(8 45) 46 03 22, (8 645) 04866

Bendrosios praktikos slauga

Studijų programos forma ir trukmė: nuolatinė (3,5 metų).

Studijų programą vykdo: Panevėžio kolegijos Biomedicinos mokslų fakultetas.

Kvalifikacinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija: Sveikatos mokslų profesinis bakalauras ir bendrosios praktikos slaugytojo profesinė kvalifikacija.

Studijų programos apimtis kreditais: 210 ECTS kreditų.

Kodėl verta rinktis šią programą: studijų programa skirta parengti slaugytoją. Įgiję bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikaciją asmenys galės dirbti pirminio, antrinio ir tretinio lygio sveikatos priežiūros įstaigose, krašto apsaugos ir vidaus reikalų sistemos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, socialinių paslaugų institucijose – įvairaus amžiaus sveikų ir neįgaliųjų žmonių globos namuose, privačiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

2019 m. priėmimas į nuolatinę studijų formą nuo Birželio 1 d. bendruoju priėmimu arba tiesiogiai.
Daugiau informacijos: Studijų programos 2019 m.

 

Studijuojami dalykai*

1 kursas 2 kursas 3 kursas 4 kursas
Bendrieji koleginių studijų dalykai
Saugus darbas ir civilinė sauga Profesinė užsienio kalba
Verslumo pagrindai
Informacinės technologijos
Studijų krypties dalykai
Bioetika ir teisės pagrindai Gerontologija ir geriatrinė slauga Chirurginė slauga
Mikrobiologija ir infekcijų kontrolė Farmakologija Psichikos sveikatos slauga
Anatomija,  fiziologija ir bendroji patologija Biochemijos, biofizikos ir radiologijos pagrindai Slaugos taikomieji tyrimai
Bendroji slauga Bendravimo ir medicinos psichologija Bendruomenės slauga ir sveikatos ugdymas
Lotynų kalba Terapinė slauga Būtinoji medicinos pagalba ir intensyvioji slauga
Akušerinė slauga ir šeimos sveikata Fizinė medicina ir reabilitacija
Vaikų sveikatos priežiūra ir slauga
Praktikos
Vaikų sveikatos priežiūra Geriatrinė slauga Chirurginė slauga Baigiamoji praktika
Akušerinė slauga Terapinė slauga Psichikos sveikatos slauga
    Vaikų slauga    Bendruomenės slauga
   Būtinoji medicinos pagalba ir intensyvioji slauga
Kolegijos nustatyti arba studento pasirenkamieji dalykai
PD1 PD2
A1 Sveikatos vadyba / Lyderystės ugdymas
Baigiamasis egzaminas, Baigiamasis darbas 

PD1, PD2 – laisvai pasirenkami bendrakoleginiai dalykai, numatyti direktoriaus įsakymu.

A1 – alternatyviai pasirenkami dalykai, kuriuos numato studijų programos komitetas.

* Šis studijų planas taikomas nuo 2018 metų.

Dėmesys praktikai:  praktinius įgūdžius studentai tobulina praktikų metu realioje aplinkoje įvairiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose bei pacientų namuose. Partneriai: VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė, VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė, VšĮ Panevėžio miesto poliklinika, VšĮ Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stotis, VšĮ Panevėžio Šv. Juozapo globos namai, šeimos klinikos Panevėžio mieste (VšĮ Panevėžio rajono poliklinika, UAB Kniaudiškių šeimos klinika, VšĮ Aukštaičių šeimos klinika, UAB Staniūnų g. šeimos gydytojų centras, UAB Panevėžio centro šeimos klinika ir kt.) bei kitos respublikos asmens sveikatos priežiūros įstaigos.

 Tarptautinių studijų galimybės: programos studentai turi galimybę studijuoti pagal ERASMUS  studentų mainų programą.

 Karjeros galimybės: absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas. Absolventas gali tęsti mokymąsi pagal neformaliojo švietimo specializuotų slaugos sričių programas: „Anestezija ir intensyvioji slauga“, „Bendruomenės slauga“, „Operacinės slauga“, „Psichikos sveikatos slauga“, „Skubioji medicinos pagalba“ ir „Anestezija“.

 Studijų programos „Bendrosios praktikos slauga“ tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos slaugos specialistą, gebantį  holistiniu požiūriu visuose slaugos proceso etapuose slaugyti įvairaus amžiaus sveiką ar sergantį asmenį, šeimą ir bendruomenę, demonstruoti kritinį mąstymą, socialinį atsakingumą, savarankiškumą, mokantį dirbti komandoje bei vystyti  mokslo ir praktikos įrodymais grįstą slaugos praktiką.

 Studijų rezultatai:

 • Žino nacionalinę ir tarptautinę sveikatos politiką, teisės aktus bei slaugos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikia profesinę informaciją savo kompetencijos ribose.
 • Geba kritiškai sisteminti ir integruotai taikyti gamtos, biomedicinos, socialinių, humanitarinių mokslų žinias priimant sprendimus asmens, šeimos bei bendruomenės sveikatos praktikoje.
 • Geba atlikti į slaugos praktiką orientuotus tyrimus bei  taikyti tyrimų įrodymais grįstą praktiką slaugos problemoms spręsti.
 • Geba nustatyti slaugos poreikius, problemas ir suplanuoti slaugą įvairaus amžiaus asmenims.
 • Geba parinkti bei atlikti slaugos veiksmus ir procedūras esant tam tikroms profesinės veiklos situacijoms.
 • Geba teikti būtinąją (pirmąją ir skubiąją) medicinos pagalbą gyvybei pavojingų būklių ir traumų metu.
 • Geba vertinti slaugos rezultatus taikant administravimo principus praktinėje veikloje.
 • Geba ugdyti įvairaus amžiaus pacientų, jų šeimos narių bei bendruomenės sveikos gyvensenos įgūdžius atsižvelgiant į sveikatos mokymosi poreikius.
 • Geba dirbti komandoje, bendradarbiauti su sveikatos priežiūros ir kitais specialistais, bendrauti su pacientais ir jų artimaisiais sprendžiant asmens sveikatos problemas.
 • Geba sklandžiai ir įtaigiai reikšti savo mintis žodžiu ir raštu, efektyviai komunikuoti profesinėje aplinkoje lietuvių bei užsienio kalba.
 • Geba planuoti ir analizuoti savo profesinę veiklą, nuolat mokytis bei tobulėti atsižvelgiant į mokslo ir technikos pažangą.

Galimi darbdaviai:

Keisti šrifto dydį