Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Odontologinė priežiūra

Studijų programos forma ir trukmė: nuolatinė (N) (3 metai).

Studijų programą vykdo: Panevėžio kolegijos Biomedicinos mokslų fakultetas.

Kvalifikacinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija: Sveikatos mokslų profesinis bakalauras ir gydytojo odontologo padėjėjo profesinė kvalifikacija.

Studijų programos apimtis kreditais: 180 ECTS kreditų.

Kodėl verta rinktis šią programą: studijų programa skirta parengti gydytojo odontologo padėjėją. Įgiję gydytojo odontologo padėjėjo kvalifikaciją asmenys galės dirbti visuose odontologijos įstaigose, turinčiose galiojančią odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licenciją teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) ir (ar) burnos priežiūros paslaugas, kurias pagal teisės aktų reikalavimus kartu su gydytojais odontologais ar gydytojais odontologais specialistais turi teikti ir gydytojo odontologo padėjėjas.

Informacija stojantiesiems: Studentų priėmimas

Studijų kokybės vertinimo centro išvados: Peržiūrėkite čia

Dalykai

Studijuojami moduliai (dalykai)*

1 kursas 2 kursas 3 kursas
Bendrieji koleginių studijų moduliai (dalykai)
Modulis 1. Bioetika (Profesinė etika; Sveikatos teisės ir vadybos pagrindai; Mokslinio stiliaus pagrindai)
Studijų krypties moduliai (dalykai)
Modulis 2. Žmogaus anatomija (Anatomija, histologija ir fiziologija; Veido ir burnos organų anatomija) Modulis 6. Bendrieji klinikiniai dalykai (Vidaus ligos ir burnos patologija; Farmakologija; Biochemijos ir imunologijos pagrindai) Specialiųjų poreikių pacientų burnos priežiūra
Modulis 3. Ikiklinikiniai dalykai* (Odontologinė įranga ir medžiagos; Mikrobiologija ir užkrečiamųjų ligų profilaktika) Modulis 7. Slauga* (Slauga) Modulis 10. Ortopedinė odontologija ir ortodontija* (Ortopedinė odontologija, Ortodontija)
Pirmoji medicinos pagalba Profesinė užsienio kalba Mokslo taikomųjų tyrimų metodologija
Modulis 4. Sveikatos edukologija* (Bendravimo ir sveikatos psichologija; Sveikatos mokymas) Modulis 8. Organizacijų vadyba* (Odontologijos įstaigos administravimas ir vadyba; Sveikatos informatika ir statistika)
Modulis 5. Burnos ligų epidemiologija ir profilaktika Modulis 9. Klinikinė odontologija (Terapinė odontologija ir endodontologija; Burnos chirurgijos ir periodontologijos pagrindai)
Odontologinė pagalba vaikams Odontologinė radiologija
Asistavimo pagrindai ir ergonomika
Specializacijos / Alternatyviai pasirenkami moduliai (dalykai)
A1 Dantų ir burnos gleivinės ligos / Ūminės dantų ir burnos būklės A3 Asistavimas burnos chirurginių procedūrų metu / Reabiltacija ir fizioterapija odontologijoje
A2 Komandinis darbas odontologijoje / Lyderystė
Praktikos
Infekcijų kontrolė odontologijoje (Modulis 3) Stacionarizuotų pacientų burnos priežiūra (Modulis 7) Asistavimas odontologijoje (Modulis 10)
Burnos priežiūros mokymas (Modulis 4) Odontologijos kabineto darbo organizavimas (Modulis 8) Gydytojo odontologo padėjėjo veikla**
Kolegijos nustatyti laisvai pasirenkamieji dalykai
PD1 PD2
Baigiamasis egzaminas**, Baigiamasis darbas**

* Praktika integruota į modulio turinį
** Baigiamasis modulis

PD1, PD2 – laisvai pasirenkami moduliai (dalykai), nustatyti direktoriaus įsakymu.

A1, A2, A3 – alternatyviai pasirenkami moduliai (dalykai), kuriuos numato studijų krypties programos komitetas.

* Šis studijų planas taikomas nuo 2022 metų.

Daugiau

Dėmesys praktikai: praktinius įgūdžius studentai tobulina praktikų metu realioje aplinkoje ikimokyklinio ugdymo įstaigose, asmens sveikatos priežiūros įstaigose, odontologijos kabinetuose ir poliklinikose. Praktikos: VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinika, VšĮ Panevėžio miesto poliklinika, VšĮ Panevėžio rajono poliklinika, UAB ,,Panevėžio odontologai“, individualūs odontologijos kabinetai, klinikos (,,Dentavita“, ,,Odenta“, ,,Dentinus“, ,,Gelmidenta“, ,,Dentica“, ,,R.V.L.“, ,,Dentinas“, ,,Dentas“, ,,RA Dental“, ,,Denticus“ ir kt.).

Tarptautinių studijų galimybės: programos studentai turi galimybę studijuoti pagal ERASMUS  studentų mainų programą.

Karjeros galimybės: absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.

Studijų programos „Odontologinė priežiūra“ tikslas – parengti gydytojo odontologo padėjėją, gebantį administruoti darbo vietą bei asistuoti gydytojams odontologams, gydytojams odontologams specialistams ar burnos higienistams, savo kompetencijos ribose atlikti intraoralines procedūras ir burnos ligų prevenciją burnos higienos specialistą, gebantį savarankiškai teikti kvalifikuotas burnos priežiūros paslaugas, vertinti burnos sveikatos būklę, planuoti ir vykdyti švietėjišką bei profilaktinę veiklą, siekiant išvengti burnos ligų.

Studijų rezultatai:

 • Žinos nacionalinę, tarptautinę sveikatos priežiūros politiką, teisės aktus bei kitus dokumentus, reglamentuojančius gydytojo odontologo padėjėjo veiklą ir teiks profesinę informaciją savo kompetencijos ribose laikantis etikos principų.
 • Gebės rinkti, kaupti, analizuoti statistinius duomenis, rengti ir teikti ataskaitas bei pasiūlymus susijusius su taikomosios veiklos tyrimais.
 • Gebės bendrauti ir bendradarbiauti su sveikatos priežiūros ir kitais specialistais bei pacientais, jų artimaisiais sprendžiant burnos sveikatos problemas.
 • Gebės komunikuoti lietuvių bei užsienio kalba, prisitaikys prie naujų situacijų bei stiprins profesijos įvaizdį, rūpinsis jos verte ir reikšmingumu visuomenėje ir užtikrins įrodymais grįstos burnos priežiūros praktikos kokybę.
 • Gebės kritiškai vertinti savo profesinę praktiką, savarankiškai spręsti problemas, priimti sprendimus, suvoks mokymosi visą gyvenimą svarbą.
 • Gebės naudoti šiuolaikines technologijas ir informacines sistemas gydytojo odontologo padėjėjo praktikoje, tinkamai elgtis su konfidencialia informacija bei laikytis etikos principų.
 • Gebės dirbti su odontologijos įranga, instrumentais ir medžiagomis bei užtikrinti infekcijų kontrolę veiklos metu.
 • Gebės atpažinti burnos ir dantų ligas taikant skirtingus diagnostinius metodus bei pildyti profesinę dokumentaciją savo kompetencijos ribose.
 • Gebės asistuoti gydytojams odontologams, gydytojams odontologams specialistams ar burnos higienistams atliekant įvairias odontologinio gydymo ir burnos priežiūros procedūras.
 • Gebės atpažinti gyvybei pavojingos būklės atvejus, tinkamai į juos reaguoti ir suteikti būtinąją medicinos pagalbą.
 • Gebės dalyvauti sveikatos stiprinimo veikloje ir planuoti, koordinuoti bei kontroliuoti organizacinius odontologinės priežiūros procesus taikant šiuolaikines informacines technologijas.

Galimi darbdaviai: