Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Skubioji medicinos pagalba

Studijų programos forma ir trukmė: nuolatinė (N) (3 metai).

Studijų programą vykdo: Panevėžio kolegijos Biomedicinos mokslų fakultetas.

Kvalifikacinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija: Sveikatos mokslų profesinis bakalauras ir skubiosios medicinos pagalbos paramediko profesinė kvalifikacija.

Studijų programos apimtis kreditais: 180 ECTS kreditų.

Kodėl verta rinktis šią programą: studijų programa skirta parengti skubiosios medicinos pagalbos paramediką. Baigę studijas galės dirbti asmens sveikatos priežiūros įstaigų greitosios medicinos pagalbos paslaugas teikiančiose įstaigose, priėmimo – skubiosios pagalbos skyriuose, krašto apsaugos sistemoje, vidaus reikalų sistemos medicininiuose padaliniuose, gelbėjimo tarnybose ir kitose įstaigose, įmonėse, kur reikalinga jo veikla.

Informacija stojantiesiems: Studentų priėmimas

Studijų kokybės vertinimo centro išvados: Peržiūrėkite čia

Dalykai

Studijuojami moduliai (dalykai)*

1 kursas 2 kursas 3 kursas
Bendrieji koleginių studijų moduliai (dalykai)
Modulis 1. Bioetika (Profesinė etika; Sveikatos teisės ir vadybos pagrindai; Mokslinio stiliaus pagrindai) Verslumo pagrindai
Studijų krypties moduliai (dalykai)
Bendravimo ir sveikatos psichologija Informacinės technologijos ir statistikos pagrindai Mokslo taikomųjų tyrimų metodologija
Mikrobiologija ir infekcijų kontrolė Modulis 5. Ūmios būklės I (Ūmios būklės akušerijoje/ginekologijoje; Ūmios būklės pediatrijoje; Ūmios būklės psichiatrijoje) Modulis 8. Skubi medicinos pagalba (Skubiosios medicinos pagalbos teikimo pagrindai; Medicinos pagalba masinės nelaimės metu)
Skubiosios medicinos pagalbos organizavimas Modulis 6. Ūmios būklės II (Ūmios būklės terapijoje) Modulis 9. Specializuota reanimacinė pagalba vaikams ir suaugusiems
Modulis 2. Anatomija, fiziologija ir patologija Modulis 7. Ūmios būklės III (Ūmios būklės chirurgijoje; Ūmios būklės traumatologijoje)
Modulis 3. Ikiklinikiniai dalykai (Biochemijos ir biofizikos pagrindai; Farmakologija)
Modulis 4. Bendrosios slaugos procedūros* (Bendrosios slaugos procedūros)
Pirmoji medicinos pagalba
Specializacijos / Alternatyviai pasirenkami moduliai (dalykai)
A1 Profesinė užsienio kalba (Anglų k., Rusų k., Vokiečių k.) A2 Sveika gyvensena / Fizinis aktyvumas
Praktikos
Įvadinė praktika (Modulis 4) Modulis 10. Būtinosios medicinos pagalbos ūmių būklių metu praktika Baigiamoji praktika**
Kolegijos nustatyti laisvai pasirenkamieji dalykai
PD1 PD2
Baigiamasis darbas**

* Praktika įtraukta į modulio turinį
** Baigiamasis modulis

PD1, PD2 – laisvai pasirenkami moduliai (dalykai), nustatyti direktoriaus įsakymu.
A1, A2 – alternatyviai pasirenkami moduliai (dalykai), kuriuos numato studijų krypties programos komitetas.

* Šis studijų planas taikomas nuo 2022 metų.

Daugiau

Dėmesys praktikai: praktinius įgūdžius studentai tobulins praktikų metu realioje aplinkoje įvairiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Partneriai: VšĮ Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stotis, VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika (Greitosios medicinos pagalbos skyrius), VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė bei kitos respublikos asmens sveikatos priežiūros įstaigos.

Tarptautinių studijų galimybės: programos studentai turi galimybę studijuoti pagal ERASMUS studentų mainų programą.

Karjeros galimybės: absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.

Studijų programos „Skubioji medicinos pagalba“ tikslas – parengti skubiosios medicinos pagalbos paramedikus, gebančius savarankiškai ir kartu su medikų komanda teikti būtinąją (pirmąją ir skubiąją) medicinos pagalbą įvairaus amžiaus žmonėms, įvertinus gyvybinių funkcijų sutrikimo laipsnį bei traumų pobūdį, demonstruoti kritinį mąstymą bei vystyti mokslu pagrįstą praktinę veiklą.

Studijų rezultatai:

 • Išmano nacionalinę ir tarptautinę sveikatos politiką, teisės aktus bei kitus skubiosios medicinos pagalbos paramedikų veiklą reglamentuojančius dokumentus ir teikia profesinę informaciją savo kompetencijos ribose.
 • Išmano ir taiko gamtos, biomedicinos, socialinių, humanitarinių mokslų žinias skubiosios medicinos pagalbos paramedikų praktikoje.
 • Geba atlikti mokslo taikomuosius skubios medicinos pagalbos tyrimus, interpretuoti, analizuoti, apibendrinti ir pristatyti rezultatus.
 • Geba taikyti mokslo ir tyrimų įrodymais grįstą praktiką sprendžiant skubiosios medicinos pagalbos srities problemas.
 • Geba įvertinti darbo aplinkos sąlygas, dirbti su skubiosios medicinos pagalbos įranga ir priemonėmis laikantis darbo saugos principų.
 • Geba atpažinti bei įvertinti gyvybei pavojingas būkles įvairaus amžiaus asmenims.
 • Geba parinkti bei atlikti būtinosios medicinos pagalbos veiksmus ir procedūras pagal patvirtintus protokolus gyvybei pavojingų būklių ir traumų metu.
 • Geba analizuoti ir įvertinti darbo rezultatus bei taikyti korekcijos bei prevencijos priemones savo profesinėje veikloje.
 • Geba bendrauti ir bendradarbiauti su sveikatos priežiūros ir kitais specialistais bei pacientais, jų artimaisiais sprendžiant asmens sveikatos problemas savo kompetencijos ribose.
 • Geba profesionaliai dirbti individualiai ir komandooje užtikrinant teikiamų paslaugų kokybę.
 • Geba savarankiškai priimti sprendimus ir suprasti savo atsakomybę už profesinės veiklos rezultatus.
 • Geba planuoti ir analizuoti profesinę veiklą, nuolat mokytis bei tobulėti atsižvelgiant į mokslo ir technikos pažangą.
Atsiliepimai

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE