(8 45) 46 03 22, (8 645) 04866

Socialinis darbas

Studijų programos forma ir trukmė: nuolatinė sesijinė(3 metai), ištęstinė (4 metai).

Studijų programą vykdo: Panevėžio kolegijos Biomedicinos mokslų fakultetas.

Kvalifikacinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija: Socialinių mokslų profesinis bakalauras ir socialinio darbuotojo profesinė kvalifikacija.

Studijų programos apimtis kreditais: 180 ECTS kreditų.

Kodėl verta rinktis šią programą: studijų programa skirta parengti socialinį darbuotoją. Įgyję socialinio darbuotojo kvalifikaciją galės dirbti savarankiškai arba komandoje socialinės apsaugos sistemos, sveikatos apsaugos, švietimo sistemos, vidaus reikalų sistemos tarnybos įstaigose, nevalstybinėse organizacijose, religinių bendruomenių institucijose, privačiame sektoriuje.

Studijuojami dalykai

* Šis studijų planas taikomas nuo 2018 metų (nuolatinės studijos)

1 kursas 2 kursas 3 kursas
Bendrieji koleginių studijų dalykai
Teisė
Sociologija
Profesinė užsienio kalba Verslumo pagrindai
Studijų krypties dalykai
Įvadas į socialinio darbo studijas ir profesinė etika Socialinių tyrimų metodai. Kursinis darbas Socialinių programų ir projektų vadyba
Lietuvių kalbos ir elgesio kultūra Socialinė rūpyba Atvejo vadyba socialiniame darbe
Informacinės technologijos Modulis Socialinio darbo metodai Nevyriausybinių organizacijų socialinė veikla
Edukologija Socialinė psichologija Socialinio darbo administravimas
Bendroji ir asmenybės raidos psichologija Modulis Socialinis darbas su klientų grupėmis Bendruomenės psichinė sveikata
 Europos sąjungos socialinė politika     A2 Gatvės pedagogika / Krikščioniškasis socialinis mokymas    A3 Mediacija socialiniame darbe/ Socialinis darbas  bendruomenėje / Socialinis darbas su jaunimu
 Socialinio darbo istorija ir filosofija
Užimtumo teorija ir terapija
Socialinio darbo teorijos
Vaiko gerovė ir šeimos teisė
Praktikos
Pažintinė praktika ,,Įvadas į socialinį darbą“ Įvadinė praktika ,,Socialinio darbo metodų raiška praktinėje veikloje“ Pagrindinė praktika ,,Socialinio darbo proceso organizavimas“
Kolegijos nustatyti arba studento pasirenkamieji dalykai
PD1
PD2
A3 Kultūros istorija/
Viešoji komunikacinė užsienio kalba
Baigiamasis darbas

PD1, PD2 – laisvai pasirenkami bendrakoleginiai dalykai, numatyti direktoriaus įsakymu.

A1, A2, A3 – alternatyviai pasirenkami dalykai, kuriuos numato studijų programos komitetas.

Studijuojami dalykai

* Šis studijų planas taikomas nuo 2018 metų (ištęstinės studijos)

1 kursas 2 kursas 3 kursas 4 kursas
Bendrieji koleginių studijų dalykai
Teisė  Profesinė užsienio kalba
Sociologija
Verslumo pagrindai
Studijų krypties dalykai
Įvadas į socialinio darbo studijas ir profesinė etika Bendroji ir asmenybės psichologija Socialinių tyrimų metodai. Kursinis darbas A1 Mediacija socialiniame darbe / Socialinis darbas bendruomenėje/ Socialinis darbas su jaunimu
Lietuvių kalbos ir elgesio kultūra Užimtumo teorija ir terapija Bendruomenės psichinė sveikata A2 Gatvės pedagogika /
Krikščioniškas socialinis mokymas
Socialinio darbo istorija ir filosofija Modulis Socialinio darbo metodai Socialinių programų ir projektų vadyba
Informacinės technologijos Vaiko gerovė ir šeimos teisė  Nevyriausybinių organizacijų socialinė veikla
Edukologija Socialinė psichologija Socialinio darbo administravimas
Europos sąjungos socialinė politika Atvejo vadyba socialiniame darbe
Socialinė rūpyba  Modulis Socialinis darbas su klientų grupėmis
Socialinio darbo teorijos
Praktikos
Pažintinė praktika ,,Įvadas į socialinį darbą“ Įvadinė praktika ,,Socialinio darbo metodų raiška praktinėje veikloje“ Pagrindinė praktika ,,Socialinio darbo proceso organizavimas“
Kolegijos nustatyti arba studento pasirenkamieji dalykai
A3 Kultūros istorija/
Viešoji komunikacija užsienio kalba
 PD1
 PD2
Baigiamasis darbas

PD1, PD2 – laisvai pasirenkami bendrakoleginiai dalykai, numatyti direktoriaus įsakymu.

A1, A2, A3 – alternatyviai pasirenkami dalykai, kuriuos numato studijų programos komitetas.

Dėmesys praktikai:  praktinius įgūdžius studentai tobulina profesinės veiklos praktikų metu  socialines paslaugas teikiančiose organizacijose ir kitose institucijose, kuriose yra socialinių paslaugų poreikis. Tai socialinės ir sveikatos apsaugos, švietimo, vidaus reikalų sistemos įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, religinių bendruomenių institucijose, pabėgėlių reikalų tarnyboje bei privačiame sektoriuje.

 Tarptautinių studijų galimybės: programos studentai turi galimybę studijuoti pagal ERASMUS  studentų mainų programą.

Karjeros galimybės: absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.

Studijų programos „Socialinis darbas“ tikslas – parengti  socialinio darbo specialistus gebančius nustatyti, įvertinti situaciją, planuoti, teikti, koordinuoti socialinę paramą, bei analizuoti socialinės paramos procesą ir vertinti rezultatus, taikant naujoves savo profesinėje veikloje.

Studijų rezultatai:

 • Turi naujausių žinių apie socialinio darbo teoriją ir metodus, socialinio darbo profesijos raidą šalyje, teorijas apie žmogaus elgesį socialinėje aplinkoje, socialines problemas jų raišką, etikos principus ir geba taikyti praktikoje.
 • Žino mokslinių tyrimų metodologijos pagrindus, žmogaus teises ir socialinį teisingumą, nacionalinę socialinę apsaugą, socialinio darbo organizavimą ir taiko praktikoje.
 • Žino socialinių, humanitarinių ir kitų mokslų teorijų pagrindus, geba juos taikyti socialinio darbo praktikoje.
 • Geba atlikti į praktiką orientuotus empirinius tyrimus.
 • Geba tyrimo rezultatus taikyti spręsdamas konkrečias socialines problemas, plėtodamas profesinę veiklą, diegdamas socialinio darbo inovacijas.
 • Geba sklandžiai ir įtaigiai reikšti savo mintis žodžiu ir raštu, diskutuoti aktualiais profesiniais klausimais, efektyviai komunikuoti lietuvių ir užsienio kalbomis, profesinėje aplinkoje.
 • Geba kritiškai vertinti ir reflektuoti, savarankiškai priimti sprendimus, kurti socialinio darbo profesijos įvaizdį, rūpintis profesijos statusu.
 • Gebas rinkti ir sisteminti informaciją, naudotis informacinėmis technologijomis, tinkamai elgtis su konfidencialia informacija.
 • Geba atpažinti ir įvertinti kliento poreikius ir stiprybes, planuoti, vykdyti ir vertinti socialinės pagalbos procesą ir jo rezultatus, taikydamas įvairius socialinio darbo metodus.
 • Geba kurdamas abipusio pasitikėjimo su klientu santykius, atstovauti jų teisėms ir interesams, pasitelkdamas vidinius ir aplinkos išteklius motyvuoti ir įgalinti klientą.
 • Geba rengti ir įgyvendinti pagalbos klientui projektus, vertinti socialinių paslaugų kokybę ir bendradarbiauti su įvairių institucijų atstovais, teikdamas socialinio darbo paslaugas.
 • Geba analizuoti ir paaiškinti socialinės politikos įtaką žmogaus teisėms įtvirtinti, mažinti socialinę atskirtį ir praktinėje veikloje vadovautis socialinio teisingumo principais, socialinio darbo vertybėmis ir etika.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE
Keisti šrifto dydį