursas 3 kursas 4 kursas
Bendrieji koleginių studijų dalykai
Profesinės kalbos kultūra. Saugus darbas ir civilinė sauga. Profesinė užsienio kalba. Verslumo pagrindai.
Studijų krypties dalykai
Ugdymo teorija ir praktika. Bendroji ir raidos psichologija. Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika. Vizualinė raiška. Vaiko sveikata ir higiena. Informacinės komunikacinės technologijos ir jų naudojimas ugdymo procese. Ugdymo programų modeliavimas. Specialioji pedagogika ir specialioji psichologija. Šeimos pedagogika ir psichologija. Vizualinė raiška. Dorinis ugdymas ir socialinių įgūdžių formavimas Muzikinė ir teatrinė raiška. Vaiko kalbos ugdymas ir vaikų literatūra. Aplinkos pažinimas. Matematikos pažinimas. Vaiko kalbos ugdymas ir vaikų literatūra. Vaiko fizinio aktyvumo ugdymas. Švietimo vadyba ir profesinė etika. Pedagoginių tyrimų metodologija. Pedagoginių studijų baigiamasis darbas. Renginių organizavimas. Teisė ir vaiko teisių apsauga.
Kolegijos nustatyti ir pasirenkami dalykai
PD1. PD2. A1 Edukacinių projektų vadyba / A1 Lyderystė ir komandos formavimas. A2 Judrieji žaidimai ir šokis vaikų darželyje / A2 Sportiniai žaidimai vaikų darželyje. A3 Tarpkultūrinis ugdymas / A3 Etnokultūra ir tautosaka.
Praktikos
Pažintinė praktika. Pedagogo asistento praktika. Integruota praktika ikimokyklinio ugdymo(si) grupėse Integruota praktika priešmokyklinio ugdymo(si) grupėse. Baigiamoji praktika.
Baigiamasis darbas
Baigiamasis darbas.
Daugiau

Dėmesys praktikai: praktinius įgūdžius studentai tobulina profesinės veiklos praktikose, kurios atliekamos geriausiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose, įvairaus amžiaus vaikų grupėse.

Tarptautinių studijų galimybės: programos studentai turi galimybę studijuoti pagal ERASMUS studentų mainų programą.

Karjeros galimybės: absolventai baigę studijas galės dirbti visų tipų valstybinėse ir privačiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose, steigti vaikų užimtumo centrus, privačias ikimokyklinio ugdymo įstaigas, tęsti studijas Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose.

Studijų programos tikslas: parengti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoją, gebantį atsižvelgti į vaiko prigimtines galias, jo individualią patirtį ir poreikių kaitą, gebantį organizuoti kokybišką ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą(si) globalizacijos, socialinės įvairovės ir naujų technologijų kontekste.

Studijų rezultatai:
1. Žinos šiuolaikines ugdymo teorijas, švietimo tendencijas, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) strategijų, metodų, technologijų taikymą ugdymo(si) aplinkoje, pasiekimų vertinimo metodus.
2. Įgis žinių apie švietimo politikos kryptingumą, asmens ir visuomenės darnų vystymąsi, švietimo vadybą ir lyderystę, susipažins su ugdymą reglamentuojančiais dokumentais.
3. Gebės surasti ir analizuoti švietimo ir ugdymo mokslinę ir informacinę literatūrą, taikyti šiuolaikinius informacijos kaupimo, analizės ir sisteminimo būdus, atlikti profesinės veiklos tyrimus.
4. Gebės identifikuoti ir spręsti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo problemas, plėtoti tarpinstitucinį bendradarbiavimą.
5. Atpažins vaikų bendrus, individualius raidos dėsningumus, ypatumus ir raišką, įvertins specialiųjų ugdymo poreikių turinčių ir gabių vaikų ugdymo(si) poreikius ir individualizuos jų tenkinimo būdus
6. Gebės modeliuoti, individualizuoti, diferencijuoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinį, planuoti, organizuoti ugdymo procesą, atsižvelgiant į ugdymo(si) kontekstą.
7. Gebės taikyti vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo metodus, skatinti individualią ugdymosi pažangą, gebės ugdyti mokėjimo mokytis kompetenciją.
8. Gebės kurti saugią, tolerantišką ir saviraišką skatinančią ugdomąją aplinką, sudarys sąlygas vaikų vertybinių nuostatų, socialinių įgūdžių formavimui.
9. Gebės naudoti ugdymo procese įvairias ugdymo priemones, skaitmenines technologijas ir įrangą, taisyklingai vartoti lietuvių kalbą, bendrauti užsienio kalba profesinėje veikloje.
10. Gebės veikti bendradarbiaujant, dirbti komandoje, koordinuoti projektinę veiklą, dalyvauti profesinės bendruomenės tinkluose.
11. Gebės išlaikyti savo ir puoselėti ugdytinių kultūrinį identitetą bei pagarbą kultūrų įvairovei.
12. Gebės reflektuoti savo pedagoginę veiklą, apsibrėžti asmeninio tobulėjimo kryptis ir sistemingai plėsti savo bendrąsias bei specialiąsias kompetencijas; vadovausis socialinės atsakomybės vertybinėmis nuostatomis.

Atsiliepimai

D. Zakarauskaitė. Kolegija atveria langus pasirinkti

Susipažinkite su kolegijos ALUMNI – Daiva Zakarauskaite.

„Įgijau pradinio ugdymo specialybę. Kiekvienas studentas pasiima, kiek jam tuo laiku reikia. Aš buvau ta studentė, kuriai VISKAS buvo įdomu. Pradedant mokslais ir baigiant studentų atstovybėje keliamais klausimais. Kolegija atveria langus pasirinkti, ko Tau reikia, o durys atsidaro, jei tikrai trokšti įgyvendinti savo siekius praktikoje.“ (skaitykite plačiau)

A. Navakaitė. Džiaugiuosi, kad pasirinkau tokią prasmingą profesiją

„Būti vaikų darželio auklėtoja mane paskatino sesutės gimimas. Kadangi turiu mažą sesutę, turėjau realią patirtį prižiūrint vaikutį nuo pat gimimo, o po to sekė studijos, praktika bei darbas su vaikais,“- apie savo profesijos pasirinkimą pasakoja mūsų alumni Andželika Navakaitė. (skaitykite plačiau)

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE