Studentų priėmimas: tel. 8 607 96 156

Statyba

Studijų programos forma ir trukmė: nuolatinė (N) (3 metai), nuolatinė sesijinė (N) (3 metai).

Studijų programą vykdo: Panevėžio kolegijos Technologijos mokslų fakultetas.

Kvalifikacinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija: Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras.

Studijų programos apimtis kreditais: 180 ECTS kreditų.

Kodėl verta rinktis šią programą? Statyba yra sudėtingas procesas, reikalaujantis specialių žinių ir įgūdžių, kurio tikslas yra statyti naują, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar griauti esamus objektus. Baigęs šias studijas asmuo geba savarankiškai parengti statinio projektą nuo jo paruošimo iki įgyvendinimo ir priežiūros, atlikti ekonominius skaičiavimus, taikyti modernias statybos ir remonto technologijas, atlikti geodezinius matavimus, vadovauti statybos darbams ir pan.

Informacija stojantiesiems: Studentų priėmimas

Studijų kokybės vertinimo centro išvados: Peržiūrėkite čia

Dalykai

Studijuojami dalykai
 

1 kursas 2 kursas 3 kursas
Bendrieji koleginių studijų dalykai
Užsienio kalba Filosofija / Etika /Psichologija, Bendroji ir  specialybės kalbos kultūra Sociologija / Kultūros istorija / Taikomieji tyrimai
Studijų krypties dalykai
Chemija,
Taikomoji fizika,
Statybinės medžiagos, Taikomoji matematika,
Inžinerinė ir kompiuterinė grafika,
Praktinė informatika,
Geodezija,
Statybinė mechanika
Statybinė mechanika, Ekonomikos pagrindai, Pastatų konstrukcijos, Aplinkos ir žmonių sauga, Statybos technologijos, Konstrukcijų skaičiavimo pagrindai Statybos technologijos, Konstrukcijų skaičiavimo pagrindai,
Statybos ekonomika, normavimas ir sąmatos,
Statybos organizavimas
Kolegijos nustatyti ir pasirenkami dalykai
Vadybos pagrindai / Personalo vadyba  Pastatų inžinerinės sistemos / Inžinerinių sistemų energinis efektyvumas, 2 laisvai pasirenkami dalykai Pastatų remonto technologijos / Pastatų rekonstravimas,Teisės pagrindai / Statybos teisė, Geotechnika / Pagrindai ir pamatai,Pastatų priežiūra ir remontas / Konstrukcijų stiprinimas
Praktikos
Kompiuterinio projektavimo praktika Gamybinė praktika 1, Gamybinė praktika 2 Gamybinė praktika 2,Baigiamoji praktika
Baigiamasis darbas
Daugiau

Dėmesys praktikai: praktinius įgūdžius studentai tobulina kolegijos kompiuterizuotose kabinetuose ir laboratorijose, profesinės veiklos praktikas atlieka darbo vietose, panašiose į tas, kurioms rengiamas specialistas – įvairiose statybos įmonėse bei organizacijose.

Tarptautinių studijų galimybės: programos studentai turi galimybę studijuoti pagal ERASMUS  studentų mainų programą.

Karjeros galimybės: įgijęs statybos inžinerijos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, absolventas gali dirbti įvairiose statybos inžinerijos srityse, vadovauti pastatų statybai ir remontui, atlikti sąmatinius skaičiavimus bei geodezinius matavimus, kurti savąjį verslą.

Studijų programos tikslas – parengti specialistą, turintį žinių ir gebėjimų, reikalingų organizuoti ir techniškai vadovauti atliekant statybos ir remonto darbus pagal jam suteiktą kvalifikaciją, taikantį optimalius ir saugius statybos darbų vykdymo būdus, gebantį kontroliuoti atskirų padalinių veiklą ir darbų kokybę, sėkmingai dirbantį konkurencinėmis rinkos sąlygomis, palaikantį savo profesinę kompetenciją mokantis visą gyvenimą.

Studijų rezultatai:

 1. Taiko fundamentinių, humanitarinių ir socialinių mokslų žinias statybos inžinerijos srityje.
 2. Žino ir supranta svarbiausias statybos inžinerijos sąvokas, esminius statybos srities reglamentavimo principus, geba juos taikyti praktikoje.
 3. Geba taikyti tarptautinius, Europos bei Lietuvos techninius ir teisinius dokumentus pastatų projektavimui ir statybai.
 4. Geba analizuoti ir įvertinti su statybine veikla susijusias problemas ir joms spręsti taiko inovatyvius analitinius ir modeliavimo metodus, apsprendžiančius subalansuotas sąnaudas, naudą, saugumą, kokybę, patikimumą, tinkamumą naudoti, įtaką aplinkai.
 5. Geba parengti konstrukcinę pastatų projektų dalį, naudojant programinę įrangą, atsižvelgiant į statybos aplinką, estetinį ir architektūrinį aspektus, išmano statybos projektų vykdymo ir valdymo procesus.
 6. Geba parinkti ir pritaikyti konstrukcines ir skaičiuojamąsias schemas, pagal numatomas eksploatacijos sąlygas, projektuodamas taiko statinio informacinio modeliavimo principus.
 7. Geba rasti reikiamą profesinę, mokslinę bei inžinerinę informaciją naudojant duomenų bazes ir kitus informacijos šaltinius, ją analizuoti, interpretuoti duomenis sprendžiant inovacijų diegimo statybos srityje problemas.
 8. Geba taikyti laboratorinę įrangą ir prietaisus statybinių medžiagų bei konstrukcijų tyrimams, techninių charakteristikų matavimams, apdoroja duomenis ir daro išvadas.
 9. Geba parinkti racionalias pastatų statybos ir remonto darbų, inžinerinių sistemų technologijas, vykdyti inžinerinę veiklą atsižvelgiant į energijos taupymo, saugumo ir įtakos žmogui aspektus.
 10. Geba vadovauti konkrečių statybos darbų vykdymui, parengti sąmatinę dokumentaciją, organizuoti statybos įmonės veiklą, įvertinti inžinerinės veiklos etines, aplinkos apsaugos, darbų saugos ir komercines aplinkybes.
 11. Geba spręsti inžinerinius uždavinius pavieniui ir komandoje, vertina inžinerinius sprendimus ir jų poveikį visuomenei ir aplinkai etiniu, socialiniu, ekonominiu požiūriu, moka bendrauti su bendruomene bei plačiąja visuomene, priima atsakomybę už inžinerinės veiklos rezultatus.
 12. Supranta mokymosi visą gyvenimą svarbą, įgyja savarankiško mokymosi įgūdžius, siekia tobulėti profesinėje veikloje.

Galimi darbdaviai: