Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Kokybės politika

Kokybę suprantame kaip įsipareigojimą užtikrinti ir nuolat gerinti kokybę visose veiklos srityse, įskaitant mokymo ir mokymosi procesus, studijų programas, tyrimus ir teikiamas paslaugas.

Kokybės ir aplinkos apsaugos politika

TARPTAUTINIS AKREDITAVIMAS

Kolegijos Kokybės vadybos sistema sertifikuota pagal tarptautinių standartų LST EN ISO 9001:2015 ir LST EN ISO 14001:2015 reikalavimus:

LST EN ISO 9001:2015 – Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai;
LST EN ISO 14001:2015 – Aplinkos apsaugos ir vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės.

Sistema taip pat suderinta ir atitinka EN ISO 21001:2018 Švietimo organizacijos. Švietimo organizacijų vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės.

Panevėžio kolegijos kokybės ir aplinkos apsaugos sistemos sertifikatai:

Kolegijos kokybės vadybos sistemą akredituoja ir prižiūri DNV – tai pasaulyje pirmaujanti tarptautinė sertifikavimo įstaiga teikianti vadybos sistemų sertifikavimo, rizikų valdymo ir kitas paslaugas.

VIDINIS KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS

Kolegijos vidinis kokybės užtikrinimas yra esminis veiksnys, siekiant institucijos veiklos efektyvumo ir sėkmės. Tai apima įvairius procesus ir veiksmus, skirtus užtikrinti aukštą akademinę kokybę, institucinę veiklą ir studentų gerovę. Dėmesys vidiniam kokybės užtikrinimui turi didelę įtaką ne tik mokymo kokybei, bet ir bendrai kolegijos reputacijai bei galimybei išlaikyti ir pritraukti talentingus studentus bei kokybiškus dėstytojus.

Kokybės užtikrinimo siekiama kiekviename lygmenyje: dėstytojo, studijų krypčių programų komiteto, fakulteto, administracijos, Kolegijos.

Institucijos veiklos kokybės užtikrinimas

Svarbi vidinio kokybės užtikrinimo sritis yra institucijos valdymo ir administravimo efektyvumas. Tinkama struktūra, efektyvus sprendimų priėmimas, atsakomybės paskirstymas ir komunikacija tarp vadovų ir darbuotojų leidžia kolegijai veikti sklandžiai ir efektyviai. Taip pat svarbu užtikrinti, kad kolegija laikosi atitinkamų teisės aktų ir kokybės standartų (žr. skyrelį Kokybės užtikrinimo dokumetai), kad būtų užtikrintas aukštas etinis ir profesinis veiklos lygis.

Kolegijoje veikia Kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistema (KAVS), kuri apima visą organizacijos veiklą ir yra nukreipta į stebėsenos organizavimą ir esminių Kolegijos veiklos sričių (studijos, taikomoji mokslo ir meno veikla, bendruomenė, infrastruktūra, valdymas) įsivertinimą (Panevėžio kolegijos veiklos strategija ir strateginis veiklos planas 2021–2026 m.), siekiant įgyvendinti išsikeltus kokybės tikslus ir nuolatinio šių veiklų tobulinimo.

KAVS sudaro Kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos aprašas, procedūrų aprašai, kuriuose yra nustatyti reikalavimai procesams, atsakomybė už atliekamus veiksmus, bei sąsajos su kitais vidaus ir išorės dokumentais.

KAVS koordinuoja, jos veiksmingumo nuolatinį gerinimą užtikrina vadovybės atstovas kokybei.

Kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos aprašas
Panevėžio kolegijos procesai
Panevėžio kolegijos strateginis planas 2021-2026

Studijų kokybės užtikrinimas

Pagrindinis prioritetas Kolegijoje yra teikiamas studijų kokybei. Nuolatinis programų atnaujinimas, siekimas atitikti šiuolaikinius mokymo ir verslo pasaulio poreikius padeda užtikrinti, kad studentai gauna reikalingas ir aktualius žinias bei įgūdžius savo karjerai.

Kolegijoje veikia vidinė studijų kokybės užtikrinimo sistema (VSKUS), kurios tikslas – užtikrinti studijų kokybę ir studijoms keliamų strateginių tikslų įgyvendinimą, puoselėti kokybės kultūrą. Joje pateikiamas Vidinės studijų kokybės užtikrinimo sistemos modelis ir kokybės politika, reglamentuojamas studijų programų kūrimas, vykdymas, stebėsena, atnaujinimas ir vertinimas, į studentus orientuoto mokymo ir mokymosi organizavimas, studijų eiga, studijų ištekliai, reikalavimai dėstytojų kvalifikacijos tobulinimui, informacijos valdymo, ir viešo informavimo procesai, nustatomi vertinimo kriterijai.

VSKUS modelis remiasi Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo nuostatomis ir gairėmis ESG 2015.
Studijų kokybės užtikrinimo sistemą koordinuoja, jos veiksmingumo nuolatinį gerinimą užtikrina direktoriaus pavaduotojas studijomis, vadovybės atstovas kokybei.

Vidinės studijų kokybės užtikrinimo sistemos vadovas

Nuolatinis tobulinimas

Nuolatinio tobulėjimo proceso siekiama pasitelkiant Demingo ciklą (PVĮK, angl. P-D-C-A)

Kokybės užtikrinimas remiasi nuolatiniu tobulėjimu ir visų suinteresuotųjų šalių įtraukimu:

 • Kolegijos strateginiame plane 2021-2026 m. aiškiai numatytas kokybės užtikrinimo ir gerinimo veiksmų įgyvendinimas, ypač mokymo, mokymosi, studijų programų ir tyrimų srityse.
 • Didinama kokybės kultūra, suaktyvinant Kolegijos dėstytojų, tyrėjų ir administracijos įsipareigojimą gerinti studijų ir tyrimų kokybę, o studentai tampa atsakingi už mokymosi rezultatus ir suteikia konstruktyvų grįžtamąjį ryšį.
 • Į vidinį ir išorinį kokybės užtikrinimo procesus įtraukiami išoriniai socialiniai dalininkai, kaip verslo ir kitų organizacijų atstovai, akademiniai partneriai ir kokybės agentūros.

Įsitraukimas į kokybės užtikrinimą

Panevėžio kolegijos socialiniai dalininkai (institucijos administracinis ir akademinis personalas, studentai, darbdaviai ) dalyvauja šiuose Kolegijos valdymo organuose ir komitetuose:

 • Kolegijos taryboje
 • Akademinėje taryboje
 • Kolegijos komitetuose, komisijose ir įvairiose darbo grupėse
 • Bakalauro baigiamųjų darbų/projektų gynimo komisijose
 • Naujų programų kūrimo grupėse
 • Studijų krypčių ir institucinio vertinimo savianalizės grupėse

IŠORINIS KOKYBĖS VERTINIMAS

Išorinis kolegijos veiklos kokybės vertinimas yra esminis procesas, padedantis įvertinti kolegijos veiklos efektyvumą ir atitiktį išoriniams kokybės standartams arba kriterijams. Tai svarbus žingsnis užtikrinant aukštą mokymo įstaigos reputaciją, skaidrumą ir pasitikėjimą tarp visuomenės, studentų ir darbdavių. Išorinis vertinimas padeda kolegijai išanalizuoti savo veiklą, identifikuoti stipriąsias ir silpnąsias puses, bei priimti tobulinimo sprendimus, kad būtų pasiekta geriausių rezultatų.

Institucijos vertinimas

Kolegija pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymą dėl Aukštųjų mokyklų ir užsienio valstybių aukštųjų mokyklų filialų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo, vertinamųjų sričių ir rodiklių patvirtinimo bei pagal Studijų kokybės vertinimo centro patvirtintą Aukštosios mokyklos veiklos vertinimo metodiką periodiškai dalyvauja išoriniame institucijos kokybės vertinime.

Aukštosios mokyklos veiklos kokybė vertinama pagal šias sritis:

 • Valdymas
 • Kokybės užtikrinimas
 • Studijų ir mokslo veikla
 • Poveikis regionui ir visos šalies raidai

Pasiruošimas akreditavimui Kolegijoje vykdomas pagal KAVS Institucinės savianalizės atlikimo procedūros aprašą PA 08.

Panevėžio kolegija 2022 m. buvo akredituota septyneriems metams.

Panevėžio kolegijos veiklos vertinimo išvados
Įsakymas dėl Panevėžio kolegijos akreditavimo

Studijų krypčių vertinimas

Studijų krypčių išorinis vertinimas ir akreditavimas atliekami vadovaujantis šiais teisės aktais: Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašas, vertinamosios sritys ir rodikliai, (patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro); Studijų krypčių išorinio vertinimo metodika (patvirtinta Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus).

Studijų krypčių kokybė vertinama pagal šias sritis.

 1. Studijų tikslai, rezultatai, turinys
 2. Mokslo (meno) ir studijų veiklos sąsajos
 3. Studentų priėmimas ir parama
 4. Studijavimas, studijų pasiekimai ir absolventų užimtumas
 5. Dėstytojai
 6. Studijų materialieji ištekliai
 7. Studijų kokybės valdymas ir viešinimas

Studijų krypčių/programų vertinimas ir pažangos ataskaitos

KOKYBĖS APKLAUSOS IR GRĮŽTAMASIS RYŠYS

Kokybės apklausos ir grįžtamasis ryšys yra labai svarbūs įrankiai, padedantys Kolegijai gerinti savo veiklą ir paslaugų teikimą, užtikrinti nuolatinį tobulėjimą, studentų, darbuotojų, socialinių partnerių pasitenkinimą.

Apklausos

Kokybės gerinimo tikslais siekiama užtikrinti nuolatinį grįžtamąjį ryšį iš vidinių ir išorinių socialinių dalininkų. Kiekvienais metais vykdomos apklausos pagal patvirtintą kokybės tyrimų / apklausų planą (aktyvi nuoroda – https://intranetas.panko.lt/kvs-dokumentai/). Apklausų procedūroje PA 10 nustatytu periodiškumu atliekamos šios su studijomis susijusios apklausos: studijų programos aktualumo (studijų programų poreikis ir atitikimas darbo rinkos reikalavimams, absolventų įsidarbinimas ir karjeros stebėsena); studijų ir jų organizavimo kokybės (studentų adaptacija; dalyko ir jo dėstymo kokybė; studijų programos ir studijų organizavimo kokybė); baigiamojo vertinimo organizavimas; profesinės praktikos kokybė.

AKADIS (akademinės informacijos) ir MOODLE sistemose visa akademinė bendruomenė (studentai, dėstytojai) gali išsakyti savo mintis, pageidavimus ir pastebėjimus nuolat veikiančiame aktyviame lange, kurio informacija analizuojama ir atitinkamai imamasi veiksmų.

Visos kitos atskirų Kolegijos padalinių atliekamos apklausos vykdomos pagal poreikius.

Studentų apklausos apie studijų kokybę rezultatai

Grįžtamasis ryšys

Grįžtamojo ryšio studentams užtikrinimas vykdomas skelbiant jų pastebėjimų ir pageidavimų įgyvendinamą Kolegijos tinklalapyje, aptariant susitikimuose.

Jūs sakėte, mes padarėme

KOKYBĖS UŽTIKRINIMO DOKUMENTAI

Kolegijos veiklos kokybės užtikrinimas ir nuolatinis tobulinimas grindžiamas aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo nuostatomis, kurias reglamentuoja nacionaliniai teisės aktai (LR Mokslo ir studijų įstatymas, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Studijų kokybės vertinimo centro poįstatyminiai teisės aktai ir tarptautiniai reikalavimai, esmines Europos aukštojo mokslo erdvės (EAME) ir Europos mokslinių tyrimų erdvės (EMTE) nuostatos, Bolonijos proceso ir kiti aktualūs dokumentai.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE