Studentų priėmimas: tel. 8 607 96 156

(English) International Business

Studijų programos forma ir trukmė: nuolatinė  sesijinė (3 metai).

Studijų programą vykdo: Panevėžio kolegijos Socialinių mokslų fakultetas.

Kvalifikacinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija: Verslo vadybos profesinis bakalauras.

Studijų programos apimtis kreditais: 180 ECTS kreditų.

I kursas II kursas III kursas
I semestras II semestras III semestras IV semestras V semestras VI semestras
Profesinė užsienio kalba Profesinė užsienio kalba Saugus darbas ir civilinė sauga Derybų menas Rinkos tyrimai Produkto vystymas
Profesinė užsienio kalba Matematika ir statistika Buhalterinė kompiuterizuota apskaita Žmogiškųjų išteklių vadyba Pasirenkamoji alternatyvų praktika Tarptautiniai atsiskaitymai; Finansų rinkos; Taikomosios apskaitos sistemos; Tarptautinis marketingas ir vartotojų elgsena
Verslumo pagrindai Finansai Finansai Verslo ekonomika Tarptautinė logistika, Transporto ir krovinių logistika Alternatyvų tiriamasis darbas
Matematika ir statistika Marketingas ir tiekimo grandinės valdymas Verslo vadyba Srateginis organizacijų valdymas Finansų planavimas ir analizė; Tarptautinė apskaita ir mokesčiai; Strateginis marketingo planavimas ir valdymas  A1 Baigiamoji praktika
Inovatyvios informacinės technologijos Verslo etika ir etiketas Tarptautiniai ekonominiai santykiai Rinkos tyrimai Tarptautinė prekyba; Finansinės rizikos valdymas; Tarptautinio verslo įvaizdžio  formavimas A2 Baigiamasis darbas
Ekonomikos pagrindai Pažintinė praktika tarptautinėje kompanijoje Verslumo ugdymo praktika (IB) Verslo praktika užsienyje Laiko vadyba ir saviugda; Kūrybinės strategijos A3
Tarptautinio verslo teisė Pasirenkamas dalykas PD1 Elektroninis verslas; Informacinės verslo valdymo sistemos A4
Pasirenkamas dalykas PD2
PD1 – laisvai pasirenkami bendrakoleginiai dalykai, numatyti direktoriaus įsakymu. A1, 2… – alternatyviai pasirenkami dalykai, kuriuos numato studijų programos komitetas.
Dėmesys praktikai: sudarytos bendradarbiavimo sutartys dėl praktikų vietų suteikimo su tokiomis įmonėmis kaip UAB „Dominari“, UAB „Palink“, UAB „Amilina“, UAB „Ioco Packaging“.   Tarptautinių studijų galimybės: programos studentai turi galimybę studijuoti pagal ERASMUS  studentų mainų programą, atlieka verslo praktiką užsienio įmonėje.   Karjeros galimybės: studijų programos absolventas, baigęs Tarptautinio verslo programą, galės savarankiškai įkurti savo verslą, teikti paslaugas užsienio verslo vienetams Lietuvos teritorijoje, galės dirbti  importo ir eksporto įmonėse samdomais darbuotojais ir specialistais,  užsienio prekybos atstovais, produkto vadybininkais, rinkodaros specialistais, prekybos koordinatoriais, verslo plėtros specialistais.   Studijų programos tikslas – rengti verslo specialistus, gebančius dirbti daugiakultūrinėje ir daugiakalbėje verslo aplinkoje veikiančiose organizacijose ar jų padaliniuose, išmanančius tarptautinio verslo planavimo ir organizavimo ypatumus, gebančius bendrauti su užsienio partneriais ir klientais, analizuoti, vertinti veiklos procesus  atsižvelgiant į rinkų pokyčius bei priimti pagrįstus sprendimus siekiant verslo konkurencingumo didinimo.   Studijų rezultatai: 1. Geba taikyti šiuolaikinių verslo įmonių valdymo teorijas. 2. Geba taikyti nacionalinius ir ES teisės aktus. 3. Geba atlikti tarptautinio verslo aplinkos, rinkos kiekybinius ir kokybinius tyrimus. 4. Geba susisteminti informaciją, leidžiančią identifikuoti tikslines rinkas. 5. Geba telkti ir kontroliuoti  tarptautinės organizacijos žmogiškuosius bei materialiuosius išteklius. 6. Įvaldo įmonės logistikos, apskaitos, finansų, marketingo procesų modeliavimo standartus.

Galimi darbdaviai: