Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Teisė

 

Studijų programos forma ir trukmė: nuolatinė sesijinė nuotolinė (NSN) (3 metai).

Studijų programą vykdo: Panevėžio kolegijos Socialinių mokslų fakultetas.

Kvalifikacinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija: Teisės profesinis bakalauras.

Studijų programos apimtis kreditais: 180 ECTS kreditų.

Informacija stojantiesiems: Studentų priėmimas

Studijų kokybės vertinimo centro išvados: Peržiūrėkite čia

 

 

Dalykai

Studijuojami moduliai (dalykai)(ištęstinės studijos))*

I kursas  II kursas  III kursas  IV kursas 
Bendrieji koleginių studijų moduliai (dalykai)
Modulis Bendrųjų kompetencijų tobulinimas
(Akademinė ir profesinė kalba, Profesinė užsienio kalba, Saugus darbas ir civilinė sauga)
Studijų krypties moduliai (dalykai)
Modulis Teisės paradigma (Teisės teorija, Teisės istorija) Modulis Civilinė teisė (Civilinė teisė. Bendroji dalis, Prievolių teisė, Šeimos ir paveldėjimo teisė, Kursinis darbas) Baudžiamoji ir baudžiamojo proceso teisė (Baudžiamoji teisė, Baudžiamojo proceso teisė) Modulis
A1. Ikiteisminis procesas (Ikiteisminis tyrimas, Kriminalistika, Kursinis darbas);
A2. Teisinių dokumentų rengimas ir valdymas (Procesinių dokumentų rengimas ir valdymas, Duomenų apsauga, Kursinis darbas).
Modulis Teisės tyrimai (Teisės mokslo tyrimų metodologija, Logika, teisė ir dirbtinis intelektas, Teisinės informacijos valdymas) Modulis Administracinė ir administracinio proceso teisė (Administracinė teisė, Administracinio proceso teisė) Modulis Teisės komunikacija
(Teisės psichologija, Žmogiškųjų išteklių vadyba teisinėse institucijose. Lyderytė, Teisės retorika)
Modulis Konstitucinė teisė (Konstitucinė teisė, Žmogaus teisių apsauga ir globalizmas) Modulis Teisėsaugos institucijos (Teisėsaugos institucijos. Tarptautinis bendradarbiavimas,
Teisininko profesinė etika)
Finansų ir mokesčių teisė
Darbo teisė Civilinio proceso teisė
Vykdymo proceso teisė
Modulis Tarptautinė teisė (Tarptautinė viešoji teisė, Tarptautinė privatinė teisė, Europos Sąjungos teisė)
Kolegijos nustatyti ir pasirenkami dalykai*
PD1
PD2
Profesinės veiklos praktikos
Pažintinė praktika Teisėsaugos institucijų veikla Specializacijos praktika
Baigiamoji praktika
Baigiamasis darbas

*PD1,PD2 – Dalykai iš bendrakoleginio pasirenkamųjų dalykų sąrašo (siūloma Korupcijos prevencija, Kriminalinė žvalgyba, Viešieji pirkimai, Intelektinės nuosavybės apsauga).

Specializacijos:
A1. Ikiteisminis procesas (Ikiteisminis tyrimas, Kriminalistika, Specializacijos praktika, Kursinis darbas);
A2. Teisinių dokumentų rengimas ir valdymas (Procesinių dokumentų rengimas ir valdymas, Duomenų apsauga, Specializacijos praktika, Kursinis darbas).

Daugiau

Dėmesys praktikai:  Praktinius įgūdžius studentai tobulina praktikų metu. Platus bendradarbiavimas su socialiniais partneriais leidžia teigti, kad studijų programa yra konkurencinga, reikalinga ir plačiai taikoma. Teisės studijos orientuotos į darbo rinkos poreikius; teorijos ir praktikos ryšys yra akivaizdus. Tai studijos, kurias suteikia aktyvių ir iniciatyvių studentų, edukacinę kompetenciją turinčių dėstytojų ir darbdavių partnerystė.

Tarptautinių studijų galimybės:  studentai turi galimybę studijuoti pagal ERASMUS studentų mainų programą.

Karjeros galimybės:  Tai universali studijų programa, platus pritaikomumas, studijų programa orientuota į darbo rinkos poreikius Programos pagrindą (80 proc.) sudaro moduliai, kurių studijų rezultatai kryptingai leidžia įgyti tam tikras teisines kompetencijas. Baigęs programą asmuo gali dirbti teisininku visose teisines paslaugas teikiančiose institucijose: notarų biuruose, teismuose, advokatų, teismo antstolių kontorose, policijoje, kitose įstaigose, įmonėse organizacijose, teikti paslaugas individualiai.

Studijų programos  tikslas: Rengti kūrybiškai ir kritiškai mąstančius teisės specialistus, išmanančius Lietuvos teisinę sistemą ir turinčius tarptautinės teisės žinių, mokančius analizuoti, vertinti ir teisingai taikyti teisės normas sprendžiant praktines problemas bei gebančius savarankiškai, nuolatos tobulėjant, dirbti įvairiose profesinės veiklos srityse.

Studijų programos rezultatai:

  1. Žino nacionalinės konstitucinės ir ordinarinės teisės principus, Lietuvos teisinę sistemą, tarptautinės viešosios, privatinės, Europos Sąjungos teisės normas bei įgytas žinias taiko profesinėje veikloje, sprendžiant konkrečias teisines problemas.
  2. Geba atlikti problemų analizę, mokslinius-empirinius tyrimus formuluojant tyrimo tikslus ir uždavinius, analizuojant duomenis ir darant išvadas. Geba rinkti informaciją iš įvairių šaltinių ir ją analizuoti, naudojantis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis bei duomenų bazėmis.
  3. Geba analizuoti įvairius teisinius dokumentus ir įvertinti jų galiojimo laiką, teritoriją ir galiojimą asmenims, taip pat identifikuoti konkrečias teisines taisykles, reguliuojančias asmenų veiklą. Geba atstovauti asmenims, vadovaudamasis profesinės etikos reikalavimais bei tinkamai elgdamasis su konfidencialia informacija, pasitelkdamas vidinius bei aplinkos išteklius.
  4. Geba kritiškai vertinti kitų ir savo veiklą, žinias ir vertybes. Moka taisyklingai žodžiu ir raštu vartoti kalbą, kuria vykdomos studijos, sklandžiai ja reikšti savo mintis. Geba veiksmingai bendrauti ir bendradarbiauti su savo srities ir kitais specialistais. Geba nešališkai spręsti praktinėje veikloje kylančius uždavinius.
  5. Geba savarankiškai mokytis savo veiklos srityje, pasirinkdamas tobulinimosi kryptį. Geba kurti naujas idėjas praktinėje veikloje, prisitaikyti joje prie naujovių ir besikeičiančių sąlygų. Geba planuoti savo laiką ir organizuoti savo veiklą. Pasirengęs prisiimti bendruosius etinius įsipareigojimus, siejamus su sąžiningumu ir pareigingumu.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, seminarai, praktikumai, diskusijos, teisės aktų analizė, teismų praktikos analizė, imitavimas, minčių lietus, atvejų ir situacijų analizė (problemų sprendimas), savarankiškas darbas (informacijos paieška ir analizė, refleksija, atliktos veiklos analizė, duomenų analizė), teisinių procesų stebėsena ir aptarimas, mokomieji, imitaciniai žaidimai, dokumentų projektų rengimas, darbas grupėse, projektai, darbas su tekstynais.

Atsiliepimai

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE