Studentų priėmimas: tel. 8 607 96 156

Kompiuterinės valdymo sistemos

Studijų programos forma ir trukmė: nuolatinė (3 metai), nuolatinė sesijinė (3 metai).

Studijų programą vykdo: Panevėžio kolegijos Technologijos mokslų fakultetas.

Kvalifikacinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija: inžinerijos mokslų profesinis bakalauras.

Studijų programos apimtis kreditais: 180 ECTS kreditų.

Kodėl verta rinktis šią programą? Ši studijų programa skirta tiems, kurie nori organizuoti elektroninių kompiuterinių sistemų diegimo, eksploatavimo, projektavimo darbus, nustatyti kompiuterinės įrangos gedimų priežastis ir jų pašalinimo galimybes, dirbti kompiuterinėmis projektavimo programomis, rinkti duomenis, perteikti informaciją, idėjas. Darbo vieta galėtų tapti įvairios įmonės, pradedant nuo kompiuterių sistemų, kompiuterių tinklų, išmaniųjų įrenginių aptarnavimo iki įvairiausių elektroninių valdymo sistemų priežiūros.

Informacija stojantiesiems: Studentų priėmimas

Studijų kokybės vertinimo centro išvados: Peržiūrėkite čia

Studijuojami dalykai
1 kursas 2 kursas 3 kursas
Bendrieji koleginių studijų dalykai
Profesinė užsienio kalba Verslumo pagrindai Profesinės kalbos kultūra Taikomieji tyrimai
Studijų krypties dalykai
Praktinė informatika, Elektrotechnika, technologiniai matavimai Fizika Taikomoji matematika Medžiagotyra Kompiuterių architektūra ir organizavimas Elektronika Mikroprocesoriai Programavimas Kompiuterinė grafika Aplinkos ir žmonių sauga Įterptinės sistemos Kompiuterių tinklai Teisės pagrindai Skaitmeninės valdymo sistemos Debesų kompiuterijos technologijos Medijų technologijos Kokybės vadyba A1 Projektų vadyba A2 Ekonomika Daiktų Internetinės technologijos, A1 Išmaniųjų įrenginių technologijos A2 Ergonomika ir profesinė etika Automatikos valdymo sistemos Elektroninių sistemų projektavimas Kompiuterių sistemų administravimas
Kolegijos nustatyti ir pasirenkami dalykai
Du laisvai pasirenkami dalykai iš direktoriaus įsakymu patvirtinto dalykų sąrašo: PD1, PD2
Profesinės veiklos praktikos
Elektronikos praktika Mechatronikos praktika Profesinė praktika Technologinė praktika Baigiamoji praktika
Baigiamasis projektas
Dėmesys praktikai: praktinius įgūdžius studentai tobulina kolegijos kompiuterizuotose kabinetuose ir laboratorijose, kompiuterių tinklų laboratorijoje (CISCO akademijoje), Panevėžio mechatronikos centre miesto ir regiono įmonėse, organizacijose. Tarptautinių studijų galimybės: programos studentai gali vykti studijuoti į kitas šalis pagal ERASMUS mainų programą. Karjeros galimybės: įgijęs kompiuterių inžinerijos profesinio bakalauro laipsnį, absolventas gali dirbti elektronikos ir kompiuterių verslo įmonėse, bankuose, transporto, sveikatos apsaugos, komunalinio ūkio ir kt. įmonėse, kuriose naudojami kompiuteriai, jų tinklai ir sistemos. Kompiuterių technikos studijų programos studijų rezultatai:
 1. Žinos bendruosius gamtos mokslų ir matematikos sąvokas, dėsningumus bei dėsnius, reikalingus kompiuterių technikos studijų programą atitinkantiems fundamentiniams pagrindams suprasti.
 2. Turės pagrindinių praktikoje svarbių kompiuterių technikos studijų programą atitinkančių elektronikos ir elektros inžinerijos žinių. Žinos gretimų inžinerinių krypčių problemų ir jų sprendimų kontekstą.
 3. Gebės taikyti savo žinias ir supratimą, parinkti, analizuoti ir diegti mokslinius taikomuosius projektavimo metodus, specifikacijas, saugaus darbo normatyvus, kompiuterinės technikos standartus problemoms išspręsti kūrybiškai taikydamas žinomus metodus.
 4. Gebės taikyti analitinius ir modeliavimo metodus, diagnozuoti įrangos gedimus ir šalinti technines ir programinės įrangos problemas, modernizuoti bei valdyti kompiuterių sistemas.
 5. Gebės taikyti žinias ir supratimą formuluojant bei vykdant projektavimo užduotis pagal elektronikos sistemų bei kompiuterių tinklų organizavimo principus, sandarą, funkcionavimą, kiekybinius sistemų parametrus.
 6. Gebės rasti elektroninių sistemų bei kompiuterių tinklų organizavimo reikiamą profesinę informaciją naudodamasis duomenų bazėmis ir kitais šaltiniais.
 7. Gebės atlikti kompiuterinių technikos uždaviniams spręsti reikiamus eksperimentus, apdoroti jų rezultatus ir pateikti šių rezultatų praktines išvadas.
 8. Turės darbo su įranga, naudojama atitinkančioje kompiuterinių sistemų bei kompiuterių tinklų kryptyje, įgūdžių.
 9. Gebės taikyti savo žinias ir supratimą diegti ir derinti operacines sistemas, taikomąją bei specialiąją programinę įrangą ir organizuoti vartotojo aplinką, eksperimentinę bei gamybinę įrangą.
 10. Gebės parinkti, administruoti tinklines operacines sistemas ir naudoti etines ir komercines duomenų apsaugos priemones sprendimams įgyvendinti.
 11. Gebės spręsti inžinerinius uždavinius savarankiškai ir komandoje su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene. Suprasti kompiuterių technikos inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikytis profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų, suvokti atsakomybę už inžinerinės veiklos rezultatus.
 12. Gebės išmanyti inžinerinės veiklos lygmeniu pagrindinius projektų vykdymo ir valdymo aspektus. Suvokti individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengti.

Galimi darbdaviai: