Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Lygių galimybių politika

Vadovaujantis Panevėžio kolegijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. V1-138 patvirtintas Panevėžio kolegijos lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas).

Aprašo tikslas – užtikrinti, kad būtų įgyvendintos Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio nuostatos, įtvirtinančios asmenų lygybę ir draudžiančios teikti jam privilegijas lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu bei užtikrinti visų Kolegijos bendruomenės narių (darbuotojų, studentų) ir į Panevėžio kolegiją besikreipiančių asmenų vienodą padėtį, nepaisant asmenų lyties, lytinės orientacijos, negalios, amžiaus, rasės, etninės priklausomybės, tautybės, religijos, tikėjimo, kalbos, kilmės, socialinės padėties, įsitikinimų ar pažiūrų, pilietybės, šeiminės padėties, ketinimo turėti vaiką (vaikų), priklausymo politinėms partijoms, profesinėms sąjungoms ar asociacijoms, naudojimosi Lietuvos Respublikos darbo kodekse numatytomis teisėmis bei lygių galimybių ir įvairovės principų taikymą visose su Panevėžio kolegijos funkcijomis susijusiose srityse.

Kur kreiptis:

Kolegijos bendruomenės narys ar kandidatas į laisvą darbo vietą, norėdamas pranešti apie galimą lygių galimybių pažeidimo atvejį, gali kreiptis į Personalo ir dokumento valdymo skyriaus vadovą, kuris nedelsiant užregistruoja pranešimą ir informuoja Panevėžio kolegijos direktorių. Kolegijos direktoriaus įsakymu sudaroma komisija galimai padarytam lygių galimybių pažeidimo atvejui ištirti.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE