(8 45) 46 03 22, (8 645) 04866

Kineziterapija

Studijų programos forma ir trukmė: nuolatinė (3 metai).

 Studijų programą vykdo: Panevėžio kolegijos Biomedicinos mokslų fakultetas.

 Kvalifikacinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija: Sveikatos mokslų profesinis bakalauras ir kineziterapeuto profesinė kvalifikacija.

 Studijų programos apimtis kreditais: 180 ECTS kreditų.

 Kodėl verta rinktis šią programą: studijų programa skirta parengti kineziterapeutą. Įgiję kineziterapeuto kvalifikaciją asmenys galės dirbti visų sveikatos priežiūros lygmenų asmens sveikatos priežiūros ir reabilitacijos įstaigose, mokyklose, specializuotose vaikų ugdymo ir globos įstaigose, sveikatingumo bei sporto centruose.

2020 m. priėmimas į nuolatinę studijų formą nuo Birželio 1 d. bendruoju priėmimu arba tiesiogiai.

Studijuojami dalykai*

1 kursas 2 kursas 3 kursas
Bendrieji koleginių studijų dalykai
Saugus darbas ir civilinė sauga Profesinė užsienio kalba
Verslumo pagrindai  Sociologija
Studijų krypties dalykai
Bioetika ir teisės pagrindai Masažas Neurologinė kineziterapija
Anatomija, fiziologija ir bendroji patologija Kineziterapinis ištyrimas ir kineziterapijos metodikos Ginekologinė, akušerinė ir pediatrinė kineziterapija
Informacinės technologijos Vidaus ligų ir geriatrinė kineziterapija
Bendravimo ir medicininė psichologija Mokslo taikomųjų tyrimų metodologija
Bendroji ir specialioji retorika Traumatologinė, ortopedinė ir chirurginė kineziterapija
   Fizinis aktyvumas ir sveikata    Fizinė medicina ir reabilitacija
Pirmoji medicinos pagalba Dietetikos pagrindai
Biomechanika ir kineziologija
Bendroji kineziterapija
Praktikos
Įvado į specialybę praktika Kineziterapeuto veiklos praktika Klinikinės kineziterapijos praktika
Baigiamoji praktika ir supervizija
Kolegijos nustatyti arba studento pasirenkamieji dalykai
Verslo imitacija A1 Kinezioteipavimas / Kinezitarapija sporte
 PD1  PD2
Baigiamasis egzaminas, Baigiamasis darbas

PD1, PS2 – laisvai pasirenkami bendrakoleginiai dalykai, numatyti direktoriaus įsakymu.

A1 – alternatyviai pasirenkami dalykai, kuriuos numato studijų programos komitetas.

* Šis studijų planas taikomas nuo 2018 metų.

Dėmesys praktikai: praktinius įgūdžius studentai tobulina praktikų metu realioje aplinkoje asmens sveikatos priežiūros, reabilitacijos, ugdymo ir socialinės rūpybos įstaigose. Partneriai: VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė, VšĮ Fizinės medicinos ir reabilitacijos centras, Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjunga, Panevėžio miesto neįgaliųjų draugija, VšĮ ,,Dailusis ornamentas“, VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė, VšĮ Panevėžio Šv. Juozapo globos namai, UAB Sveikatingumo centras ,,Tropikų saulė“, UAB Sveikatingumo centras ,,Energetikas“, Panevėžio specialioji mokykla-daugiafunkcis centras, Panevėžio ,,Šviesios“ specialiojo ugdymo centras, UAB VIA UNICA ENTD SPA LIETUVA bei kitos respublikos gydymo ir reabilitacijos įstaigos.

 Tarptautinių studijų galimybės: programos studentai turi galimybę studijuoti pagal ERASMUS  studentų mainų programą.

 Karjeros galimybės: absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.

 Studijų programos „Kineziterapija“ tikslas – parengti kineziterapeutą, gebantį dirbti savarankiškai ir/arba komandoje su reabilitacijos specialistais, teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, vadovaujantis holistiniu požiūriu, tiriant ir vertinant asmens funkcinę bei fizinę būklę, siekti didžiausio funkcinio aktyvumo, kompensuoti negalią, užtikrinti sveikatos priežiūrą ir prevenciją bei vystyti mokslu pagrįstą praktiką profesinėje veikloje.

Studijų rezultatai:

 • Žino žmogaus teises ir nacionalinę sveikatos priežiūros ir reabilitacijos politiką, teisės aktus bei kineziterapeuto veiklą reglamentuojančius dokumentus.
 • Žino taikomųjų tyrimų metodologijos pagrindus ir etikos principus taikant kliento ar paciento kineziterapinio ištyrimo, vertinimo ir gydymo metodus įvairiuose amžiaus tarpsniuose.
 • Geba atlikti mokslo taikomuosius tyrimus, interpretuoti, analizuoti, apibendrinti ir pristatyti rezultatus.
 • Geba taikyti mokslo ir tyrimų įrodymais grįstą praktiką sprendžiant reabilitacijos srities problemas bei plėtoti inovacinę profesinę veiklą.
 • Geba įvertinti klientą ar pacientą, parinkti ir taikyti funkcinio bei fizinio ištyrimo metodus, nustatyti kineziterapinę diagnozę, numatyti darbo proceso rezultatus ir prognozę bei pildyti ir analizuoti profesinę dokumentaciją.
 • Geba analizuoti ir kritiškai vertinti problemas, susijusias su asmens psichosocialine, pažintine, emocine, fizine būkle ir disfunkcija.
 • Geba sudaryti ir kompleksiškai taikyti kineziterapijos programas, vadovauti kineziterapijos procedūroms bei kartu su klientu ar pacientu, jo šeimos nariais vertinti ir analizuoti profesinės veiklos rezultatus.
 • Geba dirbti komandoje, vykdyti prevencinę veiklą bei integruoti mokslu grįstus tyrimus ir praktiką savo profesinėje veikloje.
 • Geba bendradarbiauti ir bendrauti lietuvių bei užsienio kalbomis su reabilitacijos, sveikatos priežiūros specialistais, klientais ar pacientais, jų artimaisiais laikantis profesinės etikos principų.
 • Geba savo profesinėje veikloje generuoti inovatoriškas idėjas, prisitaikyti prie naujų situacijų bei stiprinti kineziterapijos profesijos įvaizdį.
 • Geba savarankiškai vertinti, veikti ir priimti sprendimus remiantis kritiniu, moksliniu bei mokymosi visą gyvenimą požiūriu.
 • Geba naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis kineziterapeuto praktikoje bei rūpintis savo profesinės savimonės stiprinimu.

Galimi darbdaviai:

Keisti šrifto dydį