Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Buhalterinė apskaita

Studijų programos forma ir trukmė: nuolatinė (N) (3 metai), ištęstinė nuotolinė* (IN) (4 metai).

Studijų programą vykdo: Panevėžio kolegijos Socialinių mokslų fakultetas.

Kvalifikacinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija: Verslo vadybos profesinis bakalauras.

Studijų programos apimtis kreditais: 180 ECTS kreditų.

*ištęstinėse nuotolinėse studijose akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis pagal sesijinį/nuotolinį studijų tvarkaraštį. Įžanginė sesija vykdoma nuotoliniu būdu, o egzaminų sesija mišriu būdu. Tiesioginiuo kontakto būdu vykdomi galutiniai atsiskaitymai organizuojant šeštadieniais. Išorinės praktikos organizuojamos tiesioginio kontakto būdu. 

Informacija stojantiesiems: Studentų priėmimas

Studijų kokybės vertinimo centro išvados: Peržiūrėkite čia

Dalykai

Studijuojami dalykai (nuolatinės studijos)*

1 kursas 2 kursas 3 kursas
Bendrieji koleginių studijų dalykai
Saugus darbas ir civilinė sauga Profesinė užsienio kalba
Sociologija Verslumo pagrindai
Studijų krypties dalykai
Praktinė informatika Kompiuterinis dokumentų apdorojimas Valdymo apskaita
Profesinės kalbos kultūra ir dokumentų valdymas Finansinė apskaita+K Kompiuterizuota apskaita
Ekonomikos pagrindai Finansai Auditas
Teisė Mokesčiai Finansinė analizė (+ Kursinis darbas)
Psichologija Įmonių ekonomika Viešojo sektoriaus apskaita-Viešas administravimas A1
Žemės ūkio apskaita-Žemės ūkio politika A1
Profesinė etika Viešieji pirkimai A2
Draudimas A2
Taikomoji matematika Finansų rinkos A3
Asmeninių finansų valdymas A3 (anglų kalba)
Apskaitos pagrindai
Vadybos ir marketing pagrindai
Statistika
Kolegijos nustatyti ir pasirenkami dalykai
PD1
PD2
Profesinės veiklos praktikos
Pažintinė praktika (verslo) įmonėje Verslumo ugdymo praktika (IB) Baigiamoji praktika
Praktika Apskaita įmonėse
Baigiamasis projektas

 

Studijuojami dalykai (ištęstinės studijos)*

1 kursas 2 kursas 3 kursas 4 kursas
Bendrieji koleginių studijų dalykai
Saugus darbas ir civilinė sauga Profesinė užsienio kalba
Sociologija Verslumo pagrindai
Studijų krypties dalykai
Praktinė informatika Vadybos ir marketingo pagrindai Finansinė apskaita+K Valdymo apskaita
Profesinės kalbos kultūra ir dokumentų valdymas Kompiuterinis dokumentų apdorojimas Įmonių ekonomika Auditas
Ekonomikos pagrindai Finansinė apskaita+K Finansai Finansinė analizė (+ Kursinis darbas)
Teisė Mokesčiai Kompiuterizuota apskaita Viešojo sektoriaus apskaita – Viešas administravimas A1
Žemės ūkio apskaita – Žemės ūkio politika A1
Psichologija Viešojo sektoriaus apskaita – Viešas administravimas A1
Žemės ūkio apskaita – Žemės ūkio politika A1
Finansų rinkos A3
Asmeninių finansų valdymas A3 (anglų kalba)
Profesinė etika Viešieji pirkimai A2
Draudimas A2
Taikomoji matematika
Apskaitos pagrindai
Statistika
Kolegijos nustatyti ir pasirenkami dalykai
PD1
PD2
Profesinės veiklos praktikos
Pažintinė praktika (verslo) įmonėje Verslumo ugdymo praktika (IB) Baigiamoji praktika
Praktika Apskaita įmonėse
Baigiamasis projektas

 

PD1 – laisvai pasirenkami bendrakoleginiai dalykai, numatyti direktoriaus įsakymu.
A1, 2… – alternatyviai pasirenkami dalykai, kuriuos numato studijų programos komitetas.
* Šis studijų planas taikomas nuo 2018 metų.

Daugiau

Dėmesys praktikai: Studijų programos studentai dažniausiai atlieka praktikas šiose įmonėse: UAB „Tik apskaita“, UAB „Verslo kodas“, UAB „Apskaitos ir verslo paslaugų biuras“, UAB „Sabilė pactum“, UAB „Panevėžio būtų ūkis“, UAB „Aulaukis“.

Tarptautinių studijų galimybės: programos studentai turi galimybę studijuoti pagal ERASMUS  studentų mainų programą.

Karjeros galimybės: Absolventai baigę studijas galės dirbti įmonių, įstaigų ir organizacijų buhalterinės apskaitos tarnybose, steigti buhalterinių paslaugų įmones ir teikti buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas.

Studijų programos  tikslas: Studijų programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos buhalterius, gebančius organizuoti ir tvarkyti ūkio subjekto buhalterinę apskaitą, analizuoti ūkio subjekto veiklos finansinius  rezultatus, rengti  biudžetus, kontroliuoti ūkinius procesus nuolat mokytis besikeičiančios globalios aplinkos sąlygomis.

Studijų programos rezultatai:

 1. Žino pamatines teorijas, įgalinančias suprasti išorinius (mikro ir makroekonominius, politinius, socialinius, kultūrinius, teisinius, informacinius, gamtos ir kitus) ir vidinius (žmogiškuosius, technologinius, finansinius, informacinius ir kitus) organizacijų aplinkos veiksnius, valdymo ir vertinimo metodus;
 2. Žino bendruosius ekonomikos, vadybos, finansų ir apskaitos mokslų principus ir supranta jų taikymo ypatumus apskaitos srities praktinėje veikloje;
 3. Supranta finansų sistemos struktūrą, finansų rinkų tipus ir paskirtį, viešojo ir privataus sektorių finansų ir apskaitos funkcijas;
 4. Geba rinkti ir analizuoti duomenis, reikalingus apskaitos profesinės veiklos ir naujovių diegimo problemoms spręsti;
 5. Geba naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, taikyti efektyvius tyrimo metodus ir modelius, kryptingai kaupdamas informaciją apskaitos klausimams nagrinėti;
 6. Žino buhalterių profesionalų etikos kodekso nuostatų taikymo principus ir geba jais vadovautis. Tinkamai taiko apskaitą reglamentuojančius teisės aktus, tarptautinius finansinės atskaitomybės ir nacionalinius apskaitos standartus bei kitus norminius dokumentus;
 7. Supranta apskaitos politikos formavimo principus ir tikslus, geba tinkamai parinkti apskaitos metodus ir adaptuoja konkrečiai organizacijai tinkamą apskaitos politiką, ją įgyvendina bei kontroliuoja jos teisėtumą;
 8. Geba planuoti, organizuoti ir vykdyti praktines veiklas apskaitos profesinėse srityse, savarankiškai pasirinkti ir naudoti informacines technologijas, specialias kompiuterines apskaitos programas, jomis apdoroti apskaitos informaciją;
 9. Geba įforminti ūkines operacijas, remdamasis teisinę galią turinčiais dokumentais, ir kontroliuoti jų teisėtumą; tvarkyti organizacijų ir fizinių asmenų apskaitą: apskaityti ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, nuosavą kapitalą, mokėtinas sumas ir įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas, atlikti ataskaitinių metų pabaigos apskaitos procedūras, parengti finansinių ataskaitų rinkinį, statistinę atskaitomybę, deklaruoti mokesčius, taikyti vidaus kontrolės sistemą;
 10. Geba apibendrinti, analizuoti ir sisteminti organizacijos finansinių ataskaitų duomenis, vertinti finansinės būklės ir veiklos rezultatus, teikti siūlymus valdymo, finansavimo, investavimo ir kitais klausimais; geba rengti organizacijos biudžetą, verslo planą ar projektą, pagrįsti išteklių panaudojimo efektyvumą ir įvertinti riziką;
 11. Geba efektyviai ir tolerantiškai bendrauti su specialistais ir kitais asmenimis spręsdamas profesinės veiklos uždavinius, perteikti žinias ir supratimą vadovaudamasis profesine etika ir pilietiškumu;
 12. Geba atsakingai, kritiškai, nuosekliai reikšti mintis, iškelti problemas ir jas spręsti, lanksčiai, nestereotipiškai vertinti reiškinius, siekdamas visapusiško pažinimo;
 13. Geba savarankiškai tobulintis profesinės veiklos srityje per visą gyvenimą trunkantį mokymąsi, domisi naujovėmis, taip pat ir mokslo pažangia patirtimi, suvokia moralinę atsakomybę už savo veiklos rezultatų poveikį visuomenės, ekonomikos, kultūros raidai, gerovei ir aplinkai;
 14. Geba vykdyti įvairią projektinę, kūrybingumu, saviraiška, novatoriškumu grindžiamą veiklą kintančioje aplinkoje.

Galimi darbdaviai: