Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Elektromechanika (+tikslinės stipendijos)

Studijų programos forma ir trukmė:  nuolatinė sesijinė (NS) (3 metai).

Studijų programą vykdo: Panevėžio kolegijos Technologijos mokslų fakultetas.

Kvalifikacinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija: Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras.

Studijų programos apimtis kreditais: 180 ECTS kreditų.

Kodėl verta rinktis šią programą?  išmoksite dirbti su kompiuterizuotomis projektavimo programomis SolidWorks ir AutoCAD, sudaryti valdymo programas kompiuterinio valdymo (CNC) staklėms, dirbti su kompiuterizuoto gamybos rengimo programa SolidCAM. Taip pat įgysite elektros inžinerijos žinių ir gebėjimų, kurie leis montuoti, valdyti ir eksploatuoti įvairius elektromechaninius įrenginius. Dviejų inžinerijos krypčių (mechanikos ir elektros) žinios suteiks puikias galimybes įsidarbinti įmonėse, kuriose reikalingi šių dviejų sričių specialistai.

Elektromechanikos studijų programai suteiktas „Investors‘Spotlight“ kokybės ženklas!

Informacija stojantiesiems: Studentų priėmimas

Studijų kokybės vertinimo centro išvados: Peržiūrėkite čia

Ekonomikos ir inovacijų ministerija toliau tęsia tikslinių stipendijų programą studentams, įstojusiems į valstybės finansuojamas STEM (informatikos, inžinerijos, matematikos) studijų krypčių programas. Remiamų sričių būsimieji specialistai ypač reikalingi verslui, investuojančiam Lietuvoje ir kuriančiam čia darbo vietas.

Tikslinės stipendijos bus skiriamos įstojusiems į valstybės finansuojamas vietas. Kasmėnesinė 200 Eur stipendija bus mokama visą bakalauro studijų laikotarpį!

Dalykai

Nuolatinių studijų dalykų sąrašas

1 kursas 2 kursas 3 kursas
Bendrieji koleginių studijų dalykai
Verslumo pagrindai Profesinė užsienio kalba Profesinė kalbos kultūra, vienas iš alternatyviai pasirenkamų dalykų:  Psichologija A1/ Sociologija A1/ Profesinė etika A1
Mechanikos inžinerijos ir elektros inžinerijos studijų kryptims bendri dalykai
Fizika, Taikomoji matematika, Medžiagotyra, Inžinerinė ir kompiuterinė braižyba, Aplinkos, žmonių ir priešgaisrinė sauga Matavimai Taikomieji tyrimai
Mechanikos inžinerijos studijų krypties dalykai
Teorinė mechanika ir mechanizmų teorija, Hidromechanika, Medžiagų apdirbimo procesai, įrankiai ir įrenginiai Medžiagų mechanika, Mašinų elementai, Kompiuterizuotas projektavimas (CAD), Kompiuterizuoti inžineriniai skaičiavimai (CAE), Kompiuterinio valdymo staklės (CNC) Kompiuterizuotas gamybos rengimas (CAM), Tvari gamyba
Elektros inžinerijos studijų krypties dalykai
Elektrotechnikos pagrindai, Elektros įrenginiai Automatinis valdymas ir valdikliai Technologinių procesų automatizavimas
Kolegijos nustatyti ir pasirenkami dalykai
Du laisvai  pasirenkami dalykai iš direktoriaus įsakymu patvirtinto dalykų sąrašo: PD1, PD2
Profesinės veiklos praktikos
Pažintinė praktika, Elektrotechnikos praktika Projektavimo praktika, CNC praktika Gamybinė praktika, Baigiamoji praktika
Integruotas baigiamasis projektas
Daugiau

Dėmesys praktikai: praktinius įgūdžius studentai tobulina kolegijos praktinio mokymo centre,  kompiuterizuotose auditorijose ir laboratorijose, Panevėžio mechatronikos centre, KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakultete, miesto ir regiono įmonių darbo vietose, kurioms reikalingas specialistas, turintis mechanikos inžinerijos ir elektros inžinerijos žinių ir gebėjimų. Partneriai: UAB „Schmitz Cargobull Baltic“, UAB „Norac“, UAB „Jutrix“, UAB „Amilina“, UAB „AQ Wiring Systems“, UAB „Iremas“ ir kt.

Tarptautinių studijų galimybės: programos studentai turi galimybę studijuoti pagal ERASMUS  studentų mainų programą.

Elektromechanikos studijų programos tikslas – rengti mechanikos inžinerijos specialistus, gebančius savarankiškai projektuoti įvairius techninius gaminius, naudojant erdvinio projektavimo programas, parinkti jų gamybos technologijos procesus, išmanančius elektromechaninių įrenginių sandarą ir veikimo principus, gebančius eksploatuoti ir atlikti įvairių technologinių įrenginių priežiūros darbus.

Elektromechanikos studijų programos studijų rezultatai:
1. Žino bendruosius gamtos, socialinių mokslų, matematikos ir inžinerijos dėsningumus ir geba juos taikyti, kuriant tvarius inžinerinius sprendimus.
2. Žino svarbiausias elektromechanikos inžinerijos sąvokas, supranta jų turinį ir geba taikyti šias žinias ir supratimą elektromechanikos inžinerijos problemoms išspręsti, kūrybiškai taikant žinomus metodus, eksperimentinę ir gamybinę įrangą.
3. Geba rasti reikiamą profesinę informaciją ir atlikti inžineriniams uždaviniams spręsti reikiamus eksperimentus, apdoroti jų rezultatus ir pateikti šių rezultatų praktines išvadas.
4. Geba dirbti su įranga, naudojama mechanikos inžinerijos studijų kryptyje.
5. Geba parinkti ir taikyti teorines ir taikomąsias inžinerines žinias formuluojant ir vykdant projektavimo užduotis pagal apibrėžtus reikalavimus.
6. Geba suprasti projektavimo metodikas ir geba jas taikyti.
7. Geba parinkti tvarius inžinerinius sprendimus ir priemones bei įrangą, reikalingą šiems sprendimams įgyvendinti.
8. Geba suprasti inžinerinės veiklos etines, aplinkos apsaugos ir komercines aplinkybes, inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikytis profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų, suvokti atsakomybę už inžinerinės veiklos rezultatus.
9. Geba suprasti inžinerinės veiklos organizavimo principus, žino pagrindinius darbo ir priešgaisrinės saugos reikalavimus.
10. Geba spręsti inžinerinius uždavinius, dirbant savarankiškaiir komandoje, bendrauti su inžinerijos bendruomene.
11. Geba suvokti individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengti.

Galimi darbdaviai: