(8 45) 46 03 22, (8 645) 04866

Tarptautinis verslas

2018 m. priėmimas į nuolatinę ir ištęstinę studijų formas nuo Birželio 1 d. bendruoju priėmimu arba tiesiogiai.
Daugiau informacijos: Studijų programos 2018 m.Priėmimas 2018 m.m.

Studijų programos tikslas – rengti specialistus, gebančius dirbti ir veikti tarptautinio verslo srityse Lietuvos, užsienio, tarptautinėse organizacijose, daugiakultūrinėje ir daugiakalbėje verslo aplinkoje.

Studijų programos dalykai: Profesinė užsienio kalba; Profesinė kalbos kultūra; Saugus darbas ir civilinė sauga; Sociologija; Matematika ir statistika; Inovatyvios informacinės technologijos; Buhalterinė kompiuterizuota apskaita; Mikro ir makro ekonomika; Finansai (finansų pagrindai, investiijos ir finansavimas); Tarptautinio verslo teisė; Derybų menas; Marketingas ir logistika; Tarptautinio verslo vadyba; Žmogiškųjų išteklių vadyba; Tarptautinio verslo ekonomika; Tarptautinio verslo etika ir etiketas; Tarptautinių organizacijų strateginis valdymas; Rinkos tyrimai; Tarptautiniai ekonominiai santykiai; Pardavimai ir produkto valdymas; Inovacijų ir projektų vadyba; Pažintinė praktika tarptautinėje kompanijoje; Verslumo ugdymo praktika (IB); Verslo praktika užsienyje; Pasirenkamoji alternatyvų praktika; Baigiamoji praktika; Baigiamasis darbas.

Pasirenkamosios alternatyvos:
Tarptautinės logistikos verslas (Tarptautinė logistika, transporto ir krovinių logistika; Tarptautinė prekyba; Tarptautiniai atsiskaitymai);
Tarptautinio verslo finansai (Finansų rinkos; Finansinės rizikos valdymas; Finansų analizė ir planavimas);
Tarptautinio verslo apskaita (Tarptautinė apskaita, mokesčiai; Taikomosios apskaitos sistemos; Tarptautiniai atsiskaitymai);
Tarptautinio verslo marketingas (Strateginis marketingo planavimas ir valdymas; Tarptautinio verslo įvaizdžio formavimas; Tarptautinis marketingas ir vartotojų elgsena); Antroji užsienio kalba; Tarpkultūrinė komunikacija; Laiko vadyba ir savęs valdymas; Kūrybinės strategijos; Elektroninis verslas; Valdymo informacinės sistemos.

Baigusieji šią studijų programą gebės bendrauti pasirinkta užsienio kalba (anglų, vokiečių, rusų, prancūzų) įgudusio vartotojo lygmeniu, išmanys tarptautinio verslo valdymo principus, tarptautinės ekonomikos ir politikos procesus, mokės pritaikyti apskaitos, finansų, investicijų, finansų rinkų, marketingo, žmogiškųjų išteklių vadybos, tarptautinių rinkų tyrimų atlikimo ir strategijų parinkimo naujausius mokslo ir praktikos dėsnius, gebės vesti derybas, mokės rengti tarptautinius verslo projektus, valdys informaciją ir informacines technologijas, išmanys multikultūrinės komunikacijos versle ypatumus ir juos pritaikys tarptautinio verslo aplinkoje, žinos civilinės ir tarptautinės teisės reikalavimus, analizuos verslo aplinką.

Studijų programoje numatytos atskirų dalykų studijos anglų kalba (derybų menas – 3 ECTS kreditai, finansai – 9 ECTS kreditai, tarpkultūrinė komunikacija (A2) – 3 ECTS kreditai, tarptautiniai atsiskaitymai (A1) – 3 ECTS kreditai, finansų rinkos (A1) – 3 ECTS kreditai, strateginis marketingo planavimas ir valdymas (A1) – 6 ECTS), Valdymo informacinės sistemos (A4) – 3 ECTS).

Tarptautinio verslo studijų programos išskirtinumas tai, kad bus siūlomos pasirenkamos antrosios užsienio kalbos dalyko studijos (rusų, vokiečių, prancūzų, italų, skandinavų kalbos).

Ketinamoje vykdyti Tarptautinio verslo studijų programoje siūlomos keturios tarptautinio verslo alternatyvų sritys kaip Tarptautinės logistikos verslas; Tarptautinio verslo finansai; Tarptautinio verslo apskaita, Tarptautinio verslo marketingas, kuriose būsimieji studentai gilins verslo specifines žinias ir formuos praktinius gebėjimus.

Tarptautinio verslo studijų programoje didelis dėmesys skiriamas praktinių įgūdžių formavimui. Studijų programos studentai kolegijoje atliks vieną profesinės veiklos mokomąją praktiką: verslumo ugdymo praktika (IB), kurios bendra apimtis 6 ECTS kreditai. Studentai šią praktiką atliks kolegijos imitacinėse bendrovėse „Stilius“ ir „Suvenyras“. Imitacinių bendrovių veikla yra labai artima realios verslo įmonės veiklai. Studentai bus supažindinami ir mokomi dirbti personalo, pirkimo, pardavimo-marketingo ir finansų-buhalterijos skyriuose. Be profesinės veiklos mokomosios praktikos, atliekamos kolegijos patalpose, yra numatytos dar 4 profesinės veiklos praktikos (pažintinė praktika taptautinėje kompanijoje, verslo praktika užsienyje, pasirenkamoji alternatyvų praktika ir baigiamoji praktika – praktikų įmonėse bendra apimtis 30 ECTS kreditų), kurias studentai atliks įvairiose verslo įmonėse, organizacijose, susijusiose su tarptautinio verslo veikla, procesais ir derančiose su studijų tikslu ir rezultatais. Šių praktikų metu bus formuojamos Tarptautinio verslo vadybos profesiniam bakalaurui reikalingos kompetencijos. Planuojama, kad studentai vieną profesinės veiklos praktiką (verslo praktika užsienyje) privalės/turės atlikti užsienio partnerių verslo organizacijose pagal Erasmus+ mainų programas.

Studijų programos absolventas, baigęs Tarptautinio verslo studijų programą ir įgijęs verslo vadybos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, galės dirbti tarptautinėse ir nacionalinėse verslo įmonėse, vyriausybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose; organizacijose, kuriose kuriami bei įgyvendinami tarptautiniai projektai. Baigusieji studijas profesinio bakalauro specialistai turės išugdytus verslumo gebėjimus ir galės kurti patys verslo įmones, dirbti įmonių bei organizacijų viduriniojoje valdymo grandyje, importo ir eksporto įmonėse samdomais darbuotojais ir specialistais.

Informacija ruošiama.

Informacija ruošiama.

Galimi darbdaviai:

Keisti šrifto dydį