Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Bendrosios praktikos slauga

Studijų programos forma ir trukmė: nuolatinė (N) (3,5 metų).

Studijų programą vykdo: Panevėžio kolegijos Biomedicinos mokslų fakultetas.

Kvalifikacinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija: Sveikatos mokslų profesinis bakalauras ir bendrosios praktikos slaugytojo profesinė kvalifikacija.

Studijų programos apimtis kreditais: 210 ECTS kreditų.

Kodėl verta rinktis šią programą: studijų programa skirta parengti bendrosios praktikos slaugytoją. Įgiję bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikaciją asmenys galės dirbti pirminio, antrinio ir tretinio lygio sveikatos priežiūros įstaigose, krašto apsaugos ir vidaus reikalų sistemos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, socialinių paslaugų institucijose – įvairaus amžiaus sveikų ir neįgaliųjų žmonių globos namuose, privačiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

Informacija stojantiesiems: Studentų priėmimas

Studijų kokybės vertinimo centro išvados: Peržiūrėkite čia

Dalykai

Studijuojami moduliai (dalykai)*

1 kursas 2 kursas 3 kursas 4 kursas
Bendrieji koleginių studijų moduliai (dalykai)
Modulis 1. Bioetika (Profesinė etika; Sveikatos teisės ir vadybos pagrindai; Mokslinio stiliaus pagrindai)
Studijų krypties moduliai (dalykai)
Mikrobiologija ir infekcijų kontrolė Modulis 6. Profesinė komunikacija (Bendravimo ir sveikatos psichologija; Tarpkultūrinė komunikacija slaugos praktikoje) Modulis 9. Psichikos sveikatos slauga* (Psichikos sveikatos slauga)
Modulis 2. Anatomija, fiziologija ir bendroji patologija Sveikatos mokymas Modulis 10. Būtinoji medicinos pagalba ir intensyvioji* (Būtinoji medicinos pagalba ir intensyvioji slauga)
Modulis 3. Bendroji slauga Klinikiniai laboratoriniai ir biocheminiai tyrimai Modulis 11. Bendruomenės slauga* (Bendruomenės slauga; Paliatyvioji slauga)
Farmakologijos pagrindai Informacinės technologijos Modulis 12. Chirurginė slauga* (Chirurginė slauga)
Modulis 4. Vaikų slauga* (Vaikų sveikatos priežiūra ir slauga) Modulis 7. Terapinė slauga* (Terapinė slauga; Odos ir infekcinėmis ligomis sergančiųjų slauga) Slaugos taikomieji tyrimai
Modulis 5. Geriatrinė slauga* (Gerontologija ir geriatrinė slauga) Modulis 8. Akušerinė ir ginekologinė slauga* (Akušerinė ir ginekologinė slauga)
Fizinė medicina ir reabilitacija
Specializacijos / Alternatyviai pasirenkami moduliai (dalykai)
A1 Profesinė užsienio kalba (Anglų k., Rusų k., Vokiečių k.) (Modulis 6)
A2 Verslumo pagrindai / Lyderystė
Praktikos
Vaikų sveikatos priežiūros ir slaugos praktika (Modulis 4) Terapinės slaugos praktika (Modulis 7) Psichikos sveikatos slaugos praktika (Modulis 9) Baigiamoji praktika**
Geriatrinės slaugos praktika (Modulis 5) Akušerinės ir ginekologinės slaugos praktika (Modulis 8) Būtinosios medicinos pagalbos ir intensyviosios slaugos praktika (Modulis 10)
Bendruomenės slaugos praktika (Modulis 11)
Chirurginės slaugos praktika (Modulis 12)
Kolegijos nustatyti laisvai pasirenkamieji dalykai
PD1 PD2
Baigiamasis darbas** 

* Praktika integruota į modulio turinį
** Baigiamasis modulis

PD1, PD2 – laisvai pasirenkami moduliai (dalykai), nustatyti direktoriaus įsakymu.

A1, A2 – alternatyviai pasirenkami moduliai (dalykai), kuriuos numato studijų krypties programos komitetas.

* Šis studijų planas taikomas nuo 2022 metų.

Daugiau

Programos išskirtinumai: 

 • Specialybės modulius (dalykus) dėsto dėstytojai, vykdantys praktinę veiklą.
 • Beveik pusė programos apimties sudaro praktinė veikla išorės įstaigose.
 • Plačios įsidarbinimo galimybės.

Dėmesys praktikai:  praktinius įgūdžius studentai tobulina praktikų metu realioje aplinkoje įvairiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose bei pacientų namuose. Partneriai: VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė, VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė, VšĮ Panevėžio miesto poliklinika, VšĮ Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stotis, VšĮ Panevėžio Šv. Juozapo globos namai, šeimos klinikos Panevėžio mieste (UAB Kniaudiškių šeimos klinika, VšĮ Aukštaičių šeimos klinika, UAB Staniūnų g. šeimos gydytojų centras, UAB Panevėžio centro šeimos klinika ir kt.) bei kitos respublikos asmens sveikatos priežiūros įstaigos.

 Tarptautinių studijų galimybės: programos studentai turi galimybę studijuoti pagal ERASMUS  studentų mainų programą.

 Karjeros galimybės: absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.

 Studijų programos „Bendrosios praktikos slauga“ tikslas – parengti slaugytojus, gebančius pagal kompetenciją inovatyviai ir kokybiškai organizuoti, ir įgyvendinti pacientų slaugą bei mokymą, vertinti slaugymo veiksmingumą, tausoti pacientų sveikatą ir rūpintis ja, bendradarbiauti su kitų įstaigų, farmacijos bei sveikatos priežiūros specialistais, dalyvauti vykdant slaugos mokslo taikomuosius tyrimus ir plėtoti slaugos praktiką.

 Studijų rezultatai:

 • Žino nacionalinę ir tarptautinę sveikatos politiką, teisės aktus bei slaugos veiklą reglamentuojančius dokumentus.
 • Geba taikyti socialinių, slaugos ir kitų mokslų žinias asmens, šeimos bei bendruomenės sveikatos priežiūroje.
 • Geba atlikti taikomuosius slaugos tyrimus ir taikyti mokslo bei praktikos įrodymais grįstas žinias slaugos problemoms spręsti.
 • Geba nustatyti slaugos poreikius, suplanuoti ir organizuoti bei įvertinti slaugą įvairaus amžiaus asmenims.
 • Geba nustatyti įvairių veiksnių poveikį asmens, šeimos bei bendruomenės slaugai.
 • Geba parinkti, atlikti slaugos veiksmus ir procedūras bei vertinti jų rezultatus remiantis holistiniu požiūriu į sveikatą.
 • Geba savarankiškai inicijuoti pirmąją ir skubiąją pagalbą ūmių būklių, krizių bei nelaimių atvejais.
 • Geba mokyti įvairaus amžiaus pacientus, jų šeimos narius bei bendruomenę tausoti sveikatą ir ja rūpintis.
 • Geba bendrauti ir bendradarbiauti su pacientais, jų artimaisiais bei sveikatos priežiūros ir kitais specialistais, sprendžiant asmens sveikatos problemas savo kompetencijos ribose.
 • Geba komunikuoti profesinėje aplinkoje pripažįstant asmenų įvairovę ir tarpkultūrinius skirtumus.
 • Geba suprasti profesinės atsakomybės ir mokymosi visą gyvenimą svarbą bei tobulėti vadovaujantis mokslo įrodymais grįsta slaugos praktika.
 • Geba savarankiškai užtikrinti slaugos kokybę, planuoti ir analizuoti savo profesinę veiklą.
Atsiliepimai

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE