Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Socialinis darbas

Studijų programos forma ir trukmė: nuolatinė (N) (3 metai), ištęstinė (I) (4 metai).

Studijų programą vykdo: Panevėžio kolegijos Biomedicinos mokslų fakultetas.

Kvalifikacinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija: Socialinių mokslų profesinis bakalauras ir socialinio darbuotojo profesinė kvalifikacija.

Studijų programos apimtis kreditais: 180 ECTS kreditų.

Kodėl verta rinktis šią programą: studijų programa skirta parengti socialinį darbuotoją. Įgyję socialinio darbuotojo kvalifikaciją galės dirbti savarankiškai arba komandoje socialinės apsaugos sistemos, sveikatos apsaugos, švietimo sistemos, vidaus reikalų sistemos tarnybos įstaigose, nevalstybinėse organizacijose, religinių bendruomenių institucijose, privačiame sektoriuje.

Informacija stojantiesiems: Studentų priėmimas

Studijų kokybės vertinimo centro išvados: Peržiūrėkite čia

Dalykai

Studijuojami moduliai (dalykai)*
* Šis studijų planas taikomas nuo 2022 metų (nuolatinės studijos)

1 kursas 2 kursas 3 kursas
Bendrieji koleginių studijų moduliai (dalykai)
Modulis 1. Įvadas į studijas (Studijų įvadas ir socialinės veiklos etika; Sociologijos įvadas; Socialinė ekologija; Lietuvos ir ES socialinė politika)
Studijų krypties moduliai (dalykai)
Modulis 2. Socialinio darbuotojo profesinė veikla (Socialinio darbo istorija ir teoriniai modeliai; Psichologijos įvadas; Socialinė rūpyba ir paslaugos) Modulis 5. Socialinis darbas su klientais (Socialinis darbas su klientų grupėmis; Socialinių krizių įveikimo būdai; Vaiko ir suaugusio gerovė) Mokslo taikomoji veikla socialiniame darbe. Kursinis darbas
Edukologijos pagrindai Modulis 6. Socialinio darbo vadyba (Nevyriausybinių organizacijų socialinė veikla; Socialinio darbo administravimas; Socialinio verslo ir projektų vadyba) Šeimos ir vaiko teisė
Modulis 3. Komunikacija (Profesinė užsienio kalba; Informacinės ir komunikacinės technologijos; Specialybės kalbos kultūra) Modulis 7. Socialinė sveikata ir fizinė gerovė (Bendruomenės psichinė sveikata ir socialinių darbuotojų sauga; Epidemiologija ir visuomenės sveikata; Socialinė klientų reabilitacija ir integracija) Užimtumo teorija ir terapija
Socialinė ir bendravimo psichologija Socialinės apsaugos ir žmogaus teisė
Modulis 4. Socialinio darbo pagrindai
Specializacijos / Alternatyviai pasirenkami moduliai (dalykai)
A1 Atvejo vadyba socialiniame darbe / Mediacija socialinio darbo praktikoje / Krikščioniškas socialinis mokymas
A2 Socialinis darbas sveikatos priežiūroje / Socialinis darbas su jaunimu / Socialinis darbas su migrantais
Praktikos
Modulis 9. Įvadinė praktika ,,Socialinio darbo metodų raiška socialiniame darbe“ Pagrindinė praktika ,,Socialinio darbo proceso organizavimas“*
Kolegijos nustatyti laisvai pasirenkamieji dalykai
PD1
PD2
Baigiamasis darbas*

* Baigiamasis modulis

PD1, PD2 – laisvai pasirenkami moduliai (dalykai), nustatyti direktoriaus įsakymu.

A1, A2 – alternatyviai pasirenkami moduliai (dalykai), kuriuos numato studijų krypties programos komitetas.

Studijuojami moduliai (dalykai)*
* Šis studijų planas taikomas nuo 2022 metų (ištęstinės studijos)

1 kursas 2 kursas 3 kursas 4 kursas
Bendrieji koleginių studijų moduliai (dalykai)
Modulis 1. Įvadas į studijas (Studijų įvadas ir socialinės veiklos etika; Sociologijos įvadas; Socialinė ekologija; Lietuvos ir ES socialinė politika)
Studijų krypties moduliai (dalykai)
Modulis 2. Socialinio darbuotojo profesinė veikla (Socialinio darbo istorija ir teoriniai modeliai; Psichologijos įvadas; Socialinė rūpyba ir paslaugos) Modulis 4. Socialinio darbo pagrindai Modulis 6. Socialinio darbo vadyba (Nevyriausybinių organizacijų socialinė veikla; Socialinio darbo administravimas; Socialinio verslo ir projektų vadyba) Socialinės apsaugos ir žmogaus teisė
Edukologijos pagrindai Modulis 7. Socialinė sveikata ir fizinė gerovė (Bendruomenės psichinė sveikata ir socialinių darbuotojų sauga; Epidemiologija ir visuomenės sveikata; Socialinė klientų reabilitacija ir integracija) Šeimos ir vaiko teisė Mokslo taikomoji veikla socialiniame darbe. Kursinis darbas
Modulis 3. Komunikacija (Profesinė užsienio kalba; Informacinės ir komunikacinės technologijos; Specialybės kalbos kultūra) Modulis 5. Socialinis darbas su klientais (Socialinis darbas su klientų grupėmis; Socialinių krizių įveikimo būdai; Vaiko ir suaugusio gerovė)
Socialinė ir bendravimo psichologija Užimtumo teorija ir terapija
Specializacijos / Alternatyviai pasirenkami moduliai (dalykai)
A2 Socialinis darbas sveikatos priežiūroje / Socialinis darbas su jaunimu / Socialinis darbas su migrantais A1 Atvejo vadyba socialiniame darbe / Mediacija socialinio darbo praktikoje / Krikščioniškas socialinis mokymas
Praktikos
Modulis 9. Įvadinė praktika ,,Socialinio darbo metodų raiška socialiniame darbe“ Pagrindinė praktika ,,Socialinio darbo proceso organizavimas“*
Kolegijos nustatyti laisvai pasirenkamieji dalykai
PD1 PD2
Baigiamasis darbas* 

* Baigiamasis modulis

PD1, PD2 – laisvai pasirenkami moduliai (dalykai), nustatyti direktoriaus įsakymu.

A1, A2 – alternatyviai pasirenkami moduliai (dalykai), kuriuos numato studijų krypties programos komitetas.

Daugiau

Dėmesys praktikai:  praktinius įgūdžius studentai tobulina profesinės veiklos praktikų metu  socialines paslaugas teikiančiose organizacijose ir kitose institucijose, kuriose yra socialinių paslaugų poreikis. Tai socialinės ir sveikatos apsaugos, švietimo, vidaus reikalų sistemos įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, religinių bendruomenių institucijose, pabėgėlių reikalų tarnyboje bei privačiame sektoriuje.

Tarptautinių studijų galimybės: programos studentai turi galimybę studijuoti pagal ERASMUS  studentų mainų programą.

Karjeros galimybės: absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.

Studijų programos „Socialinis darbas“ tikslas – parengti  socialinio darbo specialistus gebančius nustatyti, įvertinti situaciją, planuoti, teikti, koordinuoti socialinę paramą, bei analizuoti socialinės paramos procesą ir vertinti rezultatus, taikant naujoves savo profesinėje veikloje.

Studijų rezultatai:

 • Išmano socialinio darbo teoriją ir metodus, socialines problemas ir jų raišką socialinėje aplinkoje, profesinės etikos principus.
 • Turi žinių apie socialinio darbo profesijos raidą šalyje, teorijas apie žmogaus elgesį ir jo kaitą, žmogaus teises ir socialinį teisingumą.
 • Turi naujausių žinių apie nacionalinę, socialinę politiką, socialinio darbo organizavimą, tarpprofesinį bendradarbiavimą.
 • Žino taikomųjų tyrimų metodologiją, informacines, komunikacines ir pagalbą teikiančias technologijas bei darnios plėtros principus.
 • Išmano socialinių, humanitarinių ir kitų mokslų teorijų pagrindus, geba juos taikyti teikdamas socialines paslaugas klientams.
 • Turi žinių nustatyti socialinių paslaugų poreikį, teikti socialines paslaugas klientams ir atlikti taikomuosius tyrimus.
 • Geba atlikti į praktiką orientuotus socialinio darbo taikomuosius tyrimus bei interpretuoti konkrečių socialines paslaugas teikiančių institucijų veiklos rezultatus, socialinės politikos kontekstuose.
 • Geba plėtoti profesinę veiklą ir diegti socialinio darbo inovacijas, taikyti taikomųjų tyrimų rezultatus, sprendžiant konkrečias socialines problemas.
 • Geba atpažinti, analizuoti ir vertinti asmens, šeimos, grupės, bendruomenės (kliento) poreikius ir stiprybes, vadovautis norminiais teisės aktais ir institucijos dokumentais.
 • Geba ugdyti asmens socialinius, higieninius ir darbinius įgūdžius, prognozuoti galimą socialinių problemų bendruomenėje atsiradimą.
 • Geba planuoti, teikti ir dokumentuoti socialines paslaugas, vertinti jų poveikį klientui, taikyti įvairius socialinio darbo metodus ir kurti abipusio pasitikėjimo su klientu santykius.
 • Geba atstovauti klientų teisėms ir interesams, pasitelkti vidinius ir aplinkos išteklius, motyvuoti ir įgalinti klieną savipalgalbai.
 • Geba rengti ir įgyvendinti pagalbos klientui planus, socialinius projektus institucijoms, regiono ir šalies mastu, tinkamai paskirstyti išteklius, vertinti socialinių paslaugų ir programų veiksmingumą.
 • Geba bendradarbiauti su įvairių institucijų atstovais, organizuoti ir teikti socialines paslaugas, įgalinti klientus ir prisidėti prie socialinės gerovės.
 • Geba analizuoti ir paaiškinti socialinės politikos įtaką žmogaus teisių įtvirtinimui, socialinės atskirties mažinimui.
 • Geba praktinėje veikloje vadovautis socialinio teisingumo, žmogaus teisų principais, socialinio darbo vertybėmis ir profesine etika, teikti įžvalgas jų įgyvendinimo tobulinimui.
 • Geba veiksmingai bendrauti ir bendradarbiauti su klientais, kolegomis, komandos nariais ir kitais specialistais, politikais, žiniasklaida, mokslininkais ir vadovautis abipusės pagarbos, tarpusavio supratimo ir susitarimo principais, etikos normomis.
 • Geba sklandžiai ir įtaigiai reikšti savo mintis žodžiu ir raštu, efektyviai komunikuoti profesinėje aplinkoje ir bendruomenėje lietuvių ir užsienio kalba.
 • Geba diskutuoti aktualiais profesiniais klausimais, siekti, plėtoti ir stiprinti socialinio darbo profesiją.
 • Geba reflektuoti, analizuoti ir kritiškai vertinti savo profesinę veiklą, suvokia mokymosi visą gyvenimą svarbą.
 • Geba savarankiškai priimti sprendimus, kai reikia veikti apibrėžtoje situacijoje ir remtis profesinėmis žiniomis.
 • Geba rinkti ir sisteminti informaciją iš nacionalinių ir tarptautinių informacijos šaltinių, naudotis informacinėmis, komunikacinėmis bei pagalbą teikiančiomis technologijomis, atsakingai elgtis su konfidencialia informacija.
 • Geba rūpintis savo asmenybės pažinimu bei tobulinimu, tobulinti profesinę kvalifikaciją, skleisti gerąją patirtį, kurti socialinio darbo profesijos įvaizdį.

Galimi darbdaviai: