Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Verslo vadyba

Studijų programos forma ir trukmė: nuolatinė sesijinė (NS) (3 metai).

Studijų programą vykdo: Panevėžio kolegijos Socialinių mokslų fakultetas.

Kvalifikacinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija: Verslo vadybos profesinis bakalauras.

Studijų programos apimtis kreditais: 180 ECTS kreditų.

Studijuojami dalykai (pagal kursus ir semestrus; išskirti studijų krypties, bendruosius ir pasirenkamuosius dalykus)

Informacija stojantiesiems: Studentų priėmimas

Studijų kokybės vertinimo centro išvados: Peržiūrėkite čia

 

Dalykai

Studijuojami dalykai 

I kursas II kursas III kursas
Bendrieji koleginių studijų moduliai (dalykai)
Modulis Bendrųjų kompetencijų tobulinimas (Akademinė ir profesinė kalba, Profesinė užsienio kalba, Saugus darbas ir civilinė sauga)
Studijų krypties moduliai (dalykai)
Modulis Matematika ir informatika (Verslo informacinės technologijos ir skaitmeninimas, Taikomoji matematika) Teisės pagrindai Komercinė teisė
Sociologija Modulis Rinkodara (Paslaugų rinkodara, Tarptautinė rinkodara) Modulis Strateginis organizacijų valdymas (Projektų vadyba, Strateginis organizacijų valdymas)
Ekonomikos pagrindai Modulis Tiriamųjų kompetencijų ugdymas (Statistinė duomenų analizė, Socialinių tyrimų metodologija, Rinkos tyrimai ir analizė +K)
Psichologija Modulis Žmogiškieji ištekliai ir lyderystė (Žmogiškųjų išteklių valdymas, Lyderystė)
Modulis Verslumo kompetencijų ugdymas (Verslumo pagrindai, Verslo etika, Dalykinė komunikacija ir verslo derybos) Modulis Verslo ekonomika (Verslo ekonomika +K)
Modulis Vadyba (Vadybos pagrindai, Kokybės vadyba, Apskaitos ir finansų vadyba)
Rinkodaros pagrindai
Specializacijos/Alternatyviai pasirenkami moduliai (dalykai)
Modulis Rinkodaros vadyba (Strateginis rinkodaros valdymas, Vartotojų elgsena, Reklamos dizainas ir kompozicija)
Modulis Prekybos vadyba (Pardavimo proceso valdymas, Elektroninė komercija, Tarptautinė prekyba)
Kolegijos nustatyti laisvai pasirenkami dalykai
PD1
PD2
Praktikos
Pažintinė praktika Verslo organizavimo praktika (IB) Modulis Baigiamasis modulis (Baigiamoji praktika)
Praktika verslo įmonėje
Modulis Baigiamasis modulis (Baigiamasis darbas)
Daugiau

Programos tikslas – parengti kvalifikuotą verslo vadybininką, turintį žinių apie organizacijų, institucijų ir kitų socialinių sistemų valdymą ir vystymą, gebantį konstruktyviai taikyti šias žinias profesinėje veikloje, kūrybiškai ir kritiškai taikyti tyrimų metodus ir priemones, sprendžiant teorines ir praktines vadybos problemas, nuolat tobulinti profesinę kompetenciją, siekiantį asmeninio ir profesinio augimo, mokantis visą gyvenimą.

Studijų rezultatai:

 1. Geba apibūdinti klasikinės ir išmaniosios vadybos sąvokas, principus, funkcijas ir teorijas.
 2. Geba taikyti – vadybos žinias, planuojant, organizuojant, valdant ir tobulinant vadybinius procesus, nustatant ir sprendžiant kompleksines verslo ir verslo įmonės valdymo problemas finansų, rinkodaros, buhalterinės apskaitos, žmonių išteklių vadybos srityse, atsižvelgiant į socialinės atsakomybės ir etikos principus.
 3. Geba analizuoti ekonominę, politinę, teisinę, technologinę, socialinę, kultūrinę įmonės ar organizacijos aplinką, siekiant įvertinti verslo ir verslo įmonės situaciją, įrangos atitikimą šiuolaikiniams reikalavimams.
 4. Geba atlikti taikomuosius empirinius verslo ir verslo įmonės vadybos srities tyrimus, taikyti kiekybinius ir kokybinius tyrimo metodus, rinkti, sisteminti ir analizuoti duomenis.
 5. Geba vertinti duomenis, formuluoti bei argumentuoti išvadas ir pasiūlymus, kryptingai panaudojant sukauptą informaciją, sprendžiant verslo ir verslo įmonės vadybos problemas.
 6. Geba rinkti, struktūruoti ir analizuoti įmonės veiklos duomenis, vertinant vadybos funkcijų atlikimo rezultatus bei teikti siūlymus vadybos tobulinimo klausimais.
 7. Geba naudoti šiuolaikines technologijas planuojant, organizuojant, kontroliuojant įmonės veiklą.
 8. Geba priimti socialiai atsakingus įmonės vadybos sprendimus laikantis profesinės etikos principų.
 9. Geba profesiniu lygiu bendrauti gimtąja ir užsienio kalba su verslo bendruomene ir kitomis suinteresuotomis šalimis.
 10. Geba sklandžiai ir įtaigiai reikšti mintis žodžiu ir raštu, efektyviai komunikuoti profesinėje ir daugiakultūrėje darbo aplinkoje bei dirbant komandoje.
 11. Geba analizuoti problemas, planuoti į ateitį orientuotas profesinio tobulėjimo kryptis, įgyjant verslumo kompetencijas ir remiantis įgytų profesinių žinių ir patirties refleksija.
Atsiliepimai

L. Dauknys. Dėstytojai atidūs studentų poreikiams

„Nutaręs sustiprinti, atnaujinti versle reikalingas žinias, pasirinkau studijas Panevėžio kolegijoje,“- teigia alumni Linas Dauknys. „Pasirinkau socialinio fakulteto siūlomas verslo vadybos studijas. Į mūsų grupę susirinko žmonės su įvairia patirtimi: ką tik baigę mokyklą, grįžę iš užsienio, jau dirbantys ar kuriantys verslus. Amžiaus, patirties skirtumai mus ne skyrė, o atvirkščiai – vienijo ir artino. Visus tris studijų metus mus į priekį vedė žinių troškimas, motyvacija, vienybė.“ (skaitykite plačiau)

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE